 Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma,
 Makul sürede yargılanma,
 Kamuya açık ve aleni yargılama yapılması,
 Masumiyet karinesinden yararlanma,
 Savunma ve müdafiden yararlanma hakkının disiplin soruşturması yürütülene
sağlanması,