TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

MALULLÜK

Malullük; genel (adi) malullük ve vazife malullüğü olarak ikiye ayrılır.

Genel (adi) malullük: İş kazası, meslek hastalığı sebepleriyle ya da vazifenin etkisiyle meydana gelmemiş olan malullük durumudur. Başka bir deyişle sigortalının işi ya da görevi dışındaki yaşam alanında doğmuş olan malullük türüdür.

Vazife Malullüğü: Kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin, görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile gerekse  görev yerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle meydana gelen malullük durumudur.

Genel (adi) Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir ?

Genel (adi) malullük statüsü, 5510 sayılı Kanun’a göre; hizmet sözleşmesiyle çalışan (4/a), bağımsız çalışan (4/b) ve kamu görevlisi olarak çalışan (4/c) sigortalılar hakkında uygulanabilmektedir.

4/a ve 4/b kapsamında çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

4/c kapsamındaki sigortalılar için ise çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın  1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması gerekmektedir.

Vazife Maluliyeti

4/c kapsamında sigortalıların malullükleri;

Vazifelerini yaptıkları sırada,

Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,

İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

İşyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilmektedir.

Vazife maluliyeti hükümleri uygulanırken on yıldır sigortalı olma ve toplam olarak 1800 gün pirim ödenmesi  şartı bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen durumlar, sigortalının birinci gününde dahi meydana gelse vazife maluliyetine hak kazanılmaktadır.

Hangi Hallerde Vazife Malullüğü Hükümleri Uygulanmaz?

Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;

Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,

Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,

Yasak fiilleri yaparken,

İntihara teşebbüsten,

Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken, meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.