TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 1. BAŞLANGIÇ:

İl J.K.lığının ……… tarihli, ……….. sayılı disiplin soruşturması görevlendirme emri.

 

 1. MUHBİR VE MÜŞTEKİ (VARSA):

 

 1. HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILANLAR:

 

 1. DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU OLAN FİİLLER, OLAY YERİ VE TARİHİ:

 

 1. DİSİPLİN SORUŞTURMASINA KONU FİİLLERİN ÖĞRENİLME TARİHİ:

(Disiplin soruşturmasına konu fiilin disiplin amirleri tarafından ilk öğrenilme tarihi yazılmalıdır.)

 

 1. KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONULAR VE NEDENLERİ:

(Bu kısma disiplin soruşturması kapsamı dışında bırakılan fiiller ve nedenleri yazılmalıdır. Örnek: Heyetimizce (A)’nın 01.01.2022 tarihinde nöbet görevine gelmemesi fiili hakkında yapılan disiplin soruşturması kapsamında, 01.01.2022 tarihli yoklama çizelgesinin gerçeği yansıtmadığı görülmüş olup konuyla ilgili ayrıca disiplin soruşturması heyeti görevlendirildiği için kapsam dışı bırakılmıştır.)

 

 1. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ KONUSUNA İLİŞKİN MEVZUAT:

(Örnek:

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun

Jandarma Genel Komutanlığı Nöbet Hizmetleri Yönergesi)

 

 1. HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILANLARIN BEYANLARI:

 

 1. BİLGİSİNE BAŞVURULAN DİĞER KİŞİLERİN BEYANLARI:

 

 1. TOPLANAN DİĞER BİLGİ VE BELGELER:

 

 1. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

(Bu kısımda disiplin soruşturmasına konu fiilin kim tarafından, nasıl, ne zaman meydana geldiği delilleri ile birlikte açıklanır. Eğer disiplinsizlik oluşmadıysa bu husus da gerekçelendirilerek açıklanır.)

 

 1. SONUÇ VE KANAAT:

(İnceleme ve değerlendirme kısmındaki açıklamaların özeti kısaca yazılarak, mevzuatın hangi hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıklanır.)

(A)’nın 01.01.2022 günü saat 09:00-11:00 arasında nizamiyede nöbetçi olduğu kendisine tebliğ edildiğinin nöbet tebliğ tebellüğ belgesi ile sabit olduğu,(A)’nın 01.01.2022 günü 08:00’de gelmesi gereken mesaiye saat 11:30’da geldiğinin karakol güvenlik kamera kayıtları ile sabit olduğu tespit edilmiştir. (A)’nın fiilinin 7068 sayılı Kanun’un hem 8/3-6 fıkrasındaki üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren “Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek” disiplinsizliğini hem de aynı Kanun’un 8/1-d fıkrasındaki uyarma cezasını gerektiren “Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek.” disiplinsizliklerini teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. 7068 sayılı Kanun’un 4/3 fıkrası gereği bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilmesi gerektiğinden (A)’ya sadece üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasının verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. …. /…. / 2023)

 

 

 

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Üye

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Üye

(İMZA)

 

Adı SOYADI

Heyet Başkanı