Elazığ 2. İdare Mahkemesi 2022/541 Karar sayılı ve 2022/1243 Esas Nolu kararında “Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 20.10.2021 tarih ve 2021/…… sayılı kararı ile ……, Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunca tesis edilen meslekten çıkarma cezasının usul ve esastan mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmış ise de; bu kararın da 7068 sayılı Kanunun 21. Maddesi uyarınca Bakan onayına sunulduğu ve ilgili makam tarafından dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten sonra 03/03/2022 tarihinde uygun bulunarak onaylandığı, dolayısıyla, davacı hakkında tesis edilen meslekten çıkarma cezasının sözleşmenin feshi işleminin tesis edildiği 30/11/2021 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğu, dolayısıyla da, davaya konu işlemin sebep unsurunu oluşturamayacağı anlaşılmaktadır.” Şeklindeki gerekçe ile sözleşmenin feshi işleminin hukuka aykırı olduğuna ve işlemin iptaline karar verilmiştir.

Av . Yalçın Torun