… İdare Mahkemesinin … günlü, E: …, K: … sayılı kararıyla, davacının disiplin soruşturmasına konu edilen olayda, yetkisini yahut nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kullandığı yönünde somut bir tespitin yer almadığı; olayın, aracın teknik dosyasının davacı tarafından kontrol edilmemesi nedeniyle ihmalden kaynaklandığı, herhangi bir menfaat temininin olduğuna dair somut bir bilgi yahut bulgunun soruşturma dosyasında ortaya konulamadığı, bu itibarla davacının “meslekten çıkarma” cezasıyla tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Kararının Özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; disiplin soruşturmasına konu olayda, Osmaniye İl Özel İdaresinde görevli … adlı şahsın, 10/07/2015 tarihinde davacının yanına gelerek, Osmaniye İl Özel İdaresine ait kamyonun muayeneden geçemediğinden bahisle tonajının arttırılmasını istemesi üzerine, … plaka sayılı kamyonun azami yük ağırlığının trafik kayıt ve tescil için düzenlenen teknik belgede azami yüklü ağırlığı 17.400 kg. iken 25.000 kg. olarak değiştirdiği, bu eylemi ile davacının kendisi bir menfaat sağlamasa dahi Osmaniye İl Özel İdaresine çıkar sağladığı ve bu surette yetkisini kötüye kullandığı, çıkar sağladığı kurumun kamu kurumu olmasının ”başkasına çıkar sağlama” fiilini değiştirmeyeceği; bu durumda, davacının sübut bulan eyleminin karşılığı olarak 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1

Karar No : 2021/1797

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Müdürlüğü

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Osmaniye ili, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta iken, disiplin soruşturması neticesinde 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen davacı tarafından, meslekten çıkarılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E: …, K: … sayılı kararıyla, davacının disiplin soruşturmasına konu edilen olayda, yetkisini yahut nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kullandığı yönünde somut bir tespitin yer almadığı; olayın, aracın teknik dosyasının davacı tarafından kontrol edilmemesi nedeniyle ihmalden kaynaklandığı, herhangi bir menfaat temininin olduğuna dair somut bir bilgi yahut bulgunun soruşturma dosyasında ortaya konulamadığı, bu itibarla davacının “meslekten çıkarma” cezasıyla tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Kararının Özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; disiplin soruşturmasına konu olayda, Osmaniye İl Özel İdaresinde görevli … adlı şahsın, 10/07/2015 tarihinde davacının yanına gelerek, Osmaniye İl Özel İdaresine ait kamyonun muayeneden geçemediğinden bahisle tonajının arttırılmasını istemesi üzerine, … plaka sayılı kamyonun azami yük ağırlığının trafik kayıt ve tescil için düzenlenen teknik belgede azami yüklü ağırlığı 17.400 kg. iken 25.000 kg. olarak değiştirdiği, bu eylemi ile davacının kendisi bir menfaat sağlamasa dahi Osmaniye İl Özel İdaresine çıkar sağladığı ve bu surette yetkisini kötüye kullandığı, çıkar sağladığı kurumun kamu kurumu olmasının ”başkasına çıkar sağlama” fiilini değiştirmeyeceği; bu durumda, davacının sübut bulan eyleminin karşılığı olarak 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8. maddesinin 6. fıkrasının (ç) bendi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 12/11/2009 tarihli Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formunda … plakalı aracın azami yüklü ağırlığının 25.000 kg olduğu, bu belgeye göre sistem üzerinde düzeltme yapıldığı, işlemin tamamen yanılgıya, dikkatsizliğe dayalı olduğu, banka hesap hareketlerinin incelendiği ve hesap hareketlerinde menfaat temin ettiğine dair hiçbir olumsuzluğun olmadığı, ceza soruşturma dosyasında kamyonun tonajının düzeltilmesini isteyen İl Özel İdaresinde görevli mühendis … hakkında, “… plaka sayılı aracın İl Özel İdaresine ait olduğu, bu araç üzerinde yapılan usulsüzlüğün sehven yapıldığının değerlendirildiği, şüpheli mühendis … ’nin bu eylemi suç kastı ile gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil ve emarenin bulunmadığı” belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, İl Özel İdaresine ait … tescil plakalı aracın tonajının artırılması olayında bir para alışverişinin olduğuna ilişkin tespit bulunmadığı, mülkiyeti Devlete ait olan aracın muayene istasyonundan tekrar dönmemesi için kurumlar arasındaki güvene dayanarak işlem yapıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının duruşma istemi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

1. Davacı disiplin soruşturmasına konu edilen olay sırasında, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürülüğünde polis memuru olarak çalışmaktadır.

2. Osmaniye İl Özel İdaresine ait olan … plaka sayılı aracın, azami yük yüklü ağırlığına ilişkin kayıtlardaki uyuşmazlık nedeniyle fenni muayenesi yapılmamıştır.

3. Osmaniye İl Özel İdaresinde görevli makine mühendisi … tarafından, aracın azami yüklü ağırlığının düzeltilmesi istenmiş; bunun üzerine davacı tarafından, aracın azami yüklü ağırlığı 17.400 kg.’dan 25.000 kg.’a çıkarılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8/7. maddesinde, “yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak” fiili, meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için; disipline aykırı eylem veya işlemlerinin sübut bulup bulmadığının usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylemin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanarak bu eyleme uygun olan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, yapılan soruşturma sonucunda disiplin cezası verilebilmesi için, suça esas fiilin sübuta erdiğine ilişkin tespitin, hukuken geçerli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delillere dayanması gerektiği açıktır.

UYAP kayıtlarının incelemesinden, davacının disiplin cezasına konu eylemlerinden ötürü … Ağır Ceza Mahkemesinde rüşvet almak ve vermek ile kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılandığı, son duruşmanın 20/04/2021 tarihinde yapıldığı, dosyanın varsa kovuşturmanın genişletilmesi yönünde talebi, yoksa esas hakkındaki mütalaasını bildirmesi için Cumhuriyet Savcılığına tevdiine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, söz konusu ceza davasının sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunun araştırılması ve ceza yargılaması sonucunda verilecek karar da göz önünde bulundurularak, disiplin cezasına konu fiilin, davacı tarafından işlenip, işlenmediğine, disiplin soruşturmasına ilişkin dosya tetkik edilmek suretiyle yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin karar verilmesinde hukuka uygunluk, temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Yürütmenin durdurulması istemi görüşülmediğinden, kullanılmayan …-TL harcın davacıya iadesine;

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 6545 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.