İdari Yargıda Tanık Delili ve Disiplin Cezalarında Tanık Delilinin Önemi

İdari yargıda deliller, saymak suretiyle altına alınmamış bunun yerine 2577 Sayılı idari yargılama usulü hakkında kanun madde 31’de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna atıfta bulunulmuştur. Bu maddeye göre ise bilirkişi ve keşif delilinde HMK’daki düzenlemeler dikkate alınacaktır. İdari yargıda re’sen araştırma ilkesi geçerli olduğundan bu delillere ek olarak davaya konu edilen idari işleme ilişkin bilgi ve belgeler de davalı idarelerden getirtilmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere İYUK Madde 31 nedeniyle idari yargıda yemin ve tanık delili gündeme gelmemektedir. Ancak tanık delili açısından önem arz eden bir durum vardır. İdari yargıda tanık dinlenmese de davaya konu idari işlemin hazırlık aşamasında dinlenen tanıkların ifadeleri, delil niteliğinde değerlendirilip, işlemin hukuka uygunluk denetiminde dikkate alınmaktadır.

Örnek vermek gerekirse bir disiplin cezasının iptali için idare mahkemesinde açılan davada tanık dinlenemeyecektir. Ancak söz konusu disiplin cezası verilirken, kamu görevlisi hakkında yürütülen disiplin soruşturmasında dinlenen tanıkların ifadeleri mahkemece dikkate alınacaktır. Dolayısıyla işlemin hazırlık aşaması olan disiplin soruşturması aşamasında ilgili kamu görevlisinin aleyhine olan deliller gibi lehine olan delillerin de toplanması, dinlenen tanıkların ifadeleri arasında çelişki varsa bunların giderilmesi, kamu görevlisinin savunmasında belirttiği tanıklar varsa bu tanıkların dinlenerek bir işlem tesis edilmesi gereklidir.

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ

Av. Semih Ali GÜLER