TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

Karar Özeti: Terörle mücadele kapsamında önemli bir birlikte görev yapan
Jandarma Uzman Çavuş olan davacının, öncü olduğu görevlerde geride kalmaya
yönelik irade sergilediği, katılmadığı görevlere ilişkin bilgileri sorguladığı iddiası ve
sosyal medya paylaşımları nedeniyle sözleşmesi feshedilmiştir. Sözleşmesinin
feshedilmesi işleminin iptali talebiyle açılan davada Danıştay 12.Dairesi; mevzuat
gereğince sosyal medya paylaşımlarının tek başına kendisinden istifade
edilemeyecek haller arasında sayılmadığına, bunun dışında istifa edilemediğine
başkaca somut bir bilgi veya belgenin de bulunması gerektiğine hükmetmiştir.

 

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas : 2020/2192
Karar : 2020/3090
Tarih : 30.09.2020
TEMYİZ EDEN (DAVALI): …
VEKİLİ: …
KARŞI TARAF (DAVACI): …
VEKİLİ: …
İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:
…, K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: … İl Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş
olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen davacı tarafından, sözleşmesinin
feshine dair … Jandarma Bölge Komutanlığı'nın 06/11/2017 tarih ve SAYI:71712819-
1930-2693001-17/Per. ve Özl.İşl.Ks. sayılı ve "Sözleşme Fesih" konulu işleminin
iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:
…, K: … sayılı kararda; dava konusu olayda, dosyadaki bilgi ve belgeler ile davacı
hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerin birlikte
değerlendirilmesinden; terörle mücadele kapsamında önemli bir birlikte görev yapan
davacının öncü olduğu görevlerde geride kalmaya yönelik irade sergilediği,
katılmadığı görevlere ilişkin bilgileri sorguladığı ve bu durumun birlik içerisinde
huzursuzluğa sebebiyet verdiğinin tanık ifadeleriyle doğrulandığı, davacının özellik
arz eden bir görevi yürütmesi sebebiyle söz konusu davranışlarının birlik içerisindeki
motivasyonu ve güven ortamını olumsuz etkileyeceği hususları birlikte
değerlendirildiğinde davacıdan istifade edilemeyeceği sonucuna varılmakla davacının
sözleşmesinin feshine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
davanın reddine, karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava
Dairesince; dava konusu olayda, davacının terör örgütü propagandası yapmak

suçundan yargılandığı ve … Ağır Ceza Mahkemesinin … gün ve E: …, K: … sayılı
kararı ile beraat ettiği, UYAP'ta yapılan sorgulamada hakkında başkaca bir adli
soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığının görüldüğü, bu durumda, mevzuat
gereğince davacının sosyal medya paylaşımlarının tek başına kendisinden istifade
edilemeyecek haller arasında sayılmadığı, salt bu olayın davacıdan istifade
edememe sebebiyle fesih işlemi tesisi için yeterli olmadığı, bunun dışında davacıdan
istifa edilemediğine ilişkin dosyada herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı
hususları göz önüne alındığında istifade edilememe hali somut olarak ortaya
konulamadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı
sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, … İdare
Mahkemesi'nin … gün ve E: …, K: … sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu
işlemin iptaline, karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin mevzuata
uygun olarak idarenin takdir yetkisi orantılı ve yerinde kullanılarak tesis edildiği,
hukuka uygun olduğu, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri
sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından istemin reddi gerektiği
savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare
Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten
ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin
durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı
hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede
ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle; Davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Davanın yukarıda
özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak
yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize
konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E: …, K: … sayılı
kararının ONANMASINA, Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde
bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca,
bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi …
İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ..İdare Mahkemesine
gönderilmesine, 30/09/2020 tarihinde kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER