Son bir yılda sekiz disiplin cezası alması gerekçe gösterilerek sözleşmesi feshedilen ve TSK’den ilişiği kesilen Uzman Erbaş müvekkil hakkındaki işlem, istinaf aşamasında, son disiplin cezasının iptal edilmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesince; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 12.3.(d) maddesindeki “…veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların … sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.” hükmü gereğince Bölge Komutanının onayı ile sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilen Jandarma Uzman Erbaş müvekkil hakkında yapılan sözleşmenin feshi işlemi ile ilgili istinaf başvurusu kapsamında; müvekkile son bir yılda sekiz defa disiplin cezası verildiği, bunlardan ilk yedisi için iptal davası açılmadığı, son disiplin cezasının iptali talebi ile açılan diğer davanın ilgili İdare Mahkemesince reddedildiğini, istinaf aşamasında ise yine aynı Bölge İdare Mahkemesince bakılan söz konusu davada müvekkile verilen “24 ay uzun süreli durdurma cezasını onaylayan İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve söz konusu sözleşmeyi fesih işleminin iptaline ilişkin kesin olarak karar verildiği; bu gerekçelerle müvekkile son bir yıl içinde verilen disiplin sekiz disiplin cezasından söz edilemeyeceği, bağlı yetki sebebiyle sebepsiz kalan sözleşmenin feshi işlemininin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış ve istinaf başvurusu kabul edilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.