TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

Genel

AYİM 02.02.2005 tarih ve E.2005/150, K.2005/171 sayılı kararında “davacının ihtiyaç bulunan garnizona ataması isteminin dikkate alınmayarak başka garnizona atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” kararı vermiştir. Aynı zamanda atamalarda sıra esası ve garnizon derecesi dikkate alınması gerekmektedir.

Buna ilişkin olarak AYİM’in 12.09.2006 tarih ve E.2006/440 K.2006/753 sayılı kararı ile “garnizon hizmet süresini dolduran davacının görev yerinden alınmasında idari ve zorunlu neden olmakla birlikte hiç 1/a garnizon hizmet süresi bulunmayan davacının 4’üncü derecede garnizona atanmasında atama işlemleri garnizonlar arasında sıra ile yapılır ilkesine aykırı olup sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır” kararı mevcuttur. Bu kararların gerekçelerini 926 sayılı kanunun 118 ‘ıncı maddesi ve ilgili yönetmelik oluşturmaktadır.

TSK Personel Kanunu 118’inci madde atamalarda;

a. Meslek programları meslek içi eğitim ve kadro ihtiyacı

b.Sağlık durumu

c. İdari asayiş ve zaruri sebepler

d.İstekte bulunduğu yerler nazara alınarak sıra ile yapılacağı belirtilmektedir.Diğer hususların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.

Subay Astsubay Atama Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde:

Madde 14 – subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak kuvvet komutanlıkları, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır. Atamalarda;

a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları,

b) Kadro ihtiyaçları,

c) Kıta hizmeti zorunluluğu,

ç) Terfi durumu,

d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları,

e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları,

f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,

g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.

ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları …” düzenlemesi mevcuttur.

Yönetmelikte bulunan ve konumuzla ilgili olan diğer maddeler:

Madde 6 – subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.

Madde 75 – Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu bulunduğu garnizonlar atama açısından 5 ayrı dereceye (1, 2, 3, 4 ve 5 inci) ayrılmıştır. Garnizonların Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen puan ve dereceleri ile hizmet süreleri Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.

Madde 76 – Subay ve Astsubayların atama ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi kadro, rütbe, branş ve ihtisaslı astsubay ile personelin safahatı esas olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilen değişik garnizonlar arasında görev yapmaları esastır. Düzenlemeleri mevcuttur.

Bütün bu düzenlemelerden çıkacak anlam:

Eğer atanan asker şahıs atanmasını talep ettiği garnizonda daha önce görev yapmamışsa ve (hatta yapmışsa daha kolay bu işlemin iptalini isteyebilir) ve buraya atanmasında branşı terfi durumu ihtisası kadro ihtiyacı meslek içi eğitimi gibi konularda bir zorunluluk yoksa bu atama işleminin iptalini talep edebilecektir. Bu davalarda emsal de gözetilebilir. Neden beni buraya atadın başka seçeneğin yok muydu? Buraya beni atamanın zorunlu sebebi nedir gibi düşünülebilir. Örnek silah ruhsatlarında eğitim görmüş personelin sadece bu ilde boş olan kadroya atanması zaruri bir sebeptir. Ama böyle ihtisası olmayan bir personelin atanmasında zaruri sebepler pek yoktur. İdarenin böyle sebepler olduğu hususunda mahkemeyi ikna etmesi gerekir.

Av. Yalçın TORUN

Tel/Fax:0312 432 56 78
0505 621 99 92
https://www.disiplinhukuku.com