İL İÇİ ATAMALARDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL HUSUSLAR

1. Hizmet, Branş, Hizmet Safahatı, Rütbesi

2. Sağlık Problemleri (Kendisinin ve ailesinin)

3. Çocukların Eğitimi

4. Eşinin Çalıştığı Kurum

5. Talepleri

ÖRNEK KARARLAR

İlgili mevzuatı uyarınca, nokta ataması yapılmayıp, İl Jandarma Komutanlıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmaların emniyet ve asayiş görevi alacak olanların istihdam yerlerinin ve il içi yer değiştirmelerinin İl Jandarma Komutanının teklifi üzerine, valinin onayı ile belirlenmesi esas ise de; belgeye dayalı olmaksızın, salt sübjektif nedenlerle bu yetkinin kullanılması halinde, atama işleminin hukuka aykırı düşeceği kuşkusuzdur.

Subjektif Atamaya Örnek:

1- X Astsubayın Hrk.Asy.Şb.Md.lüğü Hrk.Asy.Sb.Vekili olarak il içi atamasının yapıldığını, … günü göreve başladığını, ilköğretim 6.sınıf öğrencisi olan kızı ile aynı yaşlardaki Alay Komutanının kızı arasındaki basit bir tartışmanın, önce eşler arasında yanlış anlamaya sebebiyet verecek düzeyde bir tartışmaya, ardından da Alay K.nın …….. günü birlikteki rütbeli personeli toplayarak konuyla ilgili tehditvari konuşmaya yol açtığını, ardından da birkaç gün sonra …….. günü Alay K.nın önerisi ve Valilik Olur’u ile …’ın en uzak ilçesi olan .. İlçe J.K.lığı İdari İşler Astsubaylığına atamasının yapıldığını, yine A.K.nın Şb.Md.leri ile yaptığı bir toplantıda “Benim çocuğuma ve eşime laf söyleyen olursa bende gereğini yaparım. Nitekim …….. Başçavuş’u bu nedenle Gerger’e tayin ettim ve bu konuda çok rahatım” dediğini, 2- Kanıtlanmayan, mücerret görevde verimli olmadığı iddialarına dayanılarak, davacı jandarma astsubayın, devlet memuru olan eşinin atamasının yapılması imkanı da olmayan bir mahalle, il içi atamaya tabi tutulması hukuka aykırıdır.

Kanıtlanamayan Görevde Verimli Olmamaya Örnek:

3- Davalı idarece tesis edilen atama işleminin gerekçesi, davacının bulunduğu görevde verimli olamadığı iddiasına dayalı bulunmaktadır. Ne var ki bu gerekçe ve davalı idare savunmasını destekleyen bir belge ibraz edilmemiş ve savunmaya ilişkin beyanlar kanıtlanmamış, mücerret bir iddiadan ibaret kalmıştır. İfade etmek gerekirse, hizmette yeterli verimli olunmama halinde bu durum bir atama nedeni teşkil edebilse de; Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 24/f maddesi uyarınca bu durumun “sıralı sicil üstlerince” saptanması gerekli olup, bu saptamanın da yargı denetimine imkân verecek şekilde belgeye dayalı olması gerekmektedir. Oysa dava konusunda bu gerekliliğe riayet edilmemiştir.

Cezalandırma Amaçlı Atama Örneği:

4 – Cezalandırma amacıyla tesis edildiği anlaşılan davacı uzman erbaşın il içi atamasına tâbi tutulması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Yönetmeliğin 8 nci maddesi ” Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi ve bağlı olarak uzman jandarma atama ve yer değiştirmelerinde şu hususlar dikkate alınır;

a) Hizmet ihtiyacı,

b) Kıt’a hizmeti zorunluluğu,

c) Meslek içi eğitimle kazanılan ihtisas,

d) Kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocukların çok önemli sağlık durumu,

e) Atama istek kartında belirtilen yerler,

f) İdari ve asayiş vs. diğer zaruri sebepler,” şeklinde tadadi olarak atamanın esaslarını belirlemiştir.

Jandarma Genel Komutanlığının …….. yılı atama prensiplerine ilişkin ……… tarihli emrinde, İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan uzman jandarmaların il içi atamalarının personelin sağlık, eş ve çocuklarının öğrenim durumu, kurs ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak bir kez yapılacağı hayati öneme haiz olmadıkça disiplinsizlik ve verimsizlik gibi nedenlerle il içi atama yapılamayacağı belirtilmiştir.

5 – Jandarmanın sorumluluk alanındaki köylerde takip edilmesi gereken şüpheli ve serseri takip çizelgesindeki adı yazılı olan …………… isimli şahsın polis sorumluluk bölgesinden alınıp, polis karakoluna teslim edilmesine ilişkin davacı hakkındaki dava halen derdesttir. Açılan dava ile verilen disiplin cezasının Uzman Jandarma Kanununda, Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinde keza Jandarma Genel komutanlığının ………yılı atama prensip emrinde yer değiştirme mesnedi olacağına ilişkin hüküm ve açıklama bulunmamaktadır.

6- Yıllar önce işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması nedeniyle müstakil görevde ve emir komuta etmede zaafiyet gösterdiği ileri sürülerek il içi atama işlemine tabi tutulan davacı astsubayın görevde başarılı olduğunun somut belgelerle tespiti karşısında, dava konusu atama işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

7 – Davalı idare atama işlemini; davacının .. İl J.K.lığı emrinde görevli iken hakkında “ Görevi Kötüye Kullanmak” suçundan … Cumhuriyet Başsavcılığınca …. tarihli iddianame ile kamu davası açılması ve bu durumda davacının müstakil görevde ve emir komuta etmede zafiyet gösterdiğinin tespit edilmiş bulunduğundan, söz konusu atama işleminin tesis edildiğini ifade ettiği görülmüşse de, öncelikle ….yılında …’tan, … İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan davacının yıllar önce …’da görevli iken işlediği bir suç nedeniyle hakkında dava açılmasının müstakil görevde ve emir komuta etmede zafiyet gösterme olarak kabulüne hukuken imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca, davacıya son görev yeri olan … J.Krk.Komutanı olarak görevliyken … tarihinde … Valisi tarafından … tarihinde ….. Jandarma Bölge Komutanı tarafından, “görevindeki üstün hizmet anlayışı ve başarılı çalışma anlayışından” dolayı verilen takdirler karşısında, davacının müstakil görevde ve komuta etmede zafiyet göstermek bir yana oldukça başarılı olduğu da açıkça anlaşılmış bulunmaktadır. Bu nedenlerle, dava konusu ……Jandarma Karakol Komutanlığından ….İlçe Jandarma Komutanlığı emrine atanma işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

 

Tüm Bloglar | Avukat Yalçın Torun