TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1443.Cad.
No:25 1071 Plaza B Blok No:27
Tel/Fax:0312 432 56 78
yalcintorun@ankara.av.tr
Çankaya/ANKARA
DİSİPLİN CEZALARI TEBLİĞ EDİLİRKEN DOĞRU OLAN KANUN YOLU VE SÜRESİNİN GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU
Anayasa madde 125 gereğince idarenin bütün eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu kapsamda yine anayasa madde 40’a göre idare işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kamu görevlilerine disiplin cezası verildiğinde bu cezanın tebliğ edilmesi ve tebliğde bu cezaya karşı hangi kanun yoluna, ne kadar süre içerisinde ve hangi makama başvurulması gerektiğinin yer alması gerekmektedir. Verilen disiplin cezalarında eğer itiraz/kanun yolu gösterilmemişse ya da süresi belirtilmemişse bu durum tek başına disiplin cezasını hukuka aykırı hale getirmeyecektir. Ancak ilgili kişi bu nedenle dava açma süresini kaçırırsa bu durum dikkate alınacaktır. Danıştay emsal teşkil eden bir kararında kanun yolunun yanlış gösterilmesi nedeniyle dava açma süresi geçtikten sonra açılan davada süreaşımı olmadığına dikkat çekmiştir. Karar şu şekildedir; “Hak arama özgürlüğünün korunmasını amaçlayan anayasal düzenleme doğrultusunda, idari işleme karşı hangi kanun yollarına ve hangi mercilere, hangi sürede başvurulabileceğinin açık ve doğru bir biçimde dava konusu işlemde belirtilmesi gerekirken; davalı idare tarafından, işlem tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun’da mevcut olmayan itiraz yoluna 7 gün içerisinde başvurabileceğinden söz edilerek davacının yanıltılması karşısında, 60 günlük süreden sonra açılan davada süre aşımı bulunmadığının kabulü gerektiğinden, davanın süre aşımından reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”( Danıştay Kararı – 12. D., E. 2011/3449 K. 2013/641 T. 18.2.2013)

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER