Özet: Davacının “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılması için dosyanın doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilerek karara bağlanması nedeniyle, Kanun’da belirtilen usullere uygun olarak verilmiş bir cezanın varlığından söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemi iptal eden Bölge İdare Mahkemesinin Kararı temyizen onanmıştır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/1871
Karar No : 2019/6007

 

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …

VEKİLİ                                : …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ                               : …

 

İSTEMİN KONUSU: … Bölge Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: … Orman Bölge Müdürlüğü, … Orman İşletme Müdürlüğü emrinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.06.2016 tarihli ve 3 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının, soruşturma raporunda yer alan, 22.01.2016 tarihinde … ve …. ile birlikte kamyonetle kaçak orman emvali nakletme eylemi ile görevini kötüye kullanma suçunu işlediği ve korumakla görevli olduğu ormandan menfaat sağladığı, kaçak orman emvali nakletme suçu işlediği, kamyon yakalandıktan sonra kamyonu kurtarmak için usulsüz nakliye tezkeresi düzenlediği, firma yetkilisine mal sahibi olarak nakliye tezkeresi imzalatmak için yoğun çaba sarfettiği, bu davranışları sebebiyle disiplin hukuku açısından suç teşkil eden fiil ve davranışlar içerisine girdiği yönündeki fiillerinin sübuta erdiği, söz konusu fiillerin 657 sayılı Kanun’un 125/D-(c) maddesi kapsamında olduğu, öte yandan, davacının 21.09.2010 tarihli işlemle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı dikkate alınarak tekerrür hükümlerinin uygulanması sonucu devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına yönelik dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; soruşturmacı tarafından davacıya isnat edilen fiilin 657 sayılı Kanun’un 125/D-(c) ve (f) maddesi kapsamına girdiği ve söz konusu fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiğinin tespit edilmesi karşısında öncelikli olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için gerekli olan yetkili Disiplin Kurulu kararının alınması amacıyla dosyanın yetkili Disiplin Kuruluna gönderilmesi, kademe ilerlemesi durdurulması cezasının yetkili Disiplin Kurulunca kabul edilmesi halinde tekerrür hükümleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmek üzere önce görüş bildirmek amacıyla atamaya yetkili amire ve daha sonra atamaya yetkili amir tarafından Devlet memurluğundan çıkarma cezasının teklif edilmesi halinde ise dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekirken, soruşturma raporunda öngörülen teklif üzerine davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerektiği ve eylemin tekerrürü söz konusu olduğundan, aynı Kanun’un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılması için dosyanın doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilerek karara bağlanması nedeniyle, Kanun’da belirtilen usullere uygun olarak verilmiş bir cezanın varlığından söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(c) maddesi kapsamına girdiği, davacının 2005 ve 2010 yıllarında da aynı madde kapsamına giren eylemi nediyle cezalandırıldığı, davacının aynı eylemi sonucu tekerrür hükümleri uygulanarak cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiş

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 18/09/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.