TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

 

Disiplin Soruşturmasında Deliller, Özellikle Tanık
delili Ve Hukuka Aykırı Delillerin Durumu

 

 

Ceza hukukunda olduğu gibi disiplin hukukunda da “şüpheden sanık/disiplin
soruşturması geçiren personel yararlanır”. Bir kamu görevlisi hakkında disiplin
soruşturması yürütülüp de hakkında disiplin cezası tesis edilebilmesi için kamu
görevlisine isnat edilen disiplin suçunun, o kamu görevlisi tarafından işlendiğinin
şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması gerekir. Bu kapsamda disiplin
soruşturmasında yalnızca savunma alınmayacak başkaca deliller toplanacaktır. Bu
deliller; ikrar, tanık ifadeleri, bilirkişi incelemesi, keşif vs. olabilecektir. Disiplin
soruşturmalarında en çok kullanılan delil genellikle tanık delili olmaktadır. Önemle
belirtmekte fayda vardır ki idare mahkemelerinde açılacak davalarda tanık
dinlenmese de disiplin soruşturmalarında alınan tanık ifadeleri, disiplin
cezasının iptali için açılan davalarda delil olarak dikkate alınmaktadır. Bu
nedenle disiplin soruşturması aşamasında, soruşturma geçiren kamu
görevlisinin, tüm delillerini açıkça belirtmesi ve soruşturma geçiren kamu
görevlisinin aleyhine olan deliller gibi lehine olan bu delillerin de toplanması
gerekmektedir.
Disiplin soruşturmalarında, disiplin suçunun işlendiğinin ortaya koyulabilmesi
için toplanan deliller hukuka uygun olmalıdır. Hukuka aykırı olarak elde edilen
delillerle disiplin cezası tesis edilmesi, işlemin hukuka aykırı olmasına neden
olacaktır. Bu konuda emsal teşkil eden bir Danıştay kararı şu şekildedir;
“Kamu görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında, kamu görevlisi
aleyhine elde edilen ve disiplin cezası verilmesine esas teşkil eden delilin
hukuka uygun olması elzemdir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller
dışında isnat edilen disiplin suçunun işlendiğine dair bilgi, belge veya tanık
ifadesi gibi başka bir delilin bulunmaması halinde, verilen disiplin cezası da
hukuka aykırı olacaktır.” (Danıştay 2. D., E. 2021/29 K. 2021/641 T.
16.3.2021)

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER