23 Temmuz 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31194

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA

VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7250                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/7/2020

MADDE 16 – 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “verilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararlar Cumhurbaşkanının onayı ile” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanı veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekât, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısından oluşur. General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur.”

“(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişikleri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle 39 uncu maddedeki zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilir.”

MADDE 18 – 6413 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “disiplin amirleri tarafından” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “disiplin kurulları” ibaresinden önce gelmek üzere “disiplin amirleri veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – 6413 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı “Verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri” şeklinde, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde, “on beş” ibaresi “otuz” şeklinde ve “süre dâhil” ibaresi “süre dâhil veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – 6413 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin başlığı “Disiplin cezalarının idari etkileri” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Disiplin kurulları” ibaresi “Disiplin amirleri veya disiplin kurulları” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, seferberlik ve savaş zamanı hariç, disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezaları nedeniyle askerlik hizmet süresine eklenecek toplam süre otuz günü geçemez.”

MADDE 21 – 6413 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – 6413 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut birinci cümlesinde yer alan “ile Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Üst komutanlık disiplin kurulu” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı veya üst komutanlık disiplin kurulları” şeklinde değiştirilmiştir.

“Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceler.

MADDE 23 – 6413 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi” şeklinde ve “yirmi” ibaresi “kırk” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – 6413 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini Gösteren Çizelgeye aşağıdaki sütun eklenmiştir.

 

MADDE 27 – Bu Kanunun;

a) 9 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 47 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1/9/2020 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tüm Bloglar | Avukat Yalçın Torun