ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME” HALLERİNİN KANUNDA TANIMLANMADAN VE SAYILMADAN DOĞRUDAN YÖNETMELİK İLE DÜZENLEME ALTINA ALINMASININ ANAYASA MADDE 70’TE YER ALAN KAMU HİZMETİNE GİRME HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERMİŞTİR.

Uzman Erbaşların kendilerinden istifade edilemeyecek hallerin kanun yerine yönetmelik ile düzenlemesi Anayasa madde 70 ve madde 13 ‘e aykırı bulunması nedeniyle Anayasa Mahkemesi iptal edilmiştir. 12.Maddede kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemlerin çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak personellerden istifade edilememe hallerinin neler olduğu sayılmaksızın veya tanımlanmaksızın, doğrudan yönetmelik ile sınırlarının belirleneceği düzenleme altına alındığından söz konusu madde Anayasa Anayasa’ya aykırı bulunmuştur.

Anayasa Madde 70’te kamu hizmetine girme hakkı düzenlenmiş ve bu hakkın yalnızca kanunla sınırlanabileceği düzenleme altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi anılan hakkın sadece kamu hizmetlerine girmeyi değil kamu hizmetlerinde bulunmayı/kalmayı da güvence altına aldığına karar vermiştir.

Uzman erbaşların ifa ettiği görev devletin asli ve sürekli görevleri arasında yer aldığından görevine son verme/sözleşme feshi hâlleri dâhil olmak üzere diğer tüm özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 3269 sayılı kanun madde 12 ile personellerden istifade edilememe hallerinin neler olduğu sayılmaksızın veya tanımlanmaksızın, doğrudan yönetmelik ile sınırlarının belirleneceği düzenleme altına alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu madde; kamu hizmetlerinde kalma hakkına ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması kuralına aykırılık teşkil ettiğinden Anayasa’ya aykırı bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı 10/6/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Kararda iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Av. Yalçın TORUN

Av. Meryem KILIÇ