Disiplin cezası veren amirin olayın içinde yer alması tarafsızlık ilkesine aykırıdır.

Disiplin cezası verilebilmesi için disiplinsizliğin tespitinden sonra belli süreler içinde ilgili kamu görevlisi hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada kişinin lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak, yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından tarafsızlık ilkesine uygun şekilde bir disiplin cezası verilmesi gerekir.

Disiplin cezasını veren amirin ya da atanan soruşturmacının disiplinsizliğe konu olayın içinde herhangi bir taraf olarak yer alması durumunda verilen ceza hukuka aykırıdır.

Disiplin cezasını gerektiren eylemle ilgili tarafsız bir soruşturmacı atanmak suretiyle, usulüne uygun olarak disiplin soruşturması yapılmadan, objektiflikten uzak olacak şekilde disiplin hukuku ilkelerine aykırı olarak tesis edilen işlem hukuka aykırıdır.

 

Karar Özeti :  Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Zonguldak Limanı’nda konuşlu TC K2 -86 gemisinde Motorcu Uzman Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, nöbet görevi emrine riayet etmediğinden bahisle 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesine ilişkin somut olayda, söz konusu nöbet görevi emrini veren ilk Amiri K2 , Yzb. K3 , ile Tğm. K1’in imzaları ile 09.12.2018 tarihli tutanağın düzenlendiği, bu haliyle disiplin amirlerinin disiplin cezasına konu olayın içinde yer aldıkları, olayın tarafı oldukları, bu durumun da tarafsızlık ilkesini zedeleyeceğinden disiplin hukuku ilkelerine aykırı olacağı açıktır.

 

Ankara BİM – 2. İdare Dava Dairesi
Esas No.: 2020/1480
Karar No.: 2020/2471
Karar tarihi: 31.12.2020

İSTEMİN ÖZETİ : Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Zonguldak Limanı’nda konuşlu TC K2 -86
gemisinde Motorcu Uzman Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, nöbet görevi emrine riayet
etmediğinden bahisle hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda,7068 sayılı Kanun’un 8/5-ç-4
maddesi uyarınca 24 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesine, ancak cezanın, aynı Kanun’un 8/7-b
maddesi uyarınca “24 ay boyunca brüt aylığının 1/3 oranında kesilmesi” şeklinde uygulanmasına ilişkin
Samsun Valiliği Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu’nun 25.04.2019 tarih ve 2019/1
sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza
verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve
yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmakta olup, buna göre, disiplin cezası
verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli süreler içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir
soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve
aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde
memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve
delillerle şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak, yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu
tarafından tarafsızlık ilkesine uygun şekilde bir disiplin cezası verilmesi, özetle disiplin suçu işlediği iddiası ile
itham edilen kişi hakkında yürütülecek olan disiplin işlemleri sürecinin başlangıcından sonuna kadar,
mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde tarafsız, objektif ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesi
gerekmekte olup, davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasının dayanağını oluşturan eylemine ilişkin
tanzim edilen 09.12.2018 tarihli tutanakta imzaları bulunan K2 .Yzb. K3 . ile K2 . Tğm. K1 .’nin sözkonusu
disiplin soruşturmasını birlikte yürüttüklerinin anlaşılması karşısında, disiplin cezasını gerektiren eylemle ilgili
tarafsız bir soruşturmacı atanmak suretiyle, usulüne uygun olarak disiplin soruşturması yapılmadan,
objektiflikten uzak olacak şekilde disiplin hukuku ilkelerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde
hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde Zonguldak İdare Mahkemesi
tarafından verilen 31/12/2019 gün ve E: 2019/539 , K: 2019/1237 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek,
kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi’nce, 2577 sayılı Yasa’nın değişik 45.
maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü:
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine
Dair Kanun’un 13. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında;
“(4) Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin
soruşturması açabilir.

(5) Disiplin soruşturması yapma ve disiplin cezası verme görev ve yetkisi üst disiplin amirleri tarafından
da kullanılabilir.” düzenlemesi yer almış,
14. maddesinin1. ve 4. fıkralarında,
” (1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil eden bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını
herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse bizzat ya da
yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla disiplin soruşturması yapar.
……
(4) Disiplin soruşturmacısı olarak görevlendirilebileceği belirtilenler, boşanmış olsalar dahi eşleri veya
ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olan personel hakkında yürütülen soruşturmalarda
görevlendirilemez.” kuralı yer almıştır.
Olayda, dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacıya disiplin cezası verilmesine dayanak
nöbet görevini yerine getirmeme eylemine ilişkin olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı TC K2 -86
Komutanlığı’nın 12.01.2019 tarih ve …-0085-19 sayılı görevlendirme yazısı ile aynı zamanda davacının
soruşturmaya konu eylemine ilişkin 09.12.2018 tarihinde düzenlenen ilk tutanakta imzası bulunan Disiplin
Amirleri K2 .Yzb. K3 . ile K2 . Tğm. K1 .’nin soruşturmacı olarak tayin edilerek, anılan disiplin soruşturmasını
yürüttükleri görülmektedir.
7068 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 14. maddesinin 1. fıkrasında; disiplin amirlerinin, ‘maiyetinden
birinin disiplinsizlik teşkil eden bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde
öğrenmeleri ve olayın araştırılmasına kanaat getirmeleri halinde disiplin soruşturmasını bizzat yapabilecekleri
veya görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla disiplin soruşturması yapacağı’ düzenlenmiş olup,
olayımızda davacıya 09.12.2018 tarihinde saat 09.00’da başlayacak nöbet görevine ilişkin, amiri tarafından
sözlü emir verildiği, davacının ise bu görevi yapmaktan imtina etmesi üzerine konuya ilişkin sözkonusu nöbet
görevi emrini veren ilk Amiri K2 . Yzb. K3 . ile K2 . Tğm. K1 .’nin imzaları ile 09.12.2018 tarihli tutanağın
düzenlendiği, bu haliyle disiplin amirlerinin disiplin cezasına konu olayın içinde yer aldıkları, olayın tarafı
oldukları, bu durumunda tarafsızlık ilkesini zedeleyeceğinden disiplin hukuku ilkelerine aykırı olacağı açıktır.

Zonguldak İdare Mahkemesi ‘nce verilen 31/12/2019 gün ve E: 2019/539 , K: 2019/1237 sayılı karar usul
ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı idarenin istinaf isteminin yukarıda belirtilen AÇIKLAMA İLE REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde BIRAKILMASINA , posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana İADESİNE , 2577 sayılı Kanun’un değişik 45.maddesinin 6.fıkrası uyarınca KESİN olarak 31/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.