Konya 2. idare mahkemesi 2022/1108 sayılı kararında “Soruşturma olurunda bulunmayan fiille ilgili olarak disiplin amirinin bilgilendirilmesi, disiplin amiri tarafından, davacı hakkında, dayanak eylemleri kapsayacak şekilde verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın, davacının anılan fiilini de kapsar şekilde yürütülmesi ve soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekirken, davacı ile A.E. arasında yaşanan ve tutanaklara konu edilen olay hakkında verilen soruşturma olurunda yer almayan M.Ş.T tarafından, davacı hakkında verilen tarihli şikayet dilekçesinde belirtilen, emrinde çalışanları ve Devletin araç ve gereçlerini özel işlerinde kullandığı iddiası hakkında ek veya yeni bir disiplin soruşturma oluru alınmaksızın konunun incelenerek ceza teklifinde bulunulması üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”.
Av. Yalçın TORUN