GENEL

Dava Açma Süresi ve Yetki

İdari Yargılama Usul Kanununun (IYUK) 7.Md.’sine göre Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi, altmış gündür. Anayasanın 125. madde 3. fıkrasında; idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. İYUK 7/2. Md.sinde de dava açma süresinin; “idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı” belirtilmiştir.

Genel yetkili mahkeme idari işlemi yapan (disiplin cezasını veren) kurumun bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. (IYUK Md.32) . Ancak kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir (IYUK Md.33/2). Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve para-sal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir. (IYUK Md.33/3).

Ayrıca, Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir (IYUK Md.33/1).

Disiplin Suçlarında Zamanaşımı

Soruşturmaya Başlama Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127/1. Md.sine göre disiplinsizliklerin işlendiğinin disiplin âmirlerince öğrenildiği tarihten itibaren;

• Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hâllerde 1 (Bir) ay,

• Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise 6 (Altı) ay, İçinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar Verme Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127/1. Md.sine göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren 2 (İki) yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

Disiplin Cezalandırma İşlemine Karşı Açılabilecek Dava Türleri

İdarî işlemler hakkında (Disiplin Cezalandırma İşlemi) yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından İPTAL DAVALARI (IYUK Md.2/1.a.),

İdari eylem ve işlemlerden (Disiplin Cezalandırma İşlemi) dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal edilenler tarafından TAM YARGI DAVALARI (IYUK Md.2/1.b.) açılabilir.

DİSİPLİN HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER

 • Kanunilik (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi
 • Suç ve cezalar arasında adil bir dengenin bulunması gerekliliği (ölçülülük) ilkesi
 • Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılamaz İlkesi
 • Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
 • Eşitlik İlkesi
 • Lehe Olan Kanun Hükmünün derhal Uygulanması İlkesi,
 • Aleyhe olan hükmün geçmişe dönük uygulanmaması ilkesi
 • Soruşturmanın Gizliliği İlkesi
 • Kılık Değiştirmiş Disiplin Cezası Verme Yasağı
 • Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak şekilde soruşturma yasağı
 • Cezalandırma işlevinin ve takdir yetkisinin kullanılmasında tarafsızlık ilkesinin gözetilmesi
 • Savunma Hakkı Kullanılırken Suçlamanın İçeriğinin kamu görevlisine bildirilmesi ilkesi
 • Susma hakkı, müdafiden faydalanabilme hakkı
 • Disiplin soruşturmasında adil yargılanma hakkı
 • Hukuka aykırı elde edilen delille disiplin cezası verilemez ilkesi
 • Soruşturmanın Gizliliği İlkesi
 • Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi
 • Soruşturmacının Hakkında Soruşturma Açılan Kamu Görevlisinin Dengi veya Üstü Olması İlkesi
 • Aynı suçtan ötürü aynı kişi aleyhine tekrar dava açılamaması (Ne Bis İn İdem) ilkesi

Tüm Bloglar | Avukat Yalçın Torun