1. Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar ile Uzman Erbaşlar (Jandarma personeli dahil)

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan  (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma,  firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan, 1632 sayılı Kanunun 148 inci maddesinde belirtilen ( Siyasi bir partiye üye olmak, Siyasi amaçla toplantı yapmak veya aynı amaçla siyasi gösterilere katılmak, Siyasi amaçla demeç vermek yazı yazmak, Siyasi toplantılara resmi veya sivil kıyafetle katılmak ) suçlarından birisinden mahkum olması durumunda sözleşmeleri feshedilir.

Sözleşmeli subay ve astsubaylar, taksirli suçlar hariç olmak üzere bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olması halinde sözleşmeleri feshedilir.

Uzman erbaşlar (uzman çavuş ve uzman onbaşılar) taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olması veya taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olduğunda sözleşmeleri feshedilir.

 

  1. Uzman Jandarmalar .

Uzman jandarma olan kişiler ise yine benzer şekilde ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giymesi durumunda meslekten çıkarılır.

  1. TSK’da görevli Subay ve Astsubaylar

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylar ise ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaları halinde veya  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâllerinde, mahkûmiyet kararıyla birlikte personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verilir.

  1. Jandarma Personeli ve Devlet Memurları (Jandarma Subay Astsubay ve Devlet Memurları Dahil)

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una tabi memurlar, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından birinden mahkûm olunması halinde  kişinin memuriyet görevi sona erer.

 

Av. Yalçın TORUN