ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE
EDİLEMEME” HALLERİNİN KANUNDA TANIMLANMADAN VE SAYILMADAN
DOĞRUDAN YÖNETMELİK İLE DÜZENLEME ALTINA ALINMASININ ANAYASA MADDE
70’TE YER ALAN KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR

VERMİŞTİR.

Uzman Erbaşların kendilerinden istifade edilemeyecek hallerin kanun yerine
yönetmelik ile düzenlemesi Anayasa madde 70 ve madde 13 ‘e aykırı bulunması nedeniyle
Anayasa Mahkemesi iptal edilmiştir. 12.Maddede kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve
bunlara yapılacak işlemlerin çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Ancak personellerden istifade edilememe hallerinin neler olduğu sayılmaksızın veya
tanımlanmaksızın, doğrudan yönetmelik ile sınırlarının belirleneceği düzenleme altına
alındığından söz konusu madde Anayasa Anayasa’ya aykırı bulunmuştur.

Anayasa Madde 70’te kamu hizmetine girme hakkı düzenlenmiş ve bu hakkın
yalnızca kanunla sınırlanabileceği düzenleme altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi anılan
hakkın sadece kamu hizmetlerine girmeyi değil kamu hizmetlerinde bulunmayı/kalmayı da
güvence altına aldığına karar vermiştir.

Uzman erbaşların ifa ettiği görev devletin asli ve sürekli görevleri arasında yer
aldığından görevine son verme/sözleşme feshi hâlleri dâhil olmak üzere diğer tüm özlük
işlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 3269 sayılı kanun madde 12 ile
personellerden istifade edilememe hallerinin neler olduğu sayılmaksızın veya
tanımlanmaksızın, doğrudan yönetmelik ile sınırlarının belirleneceği düzenleme altına
alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu madde; kamu hizmetlerinde kalma hakkına ilişkin bir
konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin
yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla
sınırlanması kuralına aykırılık teşkil ettiğinden Anayasa’ya aykırı bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesinin bu kararı 10/6/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kararda iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay
sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1443.Cad.
No:25 1071 Plaza B Blok No:27
Tel/Fax:0312 432 56 78
yalcintorun@ankara.av.tr
Çankaya/ANKARA