TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

GÜVENLİK KORUCULARI İLE KORUCU BAŞLARINA UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI

442 sayılı Köy Kanunu EK Madde 18’de Güvenlik korucuları ile korucu başlarına uygulanacak disiplin cezalarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştı. Söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 24/02/2022 tarihli kararı ile iptal edildi. (2021/2 Esas 2022/20 Karar) Bu iptal kararı doğrultusunda 23.11.2022 tarihinde 442 Sayılı Köy Kanunu’na madde 74/A eklenerek Güvenlik korucuları ile korucu başlarına uygulanacak disiplin cezaları düzenleme altına alındı. Madde kapsamında disiplin cezaları ve uygulanacak disiplin cezaları şu şekildedir;

a.Uyarma

Güvenlik korucularına görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1.Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak,

2.Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya görevi erken terk etmek,

3.Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

4.Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

5.Güvenlik koruculuğu vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

6.Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

7.Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

8.Görevin iş birliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b.Kınama

Güvenlik korucularına görevinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1.Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

2.İzinsiz veya özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) süreyle göreve gelmemek,

3.Görev sırasında amirine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

4.Görev sırasında beraber görev yaptığı personele söz veya hareketle saygısız davranmak,

5.Hizmet dışında güvenlik korucusunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

6.Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

7.Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak,

8.Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

9.Verilen emirlere itiraz etmek,

10.Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

11.Görev mahallinin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

12.Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak,

13.Amirleri veya beraber görev yaptığı diğer personel hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek,

14.Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek.

c.Ücretten Kesme

Güvenlik korucusunun aylık ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1.Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, bakımını yapmamak, hor kullanmak, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen göreviyle ilgili araç, gereç, cihaz ve teçhizatı geri vermemek,

2.Görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, cihaz ve teçhizatı kaybetmek,

3.İzinsiz veya özürsüz olarak iki günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) göreve gelmemek,

4.Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,

5.Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

6.Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

7.Amirlerine sözle saygısızlık etmek,

8.Amirlerine veya beraber görev yaptığı diğer personele karşı fiilî taarruz teşebbüsünde bulunmak, tehdit etmek,

9.Toplu müracaat veya şikâyette bulunmak,

10.Hizmet içinde güvenlik güçlerinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

11.Yasaklanmış her türlü yayını ve malzemeyi bulundurmak,

12.Güvenlik koruculuğu görevini yerine getirmesine engel olacak şekilde ticari faaliyette bulunmak ve başka bir işte çalışmak,

13.Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, temin etmek, kullanmak,

14.Kumar oynamak veya oynattırmak, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynamak,

15.Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği umuma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,

16.Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya ve ölüme sebebiyet vermek, ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,

17.Amirlerine iletilmesi gereken olay ve bilgileri zamanında iletmemek,

18.Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın, ihmali sonucu bir başkasının eline geçmesine neden olmak,

19.Göreve yönelik verilen emirleri yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,

20.Görev yeri sınırları içerisinde, görevle ilgili bina, tesis ve benzeri yerleri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

d.Görevden Çıkarma

Güvenlik korucularının görevlendirilmelerindeki esas ve usullere uyularak görevle olan ilişiğin kesilmesidir. Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1.İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içerisinde toplam on gün göreve gelmemek,

2.Gizlilik dereceli belge ve bilgileri açıklamak, göreve ilişkin her türlü yazılı kâğıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan dijital dosyaları, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesine yol açmak,

3.Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir başkasının eline geçmesine neden olmak,

4.Terör örgütü mensuplarını veya suç işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde söylememek veya suç delillerini yok etmek,

5.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,

6.Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmak,

7.Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasını kolaylaştırmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak,

8.Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

9.Amirlerine ve birlikte görev yaptığı personele karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, fiilî taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da teşvik etmek,

10.Kaçakçılık yapmak,

11.Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

12.Göreve yönelik verilen emirlerin yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı itaatsizlikte bulunmaya tahrik veya teşvik etmek,

13.25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

14.Sendika kurmak, üyesi olmak veya sendikal faaliyetlerde bulunmak,

15.Siyasi partiye üye olmak,

16.Görev yerinde alkol kullanmak,

17.Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev ve emirleri yapmamak,

18.Güvenlik koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

19.Güvenlik koruculuğunun onur ve saygınlığını zedeleyici veya amirlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte, tek başına veya toplu halde bildiri dağıtmak, iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,

20.Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını ortadan kaldırmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu eylemlere yardımcı olmak,

21.Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,

22.Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,

23.Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, kurumca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek,

24.Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Semih Ali GÜLER

Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92