7068 sayılı kanun madde 18’de Emniyet Genel Müdürlüğü personeline, madde 21’de Jandarma Genel Komutanlığı personeline, madde 24’de  Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline verilen “meslekten çıkarma cezalarının Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla, kesinleşeceği hükme bağlanmıştır. Yine aynı kanunda madde 29’da personele verilen “meslekten çıkarma” disiplin cezalarında zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğu düzenleme altına alınmıştır. Bu iki yıllık süre içerisinde yalnızca ilgili disiplin kurulu tarafından “meslekten çıkarılma” disiplin cezasının verilmesi yeterli olmayıp aynı zamanda Bakan oluru ile de kesinleştirilmesi, bir başka deyişle icrai nitelik kazandırılması gereklidir. Bakan onayı alınmadıkça zamanaşımı süresi işlemeye devam edecektir. Bu konuda emsal teşkil eden Danıştay Kararı’nın ilgili kısmı şu şekildedir;

“Dosyada yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde, davacıya isnat edilen disiplin cezasına konu eylemlerin …. tarihlerinde gerçekleştiği, … tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde söz konusu eylem nedeniyle disiplin cezası uygulanabilecek olmasına karşın belirtilen tarihten itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra, … tarihli Bakan Olur’lu dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir. Her ne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca, fiilden itibaren 2 yıllık ceza zamanaşımı süresi içerisinde 02/10/2018 tarihli karar ile davacının meslekten çıkarılmasına karar verilmiş ise de; 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Emniyet teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinleşmesi” başlıklı 18. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararlarının Bakanın onayıyla kesinleşeceğinin hükme bağlandığı görüldüğünden, dava konusu disiplin cezasının Bakan onayı tarihi itibarıyla verilmiş olduğu açıktır. Bu durumda davacıya isnat olunan fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıllık disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımı süresi geçirildikten sonra tesis edilen işlemde hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararda sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” (Danıştay 2. D., E. 2021/9903 K. 2022/1478 T. 23.3.2022)