Danıştay 5. Dairesinin 21.2.2018 Tarih ve E. 2016/16318 K. 2018/10138 sayılı kararında bu ilke “Ceza hukuku kökenli bir ilke olan ancak zaman içinde hukukun tüm dallarında geçerli bir ilke olarak benimsenen lehe olan hükmün uygulanması ilkesi; işlendiği zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan bir fiilin sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile suç olmaktan çıkarılmış bulunması veya sonradan yürürlüğe giren düzenlemenin suçun işlendiği zaman mevcut olan düzenlemeye göre suçlunun lehine sonuçlar doğurması durumunda, failin lehine olan sonraki normun daha önce işlenmiş olan fiillere uygulanmasını öngörmektedir.” şeklinde ifade edilerek davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.
Av. Yalçın TORUN