UZMAN ERBAŞLARIN DİSİPLİN CEZALARI NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HUSUSU

 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinde disiplin cezası almak mesleki safahatı etkilemenin yanında, bazı durumlarda meslek hayatının sona ermesine de neden olmaktadır. Şöyle ki;

  1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Görev Yapan Uzman Erbaşların Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshedilmesi

Uzman Erbaş statüsünde görev yapan personel için 3269 sayılı kanununa göre personelin bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa veya daha fazla  disiplin cezası alması sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. Düzenleme şu şekildedir;

Madde 12/d fıkrası- (…)En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların, Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”

  1. 7068 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun Kapsamında Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak  Meslekten Çıkarılma Disiplin Cezası  Verilmesi

 

Jandarma Uzman erbaş statüsünde görev yapan personel açısından uygulama alanı bulan 7068 sayılı kanun madde 12’ye göre de personelin bir yıl içerisinde 20 ceza puanına ulaşması ya da en az iki farklı disiplin amirinden 12 defa veya daha fazla disiplin cezası alması, Merkez Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarma cezası verilmesine neden olacaktır.  Düzenleme şu şekildedir;

Madde 12-(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak. b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

            Sözleşmeli Jandarma uzman erbaş hakkında Merkez Disiplin Kurulunun “meslekten çıkarma” disiplin cezası vermesi Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır.

Sonuç olarak 3269 sayılı kanuna göre bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa disiplin cezası alınması; 7068 sayılı kanuna göre ise bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 12 defa disiplin cezası alınması veya 20 ceza puanına ulaşılması personelin sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. 3269 sayılı kanunda 8 defa disiplin cezası denilmesine rağmen 7068 sayılı kanunda 12 defa disiplin cezası denilmesi, personel lehine bir düzenlemedir. 7068 sayılı kanun 3269 sayılı kanuna göre özel kanun niteliğinde olduğundan ve daha sonra yürürlüğe girdiğinden personelin lehine olması durumunda 7068 uygulama alanı bulacaktır. Bu yüzden de personel 8’den daha fazla disiplin cezası aldığında örneğin 9 disiplin cezası aldığında eğer disiplin ceza puanı 20 puanın altında ise 7068 sayılı kanuna göre hakkında “meslekten çıkarma” cezası verilmesi gerekmeyecektir.

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ