TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

Görevden Uzaklaştırılan Kolluk Personelinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Meslekten çıkarılmadan farklı bir durum olan görevden uzaklaştırma ile personel geçici bir süre ile görevinden uzaklaştırılmış olur. Bu nedenle personel görevden uzaklaştırıldığında hak ve yükümlülükleri sonlanmamaktadır.

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ayrıca bu personel sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Bu hak ve yardımlar; emeklilik hakkı, çocuk yardım ödeneği, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı, tedavi ve cenaze giderleri yardımı, giyecek yardımı, yiyecek yardımı, analık sigortası yardımı, hastalık sigortası yardımıdır.

Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle Personelin Maaşından Yapılan Kesintiler Ne Zaman Ödenir?

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması neticesinde personelin maaşından kesilen 1/3 oranındaki fark iade edilmektedir. Ancak uygulamada  personelin maaş iadesinde faiz ödemesinin yapılmadığı durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Halbuki tedbirin kaldırılmasıyla görevine başlayan personele yoksun kaldığı yasal faiz tutarının her bir kesinti tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için ayrı ayrı hesaplanarak ödenmesi mülkiyet hakkının bir gereğidir.

657 sayılı Kanun uyarınca aşağıda sayılan hallerde personel görevine dönmekte ve maaşından yapılan kesinti iade edilmektedir. Ayrıca görevden uzakta geçirilen süreler, derece ve kademe ilerlemesinde dikkate alınır.

I    Disiplin soruşturması sonunda meslekten çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilmesi,

II  Ceza yargılaması neticesinde beraat kararı verilmesi, (Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenler de buna dahildir.)

III  Ceza kovuşturmasının genel af ile kaldırılması,

IV  Memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

Memurluğa Engel Olmayacak Bir Ceza Sebebiyle Haklarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilenler

Yürütülen ceza kovuşturması neticesinde memurluğa engel olmayacak bir ceza nedeniyle haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Bu personel hakkında kurulan hükmün bir hukuki sonuç doğurmayacağı açık ise de; yargısal içtihatlara bakıldığında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının personelin lehine mali haklarının ödenmesi imkanını sağlamayacağı gerekçesi ile maaş kesintisinin ödenmesi talepleri reddedilmektedir.

Ancak personelin denetim süresi içerisinde yeniden suç işlememesi neticesinde davanın düşmesine karar verilmesi durumunda personel hakkında yeni bir hukuki durum oluşacaktır.

Hakkında mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen personelin denetim süresi içerisinde yeniden bir suç işlememesi nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesi durumunda bu personel maaşından yapılan kesintilerin iadesini yasal faiziyle birlikte talep edebilir.

 

Av.Yalçın TORUN
Av.Meryem KILIÇ
Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92