T.C

            ANKARA

  1. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO:2018/…

KARAR NO: 2019/887

DAVACI        :

VEKİLİ         : AV. YALÇIN TORUN

DAVALI        : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

VEKİLİ        :

 

DAVANIN ÖZETİ: Jandarma Uzman Erbaş adayı olan  davacı tarafından, 2017 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı sınavında başarılı olmasına rağmen  yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle uzman erbaş olarak alınmama işleminin iptali  istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETİ :Davacı hakkında tesis edilen işlemin mevzuat hükümlerine göre yapıldığı, idarenin takdir yetkisi kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan personel ile çalışamayabileceği, kamu hizmetinin önemi bakımından taşıdığı risklerin göz önünde bulundurulduğu, bu sebepler ile dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

KARARIN ÖZETİ  :Her ne kadar davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görevli iken  OHAL  kapsamında  mesleğinden ihraç edildiği” şeklinde bilgi nedeniyle olumsuz sonuçlanması nedeni ile uzman erbaş alınmama işleminin idarece gerçekleştirildiği belirtilse de  davacının Kara Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyerek istifa ettiği, OHAL kapsamında mesleğinden ihraç edilmediği ara karara gelen cevap sonucu tespit edilmiştir. İdare hukukunda sebep dendiğinde, idari işlemin dışında, idareyi böyle bir işlem yapmaya yönelten etkenler anlaşılır. Bir başka ifadeyle idari işlemin sebebi, o idari işlemden önce gelen, idareyi  o işlemi yapmaya sevk eden ve objektif hukuk kurallarınca belirlenmiş bir etkendir. Bu ifadeler doğrultusunda davacı hakkında gerçekleştirilen idari işlemin sebep unsuru ortadan kalkmaktadır. Davacının adaylığının sonlandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından iptaline karar verilmiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Dava;  Jandarma Uzman Erbaş adayı olan  davacı tarafından, 2017 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı sınavında başarılı olmasına rağmen  yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle uzman erbaş olarak alınmama işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 1. maddesinde, bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfınageçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek olarak belirtilmiş, 2. maddesinde, bu Kanunun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsayacağı hüküm altına alınmış, 4. maddesinde, “Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.” hükmü düzenlenmiş, 19. maddesinde ise, “Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin “Personelde Aranacak Nitelikler” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, “Güvenlik soruşturması uygun olmak,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; Jandarma Uzman Erbaş adayı olan  davacının, 2017 yılı  Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı sınavında başarılı olmasına rağmen  yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ” Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sözleşmeli personel olarak görevli iken  OHAL  kapsamında  mesleğinden ihraç edildiği” şeklinde bilgi nedeniyle olumsuz sonuçlanması üzerine, uzman erbaş olarak alınmama işleminin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdare hukukunda sebep dendiğinde, idari işlemin dışında, idareyi böyle bir işlem yapmaya yönelten etkenler anlaşılır. Bir başka ifadeyle idari işlemin sebebi, o idari işlemden önce gelen, idareyi  o işlemi yapmaya sevk eden ve objektif hukuk kurallarınca belirlenmiş bir etkendir. Mevzuatta gösterilmiş olsun veya olmasın tüm idari işlemlerin bir amacı vardır. O da, kamu yararıdır. İşte burada idari işlemin amaç unsuru devreye girer. Amaç unsuru ile idari işlemlerden beklenen nihai sonuç, gaye anlatılmak istenir.

 

Davacı tarafından, 3 yıl kadar Sözleşmeli Er olarak  görev  yaptığı, ardından Uzman  Erbaşlık  Sınavını kazanınca sözleşmesini uzman erbaş olmak için  feshettiğini iddia ettiği görüldüğünden, davacının  bu iddiasına ilişkin olarak Mahkememizce bu konuda ara karar yapılmasına karar verilmiş, gelen ara kararı cevabından Sözleşmeli Piyade Er olan davacının  ../../2012 tarihinde başlayan ve ../../.. tarihinde bitecek olan sözleşmesini ../../2016 tarihinde kendi isteği ile yenilemeyerek feshettiği, aynı tarihte de terhis olduğu   görülmüştür.

 

 

Bu durumda, davacının Kara Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyerek istifa ettiği, OHAL kapsamında mesleğinden ihraç edilmediği hususu gözetildiğinde, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle davacının,  adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.