JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELLERİNDE MESLEKTEN ÇIKARILMA

Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinde disiplin cezası almak mesleki safahati etkilemenin yanında, bazı durumlarda meslek hayatının sona ermesine de neden olmaktadır. Bu durum özellik arz ettiğinden statülere göre ayrı ayrı bu durumu irdelemekte fayda görülmüştür. Şöyleki;

  1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Görev Yapan Uzman Erbaşların Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshedilmesi ve Meslekten Çıkarılmaları

Uzman Erbaş statüsünde görev yapan personel için 3269 sayılı kanununa göre personelin bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa veya daha fazla  disiplin cezası alması sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. Düzenleme şu şekildedir;

Madde 12/d fıkrası- (…)En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların, Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”

Yine uzman erbaş statüsünde görev yapan personel açısından uygulama alanı bulan 7068 sayılı kanun madde 12’ye göre de personelin bir yıl içerisinde 20 ceza puanına ulaşması ya da en az iki farklı disiplin amirinden 12 defa veya daha fazla disiplin cezası alması, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarma cezası verilmesine neden olacaktır.  Düzenleme şu şekildedir;

Madde 12-(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak. b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

            Sözleşmeli uzman erbaş hakkında Yüksek Disiplin Kurulunun “meslekten çıkarma” disiplin cezası vermesi Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır.

Sonuç olarak 3269 sayılı kanuna göre bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa disiplin cezası alınması; 7068 sayılı kanuna göre ise bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 12 defa disiplin cezası alınması veya 20 ceza puanına ulaşılması personelin sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. 3269 sayılı kanunda 8 defa disiplin cezası denilmesine rağmen 7068 sayılı kanunda 12 defa disiplin cezası denilmesi, personel lehine bir düzenlemedir. 7068 sayılı kanun 3269 sayılı kanuna göre özel kanun niteliğinde olduğundan ve daha sonra yürürlüğe girdiğinden personelin lehine olması durumunda 7068 uygulama alanı bulacaktır. Bu yüzden de personel 8’den daha fazla disiplin cezası aldığında örneğin 9 disiplin cezası aldığında eğer disiplin ceza puanı 20 puanın altında ise 7068 sayılı kanuna göre hakkında “meslekten çıkarma” cezası verilmesi gerekmeyecektir.

 

 

b.Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Görev Yapan  Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshedilmesi

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre personelin bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa veya daha fazla  disiplin cezası alması sözleşmesinin feshedilmesine neden olacaktır. Düzenleme şu şekildedir;

Madde 17/1/c-Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir: (..) c)En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

 

c.Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Görev Yapan  Sözleşmeli Subay ve Astsubayların Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshedilmesi

Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’a göre personelin bir yıl içerisinde iki farklı disiplin amirinden 8 defa veya daha fazla  disiplin cezası alması sözleşmesinin feshedilmesine neden olabilecektir. Düzenleme şu şekildedir;

Madde 13Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilebilir;

f)son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

d.Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde Görev Yapan Subay ve Astsubayların Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi

7068 sayılı kanun madde 12’ye göre personelin bir yıl içerisinde 20 ceza puanına ulaşması ya da en az iki farklı disiplin amirinden 12 defa veya daha fazla disiplin cezası alması, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından meslekten çıkarma cezası verilmesine neden olacaktır.  Düzenleme şu şekildedir;

Madde 12-(1) Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık haline getirme olarak kabul edilir ve personel hakkında meslekten çıkarma cezası yetkili disiplin kurullarınca verilir:a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak. b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde kırk disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

 

 

e.Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Görev Yapan Subay ve Astsubayların Aldıkları Disiplin Cezaları Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayırma Cezası Verilmesi

6413 sayılı kanuna göre Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Subay ve Astsubayların bir yıl içerisinde  18 ceza puanına ulaşması ya da en az iki farklı disiplin amirinden 12 defa veya daha fazla disiplin cezası alması durumunda hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmesine neden olacaktır. Düzenleme şu şekildedir;

Madde 21-Aşağıda belirtilen durumlar disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme olarak kabul edilir ve bu durumlarda sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar ve astsubaylar hakkında ayırma cezası verilebilir.

  1. a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.
  2. b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ