DÜZELTİLEBİLİR BİR ŞEKİL NOKSANLIĞI BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE DİSİPLİN CEZASININ MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ DURUMUNDA, MAHKEME KARARI KESİNLEŞMEDEN YETKİLİ DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILARAK TEKRAR DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

 

Somut olayda idare mahkemesi ” kural olarak Yüksek Disiplin Kurulu’nun kurul başkanı dahil olmak üzere üyeler ile birlikte veya yerlerine vekillerinin katılımıyla toplam dokuz kişi olarak toplanması ve karar alması gerektiği, toplantıya üye yerine katılacak vekilin aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olması halinde üye sayısının salt çoğunluğu sağlanarak eksik toplanılabileceği hususları dikkate alındığında; Lojistik Başkanının Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olmasına karşın kurula başkanlık ettiği, kararda Lojistik Başkanı’nın Yüksek Disiplin Kurulu başkanı V.T. yerine vekaleten katıldığına ilişkin bir açıklama bulunmadığı, Lojistik Başkanının Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olmaması nedeniyle kurul başkanı V.T. yerine vekaleten katılmış olmasının kabul edilmesi ve yine Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan E.K. yerine kurula vekaleten katılan üyenin aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olması halinde kurulun, kurula başkanlık eden B.K. dahil sekiz üye ile karar almış olması gerekeceği, ancak kararın kurula başkanlık eden B.K. Dahil olmak üzere toplam yedi üye ile alındığı, yine kararda Yüksek Disiplin Kurulu’nun üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alındığı belirtildiğinden kararda oy kullanmayan Yüksek Disiplin Kurulu başkanı V.T. ile üye E.K.’nin fiilen katılımı olmaksızın toplanılmasının kurulun tarafsızlığı ve etki altında kalmadan karar verildiği hususunda tereddüt oluşmaması için hukuka uygun olacağı görülüp, Yüksek Disiplin Kurulu’nun mevzuata uygun olarak toplanmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde belirtilen yönlerden hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan, mahkememizin işbu kararının gerekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak davacı hakkında yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır.” şeklinde karar vermiş olup dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Müetakiben mahkeme kararı kesinleşmeden yetkili disiplin kurulu tarafından yeniden değerlendirme yapılarak tekrar disiplin cezası tesis edilmiş olup tesis edilen bu işlem 6413 sayılı Kanunun 39/5maddesinde bulunan”Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar.” amir hükmüne açıkça aykırıdır.
TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1443.Cad.
No:25 1071 Plaza B Blok No:27
Tel/Fax:0312 432 56 78
yalcintorun@ankara.av.tr
Çankaya/ANKARA