T.C

          YOZGAT

İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2020/…

KARAR NO: 2020/1051

DAVACI :

 

VEKİLİ   : Av. Yalçın TORUN

 

DAVALI : Jandarma Genel Komutanlığı /ANKARA

 

VEKİLİ :

 

DAVANIN ÖZETİ : ….. İl Jandarma Komutanlığı …… Karakol Komutanlığı’nda J. Asb. KD. Üçvş. olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığının ../../2020 tarih ve …../Tyn.D.Pl.Sb. sayılı İçisleri Bakanlığı 2020 Yılı Genel Atamaları kararına istinaden ….. İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmasına ilişkin işleminin; garnizon hizmet süresinin dolmadığı, birlik teklifinde sebep olarak gösterilen disiplin cezalarının yargı kararıyla iptaline karar verildiği, atamanın ceza niteliğinde bulunduğu, farklı garnizona atanacağının bildirilmediği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının görev yaptığı süre içerisinde yürütülen hizmetlere ilişkin disiplinsizliklerine bağlı olarak görev etkinliğini kaybettiği, davacının bölge hizmet puanı yüksek olan garnizona atandığı, dava konusu atama işleminin jandarmanın asli görevi olan emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerine getirilmesi, kolluk faaliyetlerinin ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, etkinlik ve verimlilik durumları göz önünde bulundurularak tesis edildiği öne sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

 

KARARIN ÖZETİ         : Dava konusu işlemde birlik teklifinde gösterilen söz konusu disiplin cezalarının yargı kararıyla ortadan kalktığı, yine meslekten çıkarma cezasına ilişkin olarak Jandarma Genel Komutanlığı Disiplin Kurulunca ceza verilmesine yer olmadığı kararının verildiği, ayrıca dava konusu işlemde davacının …. ili nüfusuna kayıtlı olduğu gerekçesi belirtilmiş ise de davacının … yılında atama döneminde ….. iline atanmıs olduğundan bu sebebin geçerli sebep olamayacağı, davacının disiplin cezaları yanında idari yönden görev yeri değişikliği yapıldığı dikkate alındığında yeni görev yerinde göreviyle ilgili olarak yeniden atamasının yapılmasını gerektiren herhangi bir idari, asayiş ve zaruri sebep mevcut olduğuna ilişkin bilgi ve belgenin davalı idarece dava dosyasına sunulamadığı anlaşılmakla, davacı hakkında tesis edilen atama işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı bulunduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmış, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Yozgat İdare Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenerek isin gereği görüşüldü:

 

Dava, davacı tarafından, ….. İl Jandarma Komutanlığı emrinde J. Asb. KD. Üçvş.

olarak görev yapmakta iken Jandarma Genel Komutanlığının ../../2020 tarih ve ……/Tyn.D.Pl.Sb. Sayılı İçişleri Bakanlığı 2020 Yılı Genel Atamaları kararına istinaden ….. İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

 

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği’nin “Garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller” başlıklı 24. maddesinde;” Subay ve astsubayların bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini bitirmeden diğer bir garnizona atandırılmalarını icap ettiren haller şunlardır: a) Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim ve öğrenime başlama, b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu dallarda Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisansüstü egitim-ögretimi için tespit edilen kadro

kontenjanlarına girmiş olma, c) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma, ç) Lagıv, tensik, kadro

veya konuş değişiklikleri, d) (Değişik bent: RG-20/4/2013-28624) Sağlık durumu (kendisinin, esinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yasayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin

atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde), e) Es veya çocuklarının

ölümü sebebiyle personelin atama istemesi durumunda, f) Sıralı hizmet garnizon görevi ihtiyacı, g) Kıbrıs’a atama ihtiyacı, ğ) Kilit/kritik kadrolara atama ihtiyacı, h) İdari, asayis ve

zaruri sebepler.hükmünü içermektedir.

 

Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesi ’nin 7’inci bölüm 1/c maddesi ; “Yetkili komutanlıklarca yapılan atama teklifleri; intibak ataması, personelin bulunduğu görevden alınması, ilave personel ihtiyacının karşılanması seklinde olabilir.” 1/e maddesi “Çeşitli nedenlerle bulunduğu görevden alınması teklif edilen personel için teklif gerekçeleri, konu ile ilgili belgeler ve personel hakkında yapılan adli, idari ve yasal işlemler teklif formlarına eklenir.” hükmü, 5’inci bölüm 1/b maddesi; “Bulunduğu garnizondaki vazifesinden alınmasında zaruret görülenler, aynı derecede diğer bir garnizona atandırılırlar. İmkân bulunmadığı takdirde önceki safahatı dikkate alınarak başka dereceli bir garnizona atandırılırlar.” hükümlerine amirdir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …. yılında ….. İl Jandarma Komutanlığı emrine atandığı, ……./Merkez/….. nüfusuna kayıtlı olması nedeniyle …….. İlçe Jandarma Komutanlığı’na atamasının yapıldığı, … İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asb. KD. Üçvş. olarak görev yapmaktayken, emrinde görev yaptığı …… İlçe Jandarma Komutanı … Hakkında şikâyette bulunması sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması sonucunda… İl Jandarma Komutanlığı tarafından davacıya 3( üç) adet disiplin cezasının verildiği, ayrıca davacının görev yeri değişikliğine gidilerek ……. Jandarma Komutanlığından ……. ili içerisinde ……. İlçe Jandarma Komutanlığına atamasının yapıldığı, davacının disiplin cezalarının bulunduğu ve …… nüfusuna kayıtlı olduğu gerekçesiyle başka bir garnizona atanması için ‘birlik teklifi’ sonucunda … İl Jandarma Komutanlığı emrine atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/2-g fıkrası gereği “Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya  konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek” disiplinsizliğini

islediği gerekçesiyle “kınama” cezası verildiği, Mahkememizin ../../2020 tarih ve 2019/… E. 2020/…. K. Sayılı kararla disiplin cezası işleminin iptaline karar verildiği, Kanun’un 8/4/a-1 fıkrası gereği “Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek”

 

disiplinsizliğini islediği gerekçesiyle “5 gün aylıktan kesme” cezası verildiği, Mahkememizin ../../2020 tarih ve 2019/.. E. , 2020/… K. Sayılı kararıyla disiplin cezası işleminin iptaline karar verildiği, Kanun’un 8/4/a-4 fıkrası gereği, “Amirlerini, üstlerini, aynı rütbedeki arkadaşlarını, astlarını veya diğer mesai arkadaşlarını haksız yere şikâyet etmek” gerekçesiyle “brüt aylığının 1/5’inin kesilmesi” cezası verildiği, Mahkememizin ./../2020 tarih ve 2019/.. E. , 2020/.. K. Sayılı kararıyla disiplin cezası işleminin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

Bu durumda, dava konusu işlemde birlik teklifinde gösterilen söz konusu disiplin cezalarının yargı kararıyla ortadan kalktığı, yine meslekten çıkarma cezasına ilişkin olarak Jandarma Genel Komutanlığı Disiplin Kurulunca ceza verilmesine yer olmadığı kararının verildiği, ayrıca dava konusu işlemde davacının …. ili nüfusuna kayıtlı olduğu gerekçesi belirtilmiş ise de davacının … yılında atama döneminde ….. iline atanmış olduğundan bu sebebin geçerli sebep olamayacağı, davacının disiplin cezaları yanında idari yönden görev yeri değişikliği yapıldığı dikkate alındığında yeni görev yerinde göreviyle ilgili olarak yeniden atamasının yapılmasını gerektiren herhangi bir idari, asayiş ve zaruri sebep mevcut olduğuna ilişkin bilgi ve belgenin davalı idarece dava dosyasına sunulamadığı anlaşılmakla, davacı hakkında tesis edilen atama işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı bulunduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,  yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.