TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

İSTİNAF YOLUNA
BAŞVURAN (DAVALI) : … Kaymakamlığı
-UETS[35756-86578-59710]
VEKİLİ : Av….

KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. Yalçın TORUN
-UETS[16410-14182-02413]

İSTEMİN ÖZETİ : … Jandarma Tabur Komutanlığı’nda görev yapan davacının, hakkında başlatılan soruşturma sonucunda “mevzuatla belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik müracaat veya şikayette bulunmak” disiplinsizliğini işlediğinden bahisle 7068 sayılı Kanun’un 8/2(b) maddesi uyarınca kınama cezası ile tecziyesine dair … Kaymakamlığı’nın işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının CİMER başvurusundaki şikayetlerinin, amirinin kendisine yönelik olumsuz tutumlarına dair olduğu, davacının hem dava dilekçesinde hem de soruşturma kapsamında alınan ifadesinde bu şikayetlerini defalarca üstlerine iletmesine rağmen işlem tesis edilmediğini belirttiği, soruşturma heyetince ise davacının bu iddialarının göz önünde bulundurulmak suretiyle sıralı amirlerinin konu ile ilgili olarak ifadelerine başvurulmadığı gibi davacının yazılı şikayetlerinin bulup bulunmadığı ve varsa bu şikayetleri üzerine idarece harekete geçilip geçilmediği yönünde de bir araştırma yapılmaksızın, sadece CİMER başvurusu nedeniyle disiplin cezasına sebep disiplin suçunun işlendiğinin sübuta erdiği kanaatinin belirtildiğinin görüldüğü, bu durumda, usulüne uygun bir soruşturma yapılmak suretiyle davacının lehine ve aleyhine olan tüm durumların araştırılması ile davacının CİMER başvurusuna konu şikayetlerini usulüne uygun olarak amirlerine iletip iletmediğinin ve davalı idarece davacının şikayetlerinin gerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasından sonra davacının söz konusu CİMER başvurusunun usulsüz şikayet veya müracaat olup olmadığının ortaya konulması gerekmekte iken bu hususlara riayet edilmeden eksik soruşturma neticesinde tesis edildiği anlaşılan dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi’nce verilen dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın; davalı idare vekili tarafından, idare mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda davacının CİMER müracaatında belirtilen hususların mesnetsiz iddialardan ve haksız taleplerden ibaret olduğunun tespit edildiği, bu durumun davacının ikrarı ile sübuta erdiği, eylemine uyan dava konusu işlemin tesis edildiği, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İdare mahkemesince verilen kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu öne sürülerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren .. Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nce; dosya incelenerek işin gereği görüşüldü;

Başvuruya konu mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun REDDİNE, istinaf aşamasında yapılan 40,00-TL yargılama giderinin istinaf yoluna başvuran davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin Mahkemesi’nce davalı idareye iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 28/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.