“Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle, müvekkile verilen “24 ay uzun süreli durdurma cezası”;  İdare Mahkemesince,  müvekkilin bu fiili gerçekleştirdiği yönünde disiplin soruşturması kapsamında hiçbir tanık beyanının bulunmadığı ve dava dosyasında da bu hususun somut hiçbir bilgi ve belge ile ortaya konmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

************** Valiliği ************** Komutanlığı Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Kanun’un 8. maddesinin, 5. fıkrasının, (ç) bendinin, (4) numaralı alt bendinde belirtilen “amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle, müvekkile verilen 24 ay uzun süreli durdurma cezasının iptali amacıyla takip ettiğimiz davada İdare Mahkemesince; disiplinsizliğin öğrenilmesine ilişkin tutanakta imzası bulunan tanıkların alınan ifadelerinde, söz konusu fiilin müvekkil tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin olarak herhangi bir beyanda bulunmadıkları ve  bölük komutanının soruşturmaya konu emri verdiğine yönelik ispatlayıcı herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı gerekçesiyle sözkonusu disiplin cezası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir .

Tüm Bloglar | Avukat Yalçın Torun

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.