ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURULU 1 HAZİRAN 2022 TARİHLİ TOPLANTISINDA TSK, EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİ YAKINDAN İLGİLENDİREN KONULAR HAKKINDA YAPILAN BAŞVURULARI KARARA BAĞLAYACAK.

 

  • Görüşülecek ilk konu “7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun”un 12. maddesindeki, disiplin cezalarına bağlı meslekten çıkarma hükmüne ilişkin yapılan anayasaya aykırılık iddiası olacak.

 

  • Diğer bir konu 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun idareye sözleşme fesih yetkisi veren 12. ve 19. maddelerindeki “Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri”nin yönetmelikle düzenleneceğine dair hüküm. İlk derece mahkemesi tarafından yapılan anayasaya aykırılık itirazı üzerine hükmün iptaline karar verilebilir.

 

  • 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasının “mülga 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” yönünden iptaline karar verilmesi talebi de Genel Kurul’da görüşülecek konular arasında.

 

  • 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun mecburi hizmet yükümlülüğünü düzenleyen 112’nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi görüşülmesi beklenen diğer bir konu.

 

  • Son olarak; 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 43. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilecek. İptal kararı verilmesi halinde TSK’da amirler tarafından verilen disiplin cezalarının tamamına yargı yolu açılmış olacak.