Karar Özeti: Yönetmelik Olmaksızın Salt Personel Yönergesine Dayanılarak Tesis Edilen Dava Konusu Görevden Alma İşlemi Hukuka Aykırıdır.

 

T.C.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİNCİ DAİRE

Esas No.: 2018/2882

Karar No.: 2018/6534

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince verilen 04/06/2018 günlü, E:2018/168, K:2018/448 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: K1

Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde …. ….. olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, bu görevden alınarak Genel Müdürlük Danışmanı kadrosuna atanması ve imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 07/06/2016 günlü, 29386 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 17/11/2017 günlü, E:2016/1425, K:2017/2023 sayılı kararıyla; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde ….. olarak görev yapmakta iken, ….. Daire Başkanlığında Müdür Yardımcısı olarak görev yapan …’nın Mayıs 2015’ten başlayarak Nisan 2016 yılına kadar 239 gün hastalık istiharati ile 68 gün yıllık izin olmak üzere toplam 307 gün izin kullandığı ve raporlarının … Hastanesi’nden alınmış olması üzerine dönemin Genel Müdürü … tarafından bu hususun incelenmesi için davacıya talimat verilmesi üzerine davacı tarafından, soruşturma raporunda belirtilenin tam aksine “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.” mevzuat hükmü doğrultusunda hareket edildiği; davacının, mevzuatın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanması nedeniyle görevinden alınmasının dayanağı olamayacağı gibi davalı idarece başkaca da bir somut sebep de ortaya konulamadığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarenin yapmış olduğu istinaf başvurusunun kabul edilmesi sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin anılan kararı kaldırılmak suretiyle verilen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 04/06/2018 günlü, E:2018/168, K:2018/448 sayılı kararıyla; davacının …. olarak görev yaptığı, idarenin atama ve görevden alma konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu üst düzey kamu görevlilerinden olduğu ve yöneticilik görevini sürdürürken anılan eylemlerinin personel arası ayrımcılık niteliğinde olup, bu eylemlerin nitelik ve ağırlığı dikkate alındığında yöneticilik görevinden alınmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü’nün “Atanmalar” başlıklı 12. maddesinde, Kuruluşun Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında, 2477 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, bunların dışında kalan görevlere Yönetim Kurulunca atama yapılacağı belirtilmiştir.

3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 1. maddesinde ise; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan ve kamuoyunu ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

İdarenin düzenleme yetkisinin aslında ikincil (türev) nitelikte olduğu ve Ana Statü’nün belirtilen 12. maddesi uyarınca, davacının bulunduğu Genel Müdürlük Danışmanlığı görevine atama konusunda Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, davalı idarenin Ana Statüsü’nün belli görevlerdeki personelini atama konusunda kendisine tanıdığı bu genel nitelikteki yetkiyi hangi koşullarda kullanacağına ilişkin iradesini, yönetmelik çıkarmak suretiyle açıkladıktan sonra, nasıl ki belirlediği bu objektif yöntem ve kurallardan bağımsız ve aykırı olarak, sırf genel yetkisine istinaden işlem tesis edebileceğini kabul edebilmek hukuken olanaklı değilse ve daha önce yönetmelik çıkarmak suretiyle açıkladığı bu iradesine aykırı olarak işlem tesis etmesi halinde, bu işlemin iptali gerekecekse, atama konusundaki genel yetkisine rağmen, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş bir yönetmeliği olmaksızın tesis ettiği işlemlerin de iptali gerekeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde …. olarak görev yapmakta olan davacının, bu görevden alınarak Genel Müdürlük Danışmanı kadrosuna atanması ve imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 07/06/2016 günlü, 29386 sayılı işlemin, ilk Yönetim Kurulu Onayına sunulmak kaydıyla Genel Müdür Olur’u ile tesis edildiği, hali hazırda yönetim kurulunun teşekkül ettiği 10/05/2017 günlü, 2017/- 10/1 toplantı, 2017-52 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı, anılan yönetim kurulu kararında bahse konu atama işleminin Kapsam Dışı Personel Yönergesinde belirtilen tahsil ve hizmet süresine uygun olarak tesis edildiğinin belirtildiği, işlemin dayanağı olarak başkaca bir düzenleyici işleme yer verilmediği, işlemin dayanağı olarak gösterilen Kapsam Dışı Personel Yönergesinin de Resmi Gazete’de yayımlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarenin, personeli ile ilgili genel hükümleri kapsayan ve bu haliyle ”3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun”un 1. maddesine göre Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olmasına rağmen, bu gereklilik yerine getirilmeden usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş ve hukuki geçerliği bulunan bir yönetmeliği olmaksızın, salt Kapsam Dışı Personel Yönergesi’ne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, istinaf başvurusu kabul edilerek davanın reddi yolunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince verilen kararda ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince verilen 04/06/2018 günlü, E:2018/168, K.2018/448 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 6545 sayılı Kanun’la değişik 2/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı Kanunun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 6545 sayılı Kanun’un 27. maddesi de eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, temyiz aşamasında yatırılan 59,10.-TL yürütmenin durdurulması harcı ve artan posta ücretinin davacıya iadesine, 22/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.