10 Mayıs 2021 PAZARTESİ                                            Resmî Gazete                                                                Sayı : 31480


YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SUBAY, ASTSUBAY VE

UZMAN JANDARMA ATAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarmalar ile yükümlü personelin atama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile yükümlü personeli kapsar.

(2) Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden yapılan atamalar ve Cumhurbaşkanı onayı veya kararı ile yapılan atamalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve 14 üncü maddeleri ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt branş: Bir branşın kapsadığı görev alanı içerisinde detaylı teknik birikim gerektiren ve özellik arz eden daha alt hizmet alanlarını,

b) Atama: Personelin çalışacağı kadro görev yerlerinin belirlenmesini ve personele bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının verilmesini,

c) Atama dengesi: Atamaya ilişkin işlemler sırasında destekleme planı ve hizmet ihtiyacı da dikkate alınarak rütbe, branş, alt branş, ihtisas, yaş, cinsiyet, lisan, tecrübe, kurs, eğitim gibi atamaya etki eden kriterlerin kendi aralarında müştereken veya ayrı ayrı denge sağlayacak şekilde değerlendirilmesini,

ç) Atama döngüsü: Personelin branş, alt branş, ihtisas veya nitelik itibarıyla atama işlemlerinde birlikte değerlendirildiği emsal grubun farklı hizmet bölgeleri arasındaki atama hareketini ve bu hareketin planlı dönüşümünü,

d) Atama hareketi: Kesin ya da muhtemel olarak atama işlemine tabi olma durumunu,

e) Atama puanı: Tercihlerin değerlendirilmesinde personelin kendi arasındaki öncelik sırasını belirlemek maksadıyla kullanılan, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen oranlar esas alınarak hesaplanan hizmet safahat puanı, ödül, ceza ve sicil puanlarından oluşan puanı,

f) Atama takvimi: Her yıl atama öncesindeki ve sonrasındaki işlem süreçlerine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan tarihsel planlamayı,

g) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,

ğ) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,

h) Çıkış hesabı: Personelin atamalı bulunduğu hizmet bölgesinde çalışması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadığını ifade eden hesabı,

ı) Destekleme planı: Personelin birlik, karargâh ve kurumlara sayısal dağılımını ifade eden Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan planı,

i) Emre atama: Personelin görev yapacağı kadro görev yerinin valilik, birlik, karargâh veya kurum tarafından belirlenmek üzere atanmasını,

j) Erteleme: Sıralı hizmet bölgelerine atamak üzere tebligat verilen personelin atamasının müteakip genel atama dönemine bırakılmasını,

k) Genel atama dönemi: Her yıl, Mayıs ve Ekim ayları dâhil olmak üzere bu aylar arasındaki süreyi,

l) Günlük hizmet katsayısı: Personelin tabi olduğu hizmet bölgesi süresi esas alınarak hizmet bölgesinden çıkış hesabında kullanılan bir günlük puan değerini,

m) Hizmet bölgesi: Birlik, karargâh ve kurumların konuş ve kuruluş durumuna göre Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen atama yerlerini,

n) Hizmet bölgesi puanı: Hizmet bölgelerine ait ölçülebilir veya tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle, her bir hizmet bölgesi için hizmet safahat puanının hesaplanmasında kullanılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen puanı,

o) Hizmet puanı: Personelin bulunduğu hizmet bölgesinden çıkış hesabına esas olan, hizmetten sayılan gün sayısı ile tabi olduğu günlük hizmet katsayısının çarpımı sonucu bulunan puanı,

ö) Hizmet safahat puanı: Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usullere göre ve hizmet bölgesi puanları esas alınarak personelin atama kaynağına ilk giriş tarihinden itibaren görev yaptığı hizmet bölgelerinde elde ettiği puanı,

p) İhtisas: Görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

r) İntibak ataması: Personelin görev yaptığı hizmet bölgesi içinde aynı veya farklı bir birlik, karargâh veya kurumdaki kadro görev yerlerine yapılan atamayı,

s) İstihdam: Personelin görev yapacağı kadro görev yerine atanmasını ya da görevlendirilmesini,

ş) Kritik ve önem arz eden kadrolar: 37 nci madde doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca belirlenen kadroları,

t) Müteakip hizmet: Sıralı hizmet bölgesinde görev yapmakta olan personel için bir sonraki sıralı hizmet bölgesi görevini,

u) Nokta atama: Personelin görev yapacağı kadro görev yerinin, emre atama yoluyla değil doğrudan belirlenmesini,

ü) Personel: Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile yükümlü personeli,

v) Sıralı hizmet bölgesi: Bir sıra dâhilinde atama yapılan 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgelerini,

y) Tebligat: Atama hareketine girebilecek personele bildirim yapılmasını,

z) Temdit: Hizmet bölgesi süresini dolduran personelin bulunduğu hizmet bölgesindeki kalış süresinin uzatılmasını,

aa) Yükümlü personel: 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa tabi olarak askerlik hizmetini ifa eden yedek subay ve yedek astsubayları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel atama kriterleri

MADDE 5 – (1) Atamalar hizmet ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılır:

a) Mesleki gelişim durumu.

b) Kadro ihtiyaçları.

c) Hizmet bölgesi süresi.

ç) Terfi durumu.

d) Branş, alt branş, ihtisas ve ihtisas alt dalları.

e) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları.

f) Hizmet safahatı.

g) 4 üncü maddede tanımlanan puanlar.

ğ) Atanma istekleri.

h) Emniyet ve asayiş durumu ile idari ve zaruri nedenler.

Kadroya göre atama

MADDE 6 – (1) Kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılamaz.

(2) Atamalar, öncelikle kadrolarda gösterilen branş, alt branş, rütbe ve niteliklere göre yapılır. Ancak bunun mümkün olmadığı hallerde ilgili kadrolara diğer branş, alt branş, rütbe ve nitelikteki uygun personel atanabilir.

(3) Atandığı kadro görev yerinde terfi etmesi ya da kadro düzenlemesi nedeniyle mevcut rütbesi kadroda öngörülen rütbenin üzerine çıkan personelin rütbesine uygun bir kadroya ataması yapılır. Ancak bunlardan Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülenler müteakip genel atama dönemine kadar görevlerine devam edebilir.

Hizmet safahatının esas alınması

MADDE 7 – (1) Atamaların personelin hizmet safahatı dikkate alınarak yapılması esas olup personelin kendi aralarında önceliklendirilmesi maksadıyla atama puanı kullanılır.

(2) Personelin hizmet safahatı, atama puanlarına göre yapılacak sıralamada; 1, 2 ve 3 üncü dereceli iller bir hizmet bölgesi grubu, sıralı hizmet bölgeleri ise başka bir hizmet bölgesi grubu olmak üzere ayrı ayrı değerlendirmeye alınır.

Farklı hizmet bölgelerine atama

MADDE 8 – (1) Personel, meslek hayatı boyunca farklı hizmet bölgelerinde görev yapacak şekilde atamaya tabi tutulur. Ancak hizmet ihtiyacı veya bu Yönetmelik kapsamındaki mazeretleri nedeniyle personel daha önce atanmış olduğu bir hizmet bölgesine tekrar atanabilir.

Asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirme

MADDE 9 – (1) Atamalarda personelin asgari sayıda hizmet bölgesi değiştirmesi ve tabi olduğu hizmet bölgesi süresi kadar görev yapması esastır. Bu süre her bir hizmet bölgesinde asgari iki yıldır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen esasların uygulanmasında bu Yönetmelikte belirtilen istisna hükümleri saklıdır.

Atama dengesi

MADDE 10 – (1) Yapılacak atamalarda atama dengesi esas alınır.

Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi

MADDE 11 – (1) Atama hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında, eşitlik ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde; hizmet bölgelerinin tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım, haberleşme imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığının ve personelin ihtiyaçlarının bir denge gözetilerek karşılanması maksadıyla;

a) Hizmet bölgelerinin gruplandırılması,

b) Tercihlerin yönlendirilmesi,

c) Az tercih edilen hizmet bölgelerinin cazip hale getirilmesi için teşvik edici tedbirler alınması,

ç) Zaruri görülen mazeretlerin dikkate alınması,

d) İnsan kaynaklarının muhafazası ve etkin kullanımına yönelik olarak personelin uygun bir hizmet bölgesine öncelikli olarak atanması,

ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen benzeri uygulamalar yapılabilir.

Tebligat verilmesi

MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca, yapılacak olan genel atama öncesinde, atamalı olarak bulunduğu hizmet bölgesi süresini dolduran veya sıralı hizmet bölgelerine atanabilecek personele tebligat verilir.

Atamanın durdurulmaması

MADDE 13 – (1) Atama onayları yayımlandıktan sonra atamanın durdurulması teklif edilemez.

Kıdem durumu

MADDE 14 – (1) Atamalarda kıdem durumu dikkate alınır.

Personelin kendileriyle eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanmaması

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4.000.000’u aşan iller ile belediye sınırları içindeki nüfusu 1.000.000’u aşan ilçeler hariç, kendileri ve eşlerinin evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu illere ve ilçelere atanmaz.

(2) Emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkinliği artırmak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen nitelikteki personel ile bu Yönetmelik kapsamında mazereti uygun görülen personel bu madde kapsamında değerlendirilmeyebilir.

Aile götürülemeyecek hizmet bölgelerine yapılacak atamalar

MADDE 16 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen aile götürülemeyecek hizmet bölgelerine atanacak personelin eş ve çocuklarının öğrenimi ve iş durumu dikkate alınmayabilir.

Atama işlemlerinin bilgisayar destekli yapılması

MADDE 17 – (1) Atamalara ve kura çekimlerine ilişkin işlemler bilgisayar destekli yapılabilir.

Atanma istekleri

MADDE 18 – (1) Atanma istekleri, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen usule uygun olarak elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçe ile yapılır.

(2) Personelin mazereti kapsamındaki atanma istekleri en geç genel atama dönemi sonuna kadar değerlendirilir.

(3) Personel tebligat almamış olsa dahi her yıl atama takvimine uygun olarak elektronik ortamda atanma tercih formunu doldurmakla yükümlüdür.

(4) Atama hareketi içinde olup tercihte bulunmayan personel ihtiyaç duyulan herhangi bir kadro görev yerine atanır.

(5) 34 üncü madde kapsamında personelin tercihleri alınmaksızın doğrudan atama yapılabilir.

(6) Personel ilk veya müteakip atamalarında, anlaşmak suretiyle karşılıklı olarak yer değiştiremez.

Atama teklifleri

MADDE 19 – (1) Atamaya ilişkin teklifler asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında müstakil daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki amirler tarafından gerekçeleriyle birlikte yapılır.

(2) Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadan veya idari tedbir alınmadan, personelin kusuru veya özel durumu nedeniyle atama teklifi yapılamaz.

(3) Atanması maksadıyla ismen personel talebinde bulunulamaz.

Personelin sorumluluğu

MADDE 20 – (1) Atamaya etki edebilecek her türlü bilgi ve belgenin, elektronik sistemlerde güncel ve doğru bulundurulması, ilgili birimlere ulaştırılması ve atama takvimine uygun olarak bireysel işlemlerin gerçekleştirilmesi personelin kendi sorumluluğundadır.

Atamalarda bütçenin dikkate alınması

MADDE 21 – (1) Bir mali yıl içinde yapılacak atama ve yer değiştirmeler için yıllık bütçe ödeneği dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri ve Süreleri

Hizmet bölgeleri

MADDE 22 – (1) Hizmet bölgeleri atama açısından 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci dereceli olmak üzere beş ayrı bölgeye ayrılır.

(2) 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri sıralı hizmet bölgeleridir. Personel, sıralı hizmet bölgelerine bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bir sıra dâhilinde atanır.

Hizmet bölgelerinin derece, süre ve puanlarının tespiti

MADDE 23 – (1) Hizmet bölgelerinin hangi derece, süre ve puanlara tabi olacağı; tercih edilme durumu, gelişmişlik düzeyi, coğrafi ve iklimsel koşullar, güvenlik ve asayiş durumu, özlük haklarındaki farklılıklar ile barınma, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme imkânları gibi hususlar dikkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir ve ihtiyaç durumunda güncellenir.

(2) Aynı hizmet bölgesindeki birimler ya da farklı statü, branş, alt branş, ihtisas veya nitelikteki personel için Jandarma Genel Komutanlığınca farklı hizmet bölgesi süreleri belirlenebilir.

(3) Aşağıdaki personel için sıralı hizmet bölgelerindeki hizmet süresi iki yıldır:

a) Aynı branştaki veya alt branştaki; sıralı hizmet bölgelerindeki toplam kadrosu 10 ve daha az olup Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan personel.

b) Laboratuvar ihtisaslı personel ile Jandarma branşı dışında kalan branşlardaki personelden, sıralı hizmet bölgesi görevini iki defa tamamlayıp bu bölgelere üç ve daha fazla kez atananlar.

c) Sıralı hizmet bölgesi görevini üç defa tamamlayıp bu bölgelere dört ve daha fazla kez atananlar.

(4) 3 ve 4 üncü dereceli hizmet bölgelerinde bulunan, komando ve özel harekât birlikleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen mayın ve patlayıcı madde arama, tespit ve imha birimlerinde görevli personel için bölge hizmet süreleri bir yıl azaltılarak uygulanır.

Hizmet bölgesinin derece ve süresinin değişmesi

MADDE 24 – (1) Hizmet bölgesinin derece ve süresinin değişmesi halinde personel; 1, 2 ve 3 üncü dereceli iller ayrı ayrı, sıralı hizmet bölgelerindeki iller ise birlikte değerlendirilmek kaydıyla, atandığı dönemdeki hizmet bölgelerinin derece ve sürelerine tabidir. Ancak;

a) Hizmet bölgesinin sıralı hizmet bölgesi kapsamına alınmış ya da bu kapsamdan çıkarılmış olması,

b) Hizmet bölgesinin özellikleri ve hizmet koşulları,

c) Personelin talebi, safahatı ve bulunduğu hizmet bölgesindeki hizmet süresi,

ç) Hizmet ihtiyaçları,

gibi hususlar birlikte değerlendirilmek suretiyle; ihtiyaç duyulması halinde, yapılan düzenleme sonrası süreçte, daha önce atanmış personel için uygulanacak esaslar Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

Hizmet bölgesi süresinden sayılacak ve sayılmayacak haller

MADDE 25 – (1) Personelin yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden sayılır.

(2) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerindeki iller ayrı ayrı, sıralı hizmet bölgelerindeki iller ise birlikte değerlendirilmek kaydıyla aynı hizmet bölgesi süresi içerisinde; yıllık planlı, yıllık mazeret ve aylıksız izinler hariç olmak üzere izin, meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarma ve müteakiben göreve iade, kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla neticelenmeyen görevden uzaklaştırma ve tutukluluk ile istirahat ve hava değişimi nedeniyle personelin görevden ayrı kaldığı sürelerin toplam olarak en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden sayılır. 120 günü aşan süreler ise hizmet bölgesi süresinden sayılmaz. Teröristle mücadele kapsamında yaralanan personelin hava değişimi, istirahat ve tedavide geçen sürelerinin tamamı atamalı bulunduğu sıralı hizmet bölgesi süresinden sayılır.

(3) Hizmet bölgesi süresinden sayılmayacak durumlar şunlardır:

a) Personelin izinsiz göreve gelmediği veya aylıksız izinde geçirdiği süreler, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararıyla neticelenen tutukluluk veya görevden uzaklaştırma süreleri ve hükümlülükte geçen süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

b) Atama gören personelin, eski görev yerlerinden ilişiklerinin kesilmesini müteakip, yeni görev yerine katılıncaya kadar geçen süre, hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz. Ancak sıralı hizmet bölgelerinden çıkış hesabı yapılırken sıralı hizmet bölgeleri içindeki atamalarda ayrılış ve katılış işlemleri arasındaki izin süresi, personelin yeni atandığı birlikte geçireceği hizmet günü sayısına eklenir.

c) Statülerine veya branşlarına yönelik eğitimleri almak üzere eğitim merkezlerine atanan personelin eğitim süresince geçirdikleri süreler hiçbir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

ç) 7/3/2008 tarihinden önce uzman jandarmaların görev başı eğitiminde geçen süreleri hizmet bölgesi sürelerinden sayılmaz.

d) Uzman erbaş veya daha alt statüde iken statü değiştirenlerin eski statülerindeki safahatı atamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılanların dışındaki durumların hizmet bölgesi süresinden sayılıp sayılmayacağı Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

(5) Yapılacak görevlendirmeler nedeniyle uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt dışı görevler kapsamında;

1) Yurt dışı geçici görev süresinin en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden, yurt dışı sürekli görev süresinin tamamı ile yurt dışı geçici görev süresinin 120 günü aşan kısmı en yüksek puanlı 1 inci dereceli hizmet bölgesi süresinden sayılır.

2) Yurt dışındaki görev bölgesinin veya görevin özellikleri dikkate alınarak aynı veya farklı görev bölgeleri için Jandarma Genel Komutanlığınca farklı bir hizmet bölgesi derecesi ve hizmet bölgesi puanı ile günlük hizmet katsayısı belirlenebilir.

b) Yurt içi görevler kapsamında; yurt içi geçici veya hizmete ilişkin diğer görevlendirmelerin toplam olarak en fazla 120 günü atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden, fazlası ise görevlendirildiği hizmet bölgesi süresinden sayılır. Ancak;

1) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görevli iken her defasında münferit olarak 10 gün ve daha fazla süreyle ya da birlik halinde sıralı hizmet bölgelerine görevlendirilenlerin, burada geçen sürelerinin tamamı görevlendirildikleri sıralı hizmet bölgesi süresinden sayılır. Bununla birlikte, 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görevli personelin çıkış hesabı yapılırken, 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinde geçici görev kapsamında geçirmiş olduğu sürelerin tamamı atamalı bulundukları hizmet bölgesi süresinden de sayılır.

2) Sıralı hizmet bölgelerinde görevli iken, teröristle mücadele kapsamında bir görev icra etmek üzere veya Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen zaruri hallerde, münferit olarak veya birlik halinde; 1, 2 ve 3 üncü dereceli bölgelere geçici olarak görevlendirilen personelin, bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin tamamı atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden; 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri arasındaki görevlendirmelerde geçen sürelerin tamamı günlük hizmet katsayısı yüksek olan hizmet bölgesi süresinden sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen 120 günlük sürenin hesabında, ikinci ve beşinci fıkralarda yer alan hallerden birden fazlasının gerçekleşmesi halinde; personelin atamalı bulundukları hizmet bölgelerinden anılan nedenlerle ayrı kaldıkları sürelerin toplamı değerlendirilir.

(7) Personelin hizmet safahat puanı hesaplanırken geçici olarak görevlendirildikleri hizmet bölgesi puanı dikkate alınır.

Ertelemeler

MADDE 26 – (1) Hizmet ihtiyacı veya personelin talebi doğrultusunda sıralı hizmet bölgelerine yapılacak atamalar;

a) Jandarma Genel Komutanlığı karargâhındaki kritik ve önem arz eden kadrolarda görevli personel için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

b) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen özel eğitim veya nitelik gerektiren kadrolarda görevli, özel silah sistemleri konusunda ya da diğer alanlarda özel eğitim görmüş veya özel niteliğe sahip personel, yerine aynı niteliklere sahip başka bir personel atanana kadar her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

c) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim ve öğrenim gören personel için eğitim kurumlarınca belirlenen normal eğitim ve öğrenim süresini geçmeyecek şekilde her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

ç) Doktora yaptığı alanda çalışan personel için, hakkında teklifte bulunulması halinde her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

d) Uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden ve kendi alanında başarı göstererek dereceye giren personel için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

e) Kendilerini korumakla görevlendirilen personel için emekli jandarma genel komutanlarının talepleri halinde her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

f) 1, 2 ve 3 üncü dereceli illerde görevli personelden, içinde bulunulan yılın 1 Mart tarihi ile önceki yılın 1 Eylül tarihi arasında sıralı hizmet bölgelerine 120 gün ve daha fazla süreyle görevlendirilenler için müteakip genel atama dönemine kadar,

g) 45 inci madde kapsamında belirlenen sağlık durumları nedeniyle her defasında müteakip genel atama dönemine kadar,

ğ) Eşi veya çocuğu vefat eden personel için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar olmak üzere toplam iki defa,

h) Kritik ve önem arz eden kadrolarda görevli personelden sıralı hizmet bölgesi görevini en az bir defa tamamlayanlar için her defasında müteakip genel atama dönemine kadar olmak üzere hizmet bölgesi süresi tamamlanana kadar,

ı) Uluslararası anlaşmalar gereği yurt içi veya yurt dışı görevlere atanmış ya da görevlendirilmiş bulunanlar görev sürelerinin son bulacağı tarihe kadar,

ertelenebilir.

(2) Personelin sıralı hizmet bölgelerine ataması, eşinin veya çocuğunun öğrenimi ya da iş durumu nedeniyle ertelenmez.

(3) Kendi talebi olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ataması resen ertelenen personelin, bu Yönetmelik kapsamında personel olan eşinin de ataması, talebi halinde ertelenebilir.

(4) Personelin erteleme talepleri elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçeyle, haklarındaki erteleme teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı için müstakil daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki amirler tarafından yapılır. Teklif ve talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

Temditler

MADDE 27 – (1) Tebligat verilen personelin talep etmesi ve Jandarma Genel Komutanlığınca atama dönemine özgü belirlenen kriterlere uygun bulunması halinde; 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerindeki her il bütün halinde ayrı birer hizmet bölgesi grubu, 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri ise başka bir hizmet bölgesi grubu olarak değerlendirilmek suretiyle; atamalı bulunduğu hizmet bölgesi grubundaki hizmet süresi aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak müteakip genel atama dönemine kadar temdit edilebilir:

a) Temdit talebinin gerekçesi.

b) Atama dengesi.

c) Talepte bulunan personel sayısının, atamalı bulundukları hizmet bölgesi grubu veya birimdeki personel sayısına oranı.

ç) Personelin adli ve disiplin durumu.

d) Yetkili amirlerin talebe yönelik kanaatleri.

(2) Personelin temdit talepleri elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçeyle, temdit teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı için müstakil daire başkanı, il jandarma komutanlıklarında ve il jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, diğer birimlerde ise tugay komutanı ya da eşiti seviyedeki amirler tarafından ve sıralı amir kanaatleriyle birlikte Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Teklif ve talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

(3) Hizmet süresi en fazla dört kez temdit edilebilir. Ancak 26 ncı ve 45 inci maddelerde belirtilen durumlar dikkate alınarak temdit sayısı artırılabilir.

(4) Personelin kendi isteği doğrultusunda yapılan temdit kapsamında geçen süreler hizmet safahat puanında dikkate alınır ancak herhangi bir hizmet bölgesi süresinden sayılmaz.

(5) Kendi talebi olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hizmet bölgesi süresi resen temdit edilen personelin bu nedenle geçirdiği ilave süreler, atamalı bulunduğu hizmet bölgesi süresinden sayılır.

(6) Personelin temdit talebinin kabul edilmesi aynı görevde kalmasını gerektirmez. Personel tüm hizmet bölgelerinde il içi atama işlemine, 4 ve 5 inci dereceli hizmet bölgeleri içinde ise temdit mahiyetinde il dışı atama işlemine tabi tutulabilir.

(7) Temdit edilen süre içinde, birinci fıkrada belirtilen hizmet bölgesi grubu içerisinde görev yeri değişse bile temdit süresini dolduranlar atama planlamasına dâhil edilirler.

Müteakip hizmet

MADDE 28 – (1) Herhangi bir nedenle sıralı hizmet bölgelerinde 730 hizmet puanına tekabül eden süreyi tamamlamadan bu bölgelerden ayrılanlardan noksan kalan hizmetini tamamlamak üzere sıralı hizmet bölgelerine atananların veya sıralı hizmet bölgelerine yapılan geçici görevlendirmeler nedeniyle oluşan hizmet puanı fazlalığı dikkate alınarak hizmetini birinci yılında tamamlayacak olanların müteakip hizmeti; talep etmeleri ve atama dengesi gözetilerek Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus atamalı bulundukları yerde tamamlatılabilir.

(2) Zorunlu haller dışında müteakip hizmet görevi öncelikle personelin atamalı bulunduğu bölgede olmak üzere aynı derecedeki bir hizmet bölgesinde yaptırılır.

(3) Personelin müteakip hizmet talebi elektronik ortamda veya resmi yazıya ekli dilekçeyle yapılır. Talepler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karara bağlanır.

Hizmet bölgesinden çıkış hesabının yapılması

MADDE 29 – (1) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde personel, atandığı hizmet bölgesi için belirlenen süre kadar görev yapar. Çıkış hesabında;

a) Personelin atandığı ilde göreve başlama tarihi esas alınır. Her il farklı bir hizmet bölgesi olarak değerlendirilir. İller arası atama yapıldığında hizmet bölgesinden çıkış hesabı yeniden başlar.

b) Aynı ilin farklı ilçeleri arasında farklı hizmet bölgelerine atama gören personel o ilin en yüksek hizmet bölgesi süresine, aynı ilçenin farklı hizmet bölgelerine atama gören personel ise o ilçenin en yüksek hizmet bölgesi süresine tabidir.

c) Personelin atamalı bulunduğu görev yerinin, ilçenin ve ilin hizmet süresini doldurup doldurmadığı kontrol edilir. Söz konusu sürelerden herhangi birisini ya da 43800 hizmet puanını doldurması durumunda, personelin hizmet süresini tamamladığı kabul edilir.

ç) Geçici görevlendirilen yerler ayrıca dikkate alınmak kaydıyla tabi oldukları hizmet bölgesi süresi 2 yıl olanlar için “60”, 3 yıl olanlar için “40”, 4 yıl olanlar için “30”, 5 yıl olanlar için “24”, 6 yıl olanlar için “20”, 8 yıl olanlar için “15” günlük hizmet katsayısı, farklı hizmet bölgesi sürelerinde ise “43800/(yıl olarak hizmet bölgesi süresi X 365)” işlemi sonucu bulunan günlük hizmet katsayısı kullanılarak hizmet puanı belirlenir. Hizmet süresi ve hizmet puanının tespitinde çıkış tarihi olarak 31 Aralık tarihi dikkate alınır.

(2) Sıralı hizmet bölgelerinde personel atandığı hizmet bölgesi için belirlenen süre kadar görev yapar. Çıkış hesabında;

a) Sıralı hizmet bölgelerindeki illerin tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

b) Personelin sıralı hizmet bölgelerinde 1095 hizmet puanını doldurması durumunda, sıralı hizmet bölgelerindeki hizmet süresini tamamladığı kabul edilir.

c) Geçici görevlendirilen yerler ayrıca dikkate alınmak kaydıyla tabi oldukları sıralı hizmet bölgesi süresi 2 yıl olanlar için “1,5”, 3 yıl olanlar için “1”, 4 yıl olanlar için “0,75” günlük hizmet katsayısı, farklı sıralı hizmet bölgesi sürelerinde ise “1095/(yıl olarak hizmet bölgesi süresi X 365)” işlemi sonucu bulunan günlük hizmet katsayısı kullanılarak hizmet puanı belirlenir.

ç) Sıralı hizmet bölgelerinde hizmet süresi ve hizmet puanının belirlenmesinde çıkış tarihi olarak 30 Eylül tarihi dikkate alınır. Ancak;

1) Sıralı hizmet bölgesinde, atandığı yılın 30 Eylül tarihine kadar göreve başladığı halde, görevden uzaklaştırılan ve tutuklananlardan beraat edenler ile hizmete ilişkin diğer görevlendirmelerden dolayı sıralı hizmet bölgesi hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler için 31 Aralık tarihi esas alınır.

2) Atamaların geç yapılması veya personelin sıralı hizmet bölgesinde, belgelenebilen zorunlu sebeplerle atandığı yılın 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlaması halinde 31 Aralık tarihi esas alınır.

(3) Aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle sıralı hizmet bölgelerinde 730 hizmet puanını tamamlayarak ayrılanlar, sıralı hizmet bölgesi görevini o defa için tamamlamış sayılırlar:

a) Yurt dışı sürekli göreve seçilmiş olma.

b) Kadro veya konuş değişiklikleri.

c) Kritik ve önem arz eden kadrolara atama ihtiyacı.

ç) Bu Yönetmelikte düzenlenen hallerdeki mazeret durumu.

d) Statü veya branş değişikliği.

e) Jandarma Genel Komutanlığının nam ve hesabına lisansüstü eğitim ve öğretim için seçilmiş olma.

(4) Personelin atamalı bulunduğu hizmet bölgesinde statü, branş, alt branş veya ihtisas değiştirmesi nedeniyle tabi olduğu hizmet süresinin değişmesi halinde çıkış hesabı; değişiklik onayı öncesi ve sonrası dönemler için tabi oldukları hizmet sürelerine karşılık gelen günlük hizmet katsayıları ile hizmet sürelerinin ayrı ayrı çarpılması ve elde edilen puanların toplanması suretiyle yapılır.

(5) 25 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde sıralı hizmet bölgelerindeki geçici görev sürelerinin toplam 1095 puana tekabül etmesi durumunda, personel bir sıralı hizmet bölgesi görevini yapmış sayılır.

(6) Hizmet bölgesi süresini dolduran personelden; temdit, erteleme ve müteakip hizmet işlemine tabi tutulmayanlar o yılın atama planlamasına alınır.

(7) Personelin sıralı hizmet bölgesi görevinin çıkışında aldığı 1095 puanın üzerindeki puanlar, müteakip sıralı hizmet görevine gidişinde hesaplamalara dâhil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri

Atama süreci

MADDE 30 – (1) Atama süreci atama takvimine uygun olarak yürütülür.

Atama zamanı

MADDE 31 – (1) Genel atamalar her yıl Mayıs-Ekim aylarının dâhil olduğu zaman aralığında yapılır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları ve personelin mazeretine istinaden, gerektiğinde genel atama dönemi dışında da atama yapılabilir.

Atama yetkileri

MADDE 32 – (1) Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden atananlar ve Cumhurbaşkanı onayı veya kararı ile atananların dışında kalan personelin atamaları İçişleri Bakanının veya yetkilendireceği makamın onayı ile yapılır.

(2) Nokta atamasına tabi tutulmayan personel valilik, birlik, karargâh veya kurum emrine atanır. Bu personelin görev yapacağı kadro görev yeri ilgisine göre il valisi, birlik komutanı, karargâh veya kurum amirinin onayı ile belirlenir.

Atamalar

MADDE 33 – (1) Atama kaynağına giren personelin ilk atamaları, branş ve alt branş mevcudunun, yükümlü personelde ise meslekleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırma mevcudunun;

a) Bir kişiden fazla olması halinde kurayla,

b) Bir kişi olması halinde kura çektirilmeksizin doğrudan,

ihtiyaç duyulan kadro görev yerine yapılır.

(2) Mesleki safahatı mevcut olan personelin atamaları ile statü ya da branş değiştiren personelin atamaları emsalleriyle birlikte değerlendirilerek safahatlarına uygun ihtiyaç duyulan kadro görev yerine yapılır.

(3) Statü değişikliği eğitimini başarıyla tamamlayamayan personel, emsalleriyle birlikte değerlendirilerek safahatlarına uygun kadro görev yerlerine atanır.

(4) Mesleki süreç içinde Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen eğitimlerde altıncı fıkranın (c) bendinde belirlenen esaslara göre dereceye giren personel atama cetvelindeki hizmet bölgeleri arasından istediğine; ancak, sıralı hizmet bölgesi sırası gelenler atama cetvelindeki sadece sıralı hizmet bölgelerinden istediğine atanır.

(5) Yürürlükteki mevzuat ve idari düzenlemeler doğrultusunda; yeni temin edilerek atama kaynağına alınmak üzere eğitime tabi tutulacaklar ile mesleki süreç içinde statü değişikliği, uzun süreli temel kurs, staj veya eğitime tabi tutulacak personel, ilgili eğitim merkezi veya komutanlık emrine atanabilir.

(6) Kura atamalarına ilişkin diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kura yerlerinin tespitinde atama dengesi ve hizmet ihtiyacı esas alınır.

b) Personelin kura çekim sırası eğitimdeki başarı sırasına göre belirlenir. Personelin ilk atamasının yapıldığı kura yerinin, hizmet bölgesi puanı yüksek olandan başlamak suretiyle verilmiş olan sıra numarası, aynı zamanda sıralı hizmet bölgelerine gidiş sırasıdır. Yıl içinde değişik zamanlarda atama kaynağına girenlerin sıralı hizmet bölgesi sıra numaraları birbirini takip edecek şekilde verilir.

c) Yapılacak başarı sıralamasında tabi olunan grubun personel sayısı 100’ün altında ise birinci olanlar, 100 ve üstünde ise 10 kişiyi aşmayacak şekilde ilk yüzde 1’lik dilimde yer alanlar kuradan muaf tutulur. Bunların atamaları, kura cetvelindeki kendi branş, alt branş ya da meslek grubuna tahsis edilen görev yerlerinden istediğine yapılır. Tam sayı çıkmayan yüzde 1’lik dilim değerinin virgülden sonra onda 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bu değer bir üst tam sayıya tamamlanır.

ç) Kura atamasına tabi olacak personel, bu Yönetmelik kapsamındaki mazeretleri nedeniyle kuradan muaf tutulma talebinde bulunabilir. Talepte bulunan personelin durumu bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.

Genel atama dönemi dışında veya hizmet bölgesi süresi tamamlanmadan atama yapılabilecek haller

MADDE 34 – (1) Personel aşağıda belirtilen hallerde genel atama dönemi dışında veya hizmet bölgesi süresi tamamlanmadan atanabilir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında uygun görülen mazeretler.

b) Terfi.

c) Statü veya branş değişikliği ile bunlara ilişkin eğitimler.

ç) Kadro veya konuş değişikliği.

d) Yurt dışı sürekli göreve seçilme.

e) Kritik ve önem arz eden kadroların boşalması.

f) Başka bir hizmet bölgesindeki veya kadrodaki görev ihtiyacının önceliği.

g) Yönetici konumundaki personeli atama ya da değiştirme ihtiyacı.

ğ) Belgelenmesi şartıyla, kusuru ya da özel durumu kapsamında personelin;

1) Görevini etkin şekilde takip etmemesi, verimsizliği, başarısızlığı veya yetersizliği,

2) Kişisel ilişkilerinin görevlerin yürütülmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde sorunlu olması,

3) Görevindeki saygınlığını yitirmesi,

4) Bulunduğu görevde kalmasına engel teşkil ettiği değerlendirilen, disiplinsizliği ile hakkında adli veya idari soruşturma bulunması.

h) Meydana gelen veya gelebilecek olaylar ile icra edilecek özellik arz eden görevler nedeniyle;

1) İlave personel atanması ihtiyacı,

2) Tecrübeli personelin atanması ihtiyacı,

3) İlave yetenek kazandırma ihtiyacı.

ı) Diğer zaruri durumlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki personel, mevcut görevine atanma nedenine bakılmaksızın atamaya tabi tutulabilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası esasları kapsamında değerlendirilen personel öncelikle bulunduğu hizmet bölgesindeki, bunun mümkün olmaması halinde ise il içi veya dışındaki başka bir hizmet bölgesindeki ve imkânlar dâhilinde aynı hizmet süresine tabi başka bir kadro görev yerine atanabilir.

Sıralı hizmet bölgesi tebligatları

MADDE 35 – (1) Genel atamalarda sıralı hizmet bölgelerine atanacak personel miktarı; branş, alt branş ve ihtisaslarına uygun olarak kadro, ihtiyaç ve o yılın destekleme planı doğrultusunda tespit edilir. İstifa, emeklilik, vefat gibi zayiat durumları dikkate alınarak yeterli sayıda personele “kati” veya “muhtemel” tebligat verilir.

(2) Tebligatlar, ihtiyaç duyulan rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayan nasıplılar arasından, aşağıdaki öncelik sırasına göre verilir:

a) Branş, alt branş, ihtisas.

b) Rütbe, terfi edecek personel için o yıl yükseleceği rütbe.

c) Tamamlanmış sıralı hizmet bölgesi görevi sayısı.

ç) Sıralı hizmet bölgesine en son atanma yılı veya geçici görevle sıralı hizmet bölgesi görevini tamamladığı en son geçici görevin başlangıç yılı.

d) Nasıp.

e) Mezuniyet yılı.

f) Sıralı hizmet bölgesi hizmet puanı.

g) Kıdem sıra durumu.

(3) Sıralı hizmet bölgelerine ilk defa gideceklerin atamaları kura ile veya kura ile belirlenen sıralı hizmet bölgesine giriş öncelik sırasına göre yapılır.

(4) Subaylara tebligat verilirken, rütbe ve kıdem ihtiyacını karşılayacak personelin belirlenmesinde aynı branş ve alt branş içinde temin kaynağı farklı personel kaynaklarına göre ayrı ayrı değerlendirilir.

(5) Zaruri nedenler dışında sıralı hizmet bölgelerine atamayı geciktirecek şekilde atama yapılmaz.

(6) 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgelerinde görev yapan personele, içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesinde iki yılını doldurmamışsa aşağıdaki haller haricinde tebligat verilmez:

a) 34 üncü maddede belirtilen; görevde verimsizlik, yetersizlik ya da başarısızlık, sorunlu ilişkiler, saygınlığın yitirilmesi ve disiplinsizlik ile adli veya idari soruşturmalar gibi durumlar nedeniyle görevden alınma.

b) Atamalı bulunduğu ilin en uzun hizmet süresinin tamamlanması.

(7) Kendi isteğiyle 1, 2 ve 3 üncü dereceli hizmet bölgeleri içinde atama gören ve atandığı hizmet bölgesinde iki yıllık görev süresini tamamlamayan personele tebligat verilip verilmeyeceği Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

(8) Sıralı hizmet bölgelerinden tabi olduğu atama döngüsü itibarıyla tek personel çıkacak ise bu bölgeye atanabilecek personele kati tebligat verilmez, asgari iki personele muhtemel tebligat verilir.

(9) Herhangi bir nedenle rütbe ve kademe ilerlemesi yapamadığı için sıralı hizmet bölgesine atanmak üzere tebligat verilmeyip mezuniyet yılı itibarıyla emsallerinden geri kalanlara, nasıp tarihi ve rütbe durumları dikkate alınmadan mezuniyet yılı açısından emsalleriyle birlikte değerlendirilerek sıralı hizmet bölgesi için tebligat verilebilir.

(10) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek zorunlu durumlar ve 34 üncü maddede belirtilen durumlar nedeniyle yapılacak atamalarda tebligat şartı aranmaz.

Sıralı hizmet bölgelerine atanacak personel

MADDE 36 – (1) Personel, atama takvimine uygun olarak sıralı hizmet bölgelerine yapılacak atamalara yönelik tebligat çalışmaları tamamlanmadan önce veya sonra, atamasına yönelik herhangi bir şart ileri sürmemek kaydıyla sıralı hizmet bölgelerine öncelikli atanmak isteyebilir. Bu talepler;

a) Atamalı bulunduğu; 1 inci veya 2 nci dereceli hizmet bölgelerinde asgari iki yıl, 3 üncü dereceli hizmet bölgesinde ise tabi olduğu hizmet süresi kadar görev yapmış olması,

b) Atama dengesine uygun olması,

c) Personelin atanabileceği uygun kadro görev yeri bulunması,

ç) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kriterleri karşılaması,

halinde Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülebilir.

(2) Sıralı hizmet bölgelerine yapılacak atamalar aşağıdaki öncelik sırasına göre planlanır:

a) Kati tebligat verilenler.

b) Muhtemel tebligat verilenlerden öncelikli atanma talebi uygun görülenler.

c) Sıralı hizmet bölgeleri için tebligat verilmediği halde öncelikli atanma talebi uygun görülenler.

ç) Muhtemel tebligat alanlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özellik Arz Eden Atamalar

Kritik ve önem arz eden kadrolara yapılacak atamalar

MADDE 37 – (1) Önem derecesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca belirlenen kadrolar için; icra edilen görevin gerektirdiği branş, alt branş, ihtisas, yaş, fiziki özellikler, eğitim, mesleki tecrübe, cinsiyet, lisan, sağlık, disiplin veya adli durumu ile personelin projeleri ve göreve yatkınlığı gibi Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kriterler dikkate alınarak seçimle ya da doğrudan atama ile temdit veya erteleme yapılabilir.

(2) Bu şekilde yapılacak her seviyedeki personelin atama planlamalarına yönelik hazırlıklar kapsamında Jandarma Genel Komutanı onayı ile her türlü anket, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile sınav veya mülakat yapılabilir.

Özel eğitim veya nitelik gerektiren kadrolara yapılacak atamalar

MADDE 38 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen özel eğitim veya nitelik gerektiren kadrolarda görev yapabilecek, özel silah sistemleri konusunda veya diğer alanlarda özel eğitim görmüş veya özel niteliğe sahip personel;

a) İhtiyaç duyulan kadroya atanacak uygun nitelikte başka bir personel bulunamadığında,

b) Hizmetin yürütülmesinde önemli bir aksaklık yaratmayacak süre içinde yerine personel yetiştirilip yetiştirilemeyeceği dikkate alınarak,

c) Kadronun bulunduğu hizmet bölgesinde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, kendi alanında bir döngü içine alınarak,

atama, temdit veya erteleme işlemlerine tabi tutulabilir.

Belirli özelliklere sahip personelin atamaları

MADDE 39 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadrolara; görev yerinin gerektirdiği fiziki özellikler, cinsiyet, akademik eğitim, lisan, kurs, tecrübe, hitabet gibi nitelik veya yeteneklere sahip personel bu Yönetmelikteki esaslar dâhilinde seçimle veya doğrudan atanabilir.

(2) Kadın personel statü, branş ve alt branşlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmek kaydıyla destekleme planı veya ihtiyaçlar doğrultusunda bir döngü içine alınarak atamaya tabi tutulabilir.

(3) Uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden ve kendi alanında başarı göstererek dereceye giren personel mevcut yeteneğini koruyacak ve geliştirecek eğitim imkânlarının bulunduğu bir hizmet bölgesine atanabilir veya bu maksatla temdit ya da erteleme işlemine tabi tutulabilir.

(4) Bu madde kapsamında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına yapılacak atamalarda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Branş, alt branş ve ihtisas kapsamında personel atamaları

MADDE 40 – (1) Personel öncelikle kendi branşı, alt branşı ve ihtisasına uygun kadro görev yerlerine atanır. Ancak personel; bulunduğu hizmet bölgesinde branşına, alt branşına veya ihtisasına ilişkin uygun kadro görev yeri yoksa ya da zaruret halinde safahatına uygun ihtiyaç duyulan başka bir kadro görev yerine veya hizmet bölgesine atanabilir.

(2) Branş veya alt branş değiştiren, ihtisasa alınan ya da ihtisastan çıkarılan personel yeni durumlarındaki emsalleri ile birlikte değerlendirilir.

(3) Branş değiştiren veya değişim sürecinde bulunan personel yeni durumlarına göre atanıncaya kadar atamalı bulundukları birliklerin uygun kadrolarında istihdam edilirler.

(4) Branşı, alt branşı veya ihtisası doğrultusunda atama gören ve bu bağlamda; kadro görev yeri sınırlı olan, sıralı hizmet bölgeleri ve diğer hizmet bölgeleri arasındaki atama döngüsü dışında kalan veya diğer branş, alt branş ya da ihtisas sahibi personele göre sıralı hizmet bölgelerine daha az sayıda atama gören personel, Jandarma Genel Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde uygun görülen hizmet bölgelerine veya kadro görev yerlerine atanabilir.

(5) Terör örgütleri veya milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum ya da gruplarla ilişiği tespit edilerek hakkında adli veya idari soruşturma başlatılanlar ile bu hususta hakkında emare bulunanlar; branş, alt branş ve ihtisası dikkate alınmaksızın uygun kadro görev yerlerinde istihdam edilebilir.

Komutan kadrolarına yapılacak atamalar

MADDE 41 – (1) Emniyet ve asayişi bizzat sağlamakla görevli birimlerin komutan kadrolarında boşluk ve yönetim zafiyeti oluşmasına müsaade edilmez. İhtiyaç halinde 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde söz konusu komutan kadrolarına, yeterli liderlik vasıflarına sahip olduğu değerlendirilen personel öncelikli olarak atanabilir.

Risk ve sorun alanlarına yönelik yapılacak atamalar

MADDE 42 – (1) Personelin hizmet safahatının dikkate alınarak atama yapılması esas olmakla birlikte, hizmetlerin risk ve sorun teşkil edecek derecede aksadığı belgelendirilen kadro görev yerlerine eğitimli, yetenekli veya emsallerine göre temayüz etmiş personel öncelikli olarak atanabilir.

Emre atanan personelin görev yapacağı kadroların belirlenmesi

MADDE 43 – (1) Emre atanan personelin görev yapacakları kadrolar yetkili amirlerce bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenir.

(2) Personelin emrine atandığı birimdeki birinci ve ikinci olarak belirlenen görev yerleri ile intibak atamaları hariç olmak üzere zorunlu nedenlerden dolayı hizmet bölgesi değişikliği gerektirecek üçüncü ve müteakip görev yeri değişikliklerine ilişkin planlamalar gerekçeleri ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Müteakiben yapılacak çalışmalarda Jandarma Genel Komutanlığının değerlendirmesi dikkate alınır.

(3) Sıralı hizmet bölgelerinde bu madde kapsamında yapılacak görev yeri değişikliklerinin, hizmet süresi aynı olan hizmet bölgeleri arasında yapılması göz önünde bulundurulur.

Hizmetten ayrı kalanlar

MADDE 44 – (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya haklarında kesinleşmiş şahsi hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyet kararı bulunanlar ile herhangi bir nedenle hizmetten ayrı kalacaklar hizmetin aksamasına yol açacaklarsa herhangi bir kadro ile ilişkilendirilmeksizin görevli bulundukları birimin emrine alınabilirler ya da başka bir göreve atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeret Atamaları

Sağlık nedeniyle uygulanacak esaslar

MADDE 45 – (1) Personelin, sağlık nedeniyle atama, temdit veya erteleme işlemlerine tabi tutulabilmesi için;

a) Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile vasi tayin edilmesi kaydıyla aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya kardeşlerinden herhangi birinin hastalığıyla ilgili, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Jandarma Genel Komutanlığına sağlık raporu vermeye yetkili hastanelerden atamaya esas rapor alınması,

b) Bu madde kapsamındaki aile fertleri için yetki verilen hastanelerin sağlık kurullarından engelli raporu alınması,

c) Alınan raporun bir dilekçeyle birlikte bağlı bulunulan komutanlık kanalıyla Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmesi,

gerekir.

(2) Sürekli nitelikte olanlar hariç, birinci fıkrada belirtilen raporlardan; karar kısmında süre belirtilmiş olanlar bu sürenin sonunda, süre belirtilmemiş olanlar hastalığın devamı süresince her yıl yenilenir.

(3) Alınan raporlar doğrultusunda yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) “İlgili uzmanın, sağlık kuruluşunun ya da özel eğitim merkezinin bulunduğu yerde ikameti uygundur” veya “iklim ya da çalışma şartlarını belirtir” kararlı rapor düzenlenmesi durumunda, personelin ataması raporun geçerlilik süresi dikkate alınarak uygun bir hizmet bölgesine yapılır.

b) Hakkında “branşının geri hizmetinde veya karargâh ve kurumlarda görev yapar” kararlı rapor düzenlenen personel, gerekli sağlık hizmetinden yararlanabileceği “komutan” ibareli olanlar dışındaki uygun kadro görev yerlerinde istihdam edilir.

c) Yetkili hastanelerden kendisi için engelli raporu alan personelin, tedavi imkânları da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine atanması sağlanır.

ç) Bu madde kapsamındaki aile fertlerinden;

1) Eş ve çocuklar için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması durumunda personelin ataması, talebi doğrultusunda kendisinin ya da eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı olduğu iller ile ailelerinin daimi ikametgâhlarının bulunduğu illere yapılır. Bu yönde talebinin olmaması halinde tedavi imkânı da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine atanır.

2) Anne, baba veya kardeşleri için; ağır engellilik durumunu ifade eden rapor alınması durumunda; personelin ataması, tedavi imkânları da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine yapılır. Ancak personelin, ailesindeki tek çocuk veya kardeşi için tek kardeş konumunda olması ve talebi halinde kendisinin memleketi olan ya da ailesinin daimi ikametgâhının bulunduğu illere ataması yapılabilir.

3) Bu bent kapsamındaki personel için, süre şartı aranmaksızın temdit ya da erteleme yapılabilir.

d) Tüberküloz, kanser, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh sağlığı gibi uzun süreli tedavi ve yaşamın sürdürülebilmesi için başkalarının gözetim ya da desteğini gerektiren hastalıklar nedeniyle rapor alınması durumunda, personelin ataması tedavi imkânları da değerlendirilerek uygun bir hizmet bölgesine yapılır. Tedavi süreci dikkate alınarak personel hakkında temdit veya erteleme işlemi uygulanabilir. Ancak akıl ve ruh hastalıkları için erteleme süresi üç yılı geçemez.

e) Bu madde kapsamındaki sağlık kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarından alınan raporla, mevcut evliliğinden hiç çocuğu bulunmayan ve tüp bebek tedavi sürecini belgelendiren personel, tüp bebek tedavi merkezi bulunan bir hizmet bölgesine atanabilir. Personelin görev süresi kendisinin veya eşinin tedavisinin devam etmesi halinde her yıl rapor almak şartıyla dört yıla kadar temdit veya erteleme yapılabilir. Tedavinin olumlu sonuçlanarak çocuk beklenmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

(4) İlgili mevzuata uygun olarak “Hayati önemi haizdir” kararlı rapor düzenlenmesi durumunda personelin ataması derhal yapılır.

(5) Bu madde kapsamındaki mazereti devam eden personel tarafından temdit veya erteleme talepleri atama takvimine uygun olarak her yıl yenilenir.

(6) Bu madde kapsamında kendisinin ya da eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı olduğu iller ile ailelerinin daimi ikametgâhlarının bulunduğu illere atanmış ancak mazereti sona eren personel, asgari iki yıllık çalışma süresini doldurmuş olması halinde atamaya tabi tutulur.

(7) Özellik arz eden sağlık problemlerine ilişkin tedavi ve eğitim merkezleri ile ilgili bilgiler Jandarma Genel Komutanlığınca ilgili bakanlıklarla koordine edilerek her yıl Ocak ayı sonuna kadar tespit edilir. Sağlık problemi olanların atama, temdit ve erteleme işlemleri, yapılan bu tespitlere göre yürütülür.

Eşleri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan personele uygulanacak esaslar

MADDE 46 – (1) Eşleri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan personel, bu durumunu gerekçe göstererek sıralı hizmet bölgelerine atanmama veya hizmet bölgesi süresini tamamlamadan sıralı hizmet bölgesinden çıkma talebinde bulunamaz.

(2) Bu madde kapsamındaki personel, talebi halinde emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde atama dengesi gözetilmek suretiyle uygun görülen aynı hizmet bölgesine atanabilir veya temdit işlemine tabi tutulabilir.

(3) Kuraya tabi olan bu madde kapsamındaki personel evlilik tarihi dikkate alınmak ve kura çekimleri öncesinde başvurmak kaydıyla eşinin bulunduğu hizmet bölgesine atanabilir. Her iki personelin de kuraya tabi olması halinde genel kuradan muaf tutularak kura cetvelindeki eşiyle birlikte atanabileceği birliklere münferiden atanır. Bu fıkra kapsamındaki personelden farklı hizmet bölgelerine atananların aynı hizmet bölgesine atanma talepleri iki yılın sonunda değerlendirilir.

Eşleri Jandarma Genel Komutanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele uygulanacak esaslar

MADDE 47 – (1) Personelin Jandarma Genel Komutanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli eşlerinin çalışma koşullarını gerekçe göstererek yaptığı atanma talepleri, emsallerine nazaran avantaj sağlamayacak şekilde atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek değerlendirilir.

Eşleri özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele uygulanacak esaslar

MADDE 48 – (1) Eşi özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin atanma talepleri, atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek emsallerine göre avantaj sağlamamak şartıyla değerlendirilir.

Çocukların eğitimi kapsamında uygulanacak esaslar

MADDE 49 – (1) Yatılı olanlar hariç, çocuğu ilköğretim veya ortaöğretimde bulunan personelin öğrenim şartlarını gerekçe göstererek yapacağı başka bir hizmet bölgesine atanma talepleri; atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek değerlendirilir.

(2) Asgari iki çocuğu aynı anda, devam zorunluluğu bulunan ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören ve öğrencilik durumu aktif olan personelin atamaları;

a) Çocukların bekâr ve mevcut eğitimine 24 yaşından gün almadan başlamış olması,

b) Daha önce aynı düzeyde mezuniyetinin bulunmaması veya mezuniyeti olması halinde daha alt düzeyde bir öğrenim görmemesi kaydıyla, atama dengesi, hizmet ihtiyacı ve personelin safahatı gözetilerek emsallerine göre avantaj sağlamayacak şekilde, bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresi dikkate alınmaksızın ve daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerinden olsa dahi bir defaya mahsus çocuklarından birinin öğrenim gördüğü ile yapılabilir.

Eşi veya çocuğu vefat etmiş ya da eşinden boşanmış personel için uygulanacak esaslar

MADDE 50 – (1) Eşi veya çocuğu vefat eden personel vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde talep etmesi halinde en geç genel atama döneminde istediği herhangi bir hizmet bölgesine atanabilir.

(2) Eşi vefat eden veya eşinden boşanan personel, çocuklarının velayetinin kendisinde olması ve tekrar evlilik yapmamış olması şartıyla, meslek hayatı boyunca iki defaya mahsus ve en geç genel atama döneminde olmak üzere, atama dengesi ve hizmet ihtiyacı gözetilerek istediği herhangi bir hizmet bölgesine atanabilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında atanan personel, aynı fıkrada belirtilen şartların ortadan kalkması halinde, safahatı doğrultusunda atama planlamasına alınır.

Şehit yakını veya vazife malulü personel için uygulanacak esaslar

MADDE 51 – (1) Eşi, çocuğu, kendisinin veya eşinin annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile kendisi veya eşi vazife malulü olan personelin ataması, şehadet ya da malul olduğu zamana bakılmaksızın müracaatını müteakip, meslek hayatı boyunca iki defaya mahsus olmak üzere, kendisinin veya eşinin evlenmeden önceki, nüfusa kayıtlı olduğu iller de dâhil, atama dengesi ve hizmet ihtiyacı gözetilerek uygun kadro görev yeri olan istediği bir hizmet bölgesine ve en geç genel atama döneminde yapılır.

(2) Personel birinci fıkra kapsamında ilk kez atandığı görev yerinde asgari iki yıl çalışmadıkça ikinci hakkını kullanamaz ve atamalı bulunduğu hizmet bölgesinin süresine tabi tutulmaz. Ancak kadro, rütbe ve kıdem uyumsuzluğu oluşması halinde personel, ikinci hak kullanımı olarak değerlendirilmeksizin tercihi doğrultusunda farklı bir hizmet bölgesine atanır.

(3) Bu madde kapsamındaki personelin talebi üzerine ve personel tarafından hizmet bölgesi seçilmeksizin Jandarma Genel Komutanlığının hizmet ihtiyacı doğrultusunda yapılan atamalar ikinci hak kullanımı olarak değerlendirilmez. Personel, talebi olmaksızın bu fıkra kapsamında sıralı hizmet bölgelerine atanmaz. Bu fıkra kapsamında atama gören personel atandığı hizmet bölgesi süresine tabi olur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Atamanın Tebliği ve İlişik Kesme Esasları

Atamanın tebliği ve ilişik kesme esasları

MADDE 52 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ayrıca belirlenmediği takdirde ve tebliğe mani yasal bir durum olmadıkça, atanan personelin ilişikleri atama emrinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kesilir.

(2) Yeni görev yeri aynı belediye hudutları içinde veya aynı hizmet bölgesi dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde; belediye hudutları dışında veya başka bir hizmet bölgesinde bulunanlar ise ilişik kestikleri gün dâhil ve mevzuatta düzenlenen yol süresi hariç 15 gün içinde; bu sürenin sonu resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde atandığı göreve katılmak zorundadır.

(3) Mal saymanı, mal sorumlusu ve mutemet gibi görevlerde iken atama gören personele, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreye ilave olarak bir aya kadar süre verilebilir.

(4) Personelin izinli, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış olması veya hastanede yatarak tedavi görmesi tebligata engel olmaz. Ancak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler bu durumların bitiminde başlar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personelin ilişik kesme ve katılış işlemleri, Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi halinde gıyabında yapılır.

(5) Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmesi halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler bitmeden yeni birliğine katılması gereken personele, birlik komutanlarınca uygun görülecek bir tarihte kalan süre kadar idari izin verilir.

(6) Atama sonrası ilişikleri kesilen personelin görevden uzaklaştırma, gözaltı, tutukluluk, sağlık, izin ve diğer özlük işlemleri yeni atandığı birim tarafından yürütülür.

(7) Personelin özel durumları nedeniyle ilişik kesme tarihlerine ilişkin yapılan teklif ve müracaatlar Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, JGY 52-12 Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinin beşinci bölüm 3 üncü maddesinin (ç) fıkrasının (1) bendi gereğince hesaplanan, personelin sıralı hizmet bölgesinden çıkışında aldığı 1095 puanın üzerindeki puanları, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da hesaplamalara dâhil edilir.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.