DAVACI        : …

VEKİLİ           : Av. Yalçın TORUN / e-tebligat

 

DAVALI         : Jandarma Genel Komutanlığı / ANKARA

VEKİLİ           : …

 

DAVANIN ÖZETİ     : … İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde … görev yapmakta olan davacı tarafından, “24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası” ile tecziyesine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, zira savunma hakkının açıkça ihlal edildiği, ilgili disiplin suçuna ilişkin maddi unsurların oluşmadığı ileri sürülerek ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ        : Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı, zira davacının verilen süre içerisinde savunma hakkını kullandığı, “Gizli/Kişiye Özel” niteliğindeki belgeleri yetkili ve görevli olmayan kişilerle paylaştığının açık olduğu, davacının bir derece hafif olan ceza ile tecziye edildiği, dava konusu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Karar veren … 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunu’nun 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasının (e) bendinde; “Gizli tutulması zorunlu olan ve görev ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak.” meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış, “Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve yetkileri” başlıklı 20’nci maddesinde; “…. ç) Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; 1) (Değişik:18/10/2018-7148/40 md.) Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, 2) (Değişik:18/10/2018-7148/40 md.) Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını, 3) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını verebilir.” hükmüne, aynı Kanun’un “Disiplin cezaları” başlıklı 7’nci maddesinde ise “… (2) Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; … İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde … Jandarma Özel Harekat Komando Taburunda … olarak görev yapmakta olan davacı hakkında, “birlik görevlendirmesine yönelik olarak Gizli/Kişiye Özel gizlilik derecesinde yayımlanan emrin Whatsapp ortamında paylaşılması neticesinde meydana gelen bilgi güvenliği ihlali” iddialarıyla başlatılan disiplin soruşturmasının açıldığı ve yürütülen disiplin soruşturması neticesinde … tarihli disiplin soruşturması raporunda özetle; “ihlalin, personelin bilgi güvenliği konusunda bilgi eksikliği ve kasıt olmaksızın güvenlik önlemlerini bilmemesi, gizlilik derecelerine göre bilmesi gereken prensibine yeterince uymaması veya sır saklama konusunda zaafiyet göstererek yaptığı bireysel hatasından kaynaklandığı…” kanaati ile davacı hakkında 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK’nın 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrası meslekten çıkarma cezasının gerektiren fiillerden (e) bendi uyarınca işlem yapılabileceği ancak fiilin işleniş biçimi göz önünde bulundurulduğunda personel hakkında daha hafif bir madde uyarınca da işlem yapılabileceğinin muhakkik tarafından teklif edildiği, teklif doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla bir alt ceza olan “Yirmidört ay uzun süreli durdurma cezası (6 disiplin ceza puanı) ile tecziye edilmesine, cezanın da personelin brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılmak suretiyle infazına karar verildiği, işbu kararın iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Bu nedenle, disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişiler hakkında soruşturma emri verilmesi, bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, hatta teknik konularda bilirkişilere inceleme yaptırılmak suretiyle, soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlukları ile isnat edilen fiil veya halin oluş biçimi irdelenerek bu fiil veya halin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması ve raporun disiplin cezası vermeye yetkili amire veya kurula sunulması üzerine yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir.

Uyuşmazlık konusu olayda; dava dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, birlik görevlendirmesi konulu ve …. sayılı kişiye özel ibareli yazının davacıya … isimli kişi tarafından gönderildiği ve davacı tarafından Whatsapp ortamında paylaşıldığı, söz konusu Whatsapp grubunun davacının birliğinde görev yapan jandarma personelinden oluşan bir grup olduğu ve grupta yer alan kişilerin de mesleğinin askerlik olduğu, paylaşımın hemen sonrasında yazıyı gönderen kişiye hitaben “… siz yoksunuz demi, Şarj az detaylı okuyamıyorum” şeklinde ifadelerin yer aldığı, yazının içeriği incelendiğinde emrin sadece görevlendirme yapılacak birliklere ilişkin olduğu, dolayısıyla operasyonun kapsamı hakkında bilgi içermediği görülmektedir.

Bu durumda; emir içeriğinin paylaşıldığı Whatsapp grubunun, davacının birliğinde görev yapan jandarma personelinden oluşan mesleği itibariyle görevli ve yetkili kişilerden oluştuğu, davacının kanunda belirtilen madde hükmü uyarınca belirtilen fiili işleme kastının olmadığının soruşturma kapsamında alınan ifadesinden anlaşıldığı, yukarıda yer verilen bilgiler ışığında davacının evrakın içeriğini tam olarak okumadan paylaştığı ve “Gizli/Kişiye Özel” bir evrak olup olmadığı hususunda bilgi sahibi olmadığı, yazının dava dışı jandarma personeli tarafından kendisine gönderilmesi neticesinde içeriğini okumadan kendi birliğine iletilmesi gerektiği düşüncesiyle paylaştığı, fiil neticesinde devletin maddi bir zarara uğradığı yönünde de herhangi bir tespitin yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde dava konusu tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

– Dava konusu işlemin iptaline,

28/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Av. Yalçın TORUN