TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Jandarma Genel Komutanlığı / ANKARA
VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVACI) :
VEKİLİ : Av. Yalçın Torun
[16410-14182-02413] UETS

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş adayı olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kastamonu İdare Mahkemesince verilen kararla; davacının sözleşmeli er statüsünde göreve başladığı, ön sözleşme dönemi içerisinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek TSK’dan ayrılış yaptığı, dava konusu uzman erbaşlığa başvuru sürecinde bu durumu başvurusunda belirtmediği, sivil olarak başvuru yaptığı ve durumun sonradan tespiti üzerine 3 yıl er olarak görev yapmadığı, dolayısıyla gerekli şartları haiz olmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği açık olmakla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine göre, önceden TSK bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli er veyahut erbaşın uzman erbaşlığa başvuru yapmasında bir sakınca bulunmadığı, kendi istekleri üzerine sözleşmelerini feshedenlerin başvuru yapabileceği, 3 yıl görev yapanlar açısından ise sözleşmelerinin feshine gerek olmadığı, sözleşmeleri devam ederken müteakip sözleşme süreleri içerisinde uzman erbaşlığa başvuru yapmaları halinde sözleşmelerinin kendiliğinden son bulacağı hükmünün getirildiği, dolayısıyla 3 yıllık çalışma süresine ilişkin koşulun ağırlaştırıcı değil kolaylaştırıcı bir hüküm olduğu ve davalı idare tarafından mevzuatın yorumunda hataya düşülmesi sebebiyle uzman erbaşlığa başvuru kılavuzuna da 3 yıllık çalışma şartının eklendiği ve bu haliyle kılavuzun kanun ve yönetmeliğe aykırı hükümler içerdiği görüldüğünden, dava konusu sözleşme feshi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Bölge İdare Mahkemesinin kararının usule ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın Kastamonu İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN

Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92