TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek disiplin kurullarının teşkili, yapısı, görev ve yetkileri ile bu kurullar tarafından Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Mülki idare amirlerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile ilgili mülki görevlerinden doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik; askeri hâkimler hariç, subaylar ve astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplinsizlik: 6413 sayılı Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılan fiil ve hâlleri,

b) Disiplin amiri: 6413 sayılı Kanun ile disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri,

c) Disiplin amirleri: Disiplin amiri ile üst disiplin amirlerini,

ç) Kurul: Yüksek disiplin kurulunu,

d) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası: Personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğuran işlemi,

e)(Değişik:RG-15/1/2016-29594)Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amirleri,

f) Yetkili komutanlık: General ve amiraller için Genelkurmay Başkanlığını, diğer subaylar ile astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler için mensubu oldukları kuvvet komutanlığını, Jandarma Genel Komutanlığını veya Sahil Güvenlik Komutanlığını,

g) Yüksek disiplin kurulları: Bu Yönetmeliğe göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili olan ve Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilen yüksek disiplin kurullarını,

ğ) Yüksek disiplin kurulu dosyası: Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren durumlarda, ilgili personel hakkında bu Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan ve karar verilmek üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edilen dosyayı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunundaki ve 6413 sayılı Kanunundaki tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurullarının Teşkili, Yapısı, Görev ve Yetkileri, Sekreterya Hizmetleri

Yüksek disiplin kurullarının teşkili

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kişiler hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermek üzere Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında birer yüksek disiplin kurulu teşkil edilir.

Yüksek disiplin kurullarının yapısı

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-15/1/2016-29594) Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Kara Kuvvetleri Komutanı,

b) Deniz Kuvvetleri Komutanı,

c) Hava Kuvvetleri Komutanı,

ç) Jandarma Genel Komutanı,

d) Genelkurmay İkinci Başkanı,

e) Genelkurmay Personel Başkanı,

f) Sahil Güvenlik Komutanı,

g) Genelkurmay Adlî Müşaviri.

(2) (Değişik:RG-15/1/2016-29594) Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Personel Başkanı,

b) İstihbarat Başkanı,

c) Harekât Başkanı,

ç) Personel Dairesi Başkanı,

d) Tayin Dairesi Başkanı,

e) Adlî Müşavir veya Hukuk Müşaviri,

f) Kıdem, Sicil ile ilgili Şube Müdürü,

g) Personel Yönetimi ile ilgili Şube Müdürü.

(3) İkinci fıkrada belirtilen makamların, kuruluş veya kadro yapısı gereği bulunmaması veya kadro isminin farklı olması durumunda, görev ve sorumluk alanları itibarıyla bunların muadilleri ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kuruluş veya kadro yapısı esas alınarak belirlenir.

Yüksek disiplin kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan;

a) General ve amiralleri, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu,

b) General ve amiraller hariç subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları,

bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkilidir.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak yapılacak toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, yazılı savunma alınması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi her türlü sekreterya hizmetleri yetkili komutanlığın personel başkanlığınca yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler ile Bu Cezanın Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler

MADDE 9 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:

a) Aşırı borçlanma ve borçlarını ödeyememek: Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağanüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri zorunluluk halleri hariç olmak üzere, aşırı derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmektir.

b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmaktır.

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.

ç) Gizli bilgileri açıklamak: Yetkisi olmadığı halde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi yararlarına ilişkin elde ettiği gizli bilgileri yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamaktır.

d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak: Siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır.

e) Uzun süreli firar etmek: Geçerli bir mazereti olmaksızın kesintisiz olarak bir yıldan fazla süre ile izin süresini geçirmek veya firar halinde bulunmaktır.

f) Disiplinsizliği alışkanlık haline getirmek: Disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek veya aldığı disiplin cezalarına rağmen ıslah olmamaktır.

g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak: İffetsizliği anlaşılmış olan bir kimse ile bilerek evlenen veya evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir kimseyi yanında bulundurmakta veya karı koca gibi herhangi bir kimse ile nikahsız olarak devamlı surette yaşamakta ısrar etmektir.

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak: Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunmak yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptırmaktır.

Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen durumlar da disiplinsizliği alışkanlık hâline getirme olarak kabul edilir ve sözleşmeli subay ve astsubaylar hariç subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmalar hakkında ayırma cezası verilir.

a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde, on sekiz disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam on iki defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde, otuz beş disiplin cezası puanı almış olmak veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmi beş defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

(2) Birinci fıkra kapsamında ceza puanlarının hesaplanması, ceza cinsi esas alınarak Ek-1 sayılı çizelgeye göre yapılır.

Disiplin cezalarının takibi

MADDE 11 – (1) Disiplin cezaları ve disiplin cezaları dışındaki idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve belgeler, disiplin amiri tarafından ilgilinin şahsi dosyasına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır.

(2) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilen disiplin cezaları; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında asgari alay ve eşiti komutanlıklar tarafından personel bilgi sistemlerine kaydedilir ve bu cezalarına ilişkin evrakın birer sureti, aynı makamlar tarafından personelin mensubu olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumların takibinden bu birimler sorumludur.

(3) Personel hakkında verilen cezalar ile ceza puanlarının; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yetkili personel başkanlıkları ile personelin disiplin amirleri tarafından takip edilmesine yönelik tedbirler alınır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin başlatılması

MADDE 12 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması

MADDE 13 – (1) Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçevesinde, maiyetinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek bir disiplinsizlik içinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesinden sorumludur.

(2) Maiyetinden birinin bu Yönetmelik kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini teşkil edebilecek bir fiilini veya durumunu herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen 6413 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca disiplin soruşturması yapar. Ayrıca, disiplin amirleri gerekli görmeleri halinde disiplin soruşturmasının yapılmasını üst disiplin amirlerinden de talep edebilir. Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturma sonuç raporu tanzim edilir ve yüksek disiplin kurulu dosyasına eklenir. Disiplin amirleri, soruşturma sonucunda personelinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizliği gerçekleştirdiği kanaatine varması halinde personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine dair hazırlık işlemlerini başlatır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren personel hakkında disiplin amirlerinin teklifi ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hazırlık işlemlerinin başlatılabilmesi için, disiplin amirlerinden en az ikisinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunması gerekir. Ancak 10 uncu madde gereği disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek personel hakkındaki teklifin ilk iki disiplin amiri tarafından yapılması esas olmakla birlikte bu durum, diğer disiplin amirleri tarafından ayırma işleminin başlatılmasına engel teşkil etmez. Ayırma cezası verilmesi teklif edilmesi gereken bir personel hakkında işlem yapılmadığının disiplin amirleri dışındaki amirler tarafından tespit edilmesi halinde, bu durum üst disiplin amirlerine ve yetkili komutanlığa bildirilir.

(4) Disiplin amirlerinin teklifte bulunabilmesi için, işlem başlatılacak personel ile belirli bir süre beraber çalışma şartı aranmaz.

(5) 25 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, disiplin amirleri, bu Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde her zaman Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunabilir.

(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlem başlatılacak personel hakkındaki yüksek disiplin kurulu dosyası; kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti komutanlıkların nezaretinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından Ek-2’deki muhteviyata uygun olarak hazırlanır.

(7) 9 uncu maddede yer alan disiplinsizlikler kapsamında hazırlanan dosyaya, Ek-3’teki örneğe uygun olarak, teklifte bulunan ilk iki disiplin amirlerinin yazılı kanaatleri eklenir. Teklifte bulunan disiplin amirleri arasında kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti makam sahibi bir disiplin amirinin bulunmaması durumunda, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini teklif eden üst disiplin amirinden itibaren bu seviyeye kadar olan diğer disiplin amirlerinin de yazılı kanaat ve teklifleri alınır.

(8) Dosyanın 10 uncu madde kapsamında hazırlanması durumunda, ayırma cezasını teklif eden disiplin amirlerinin dışındaki diğer amirlerin kanaat ve tekliflerinin alınma şartı yoktur.

(9) Yüksek disiplin kurulu dosyası;

a) 9 uncu madde kapsamında hazırlandığında, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren,

b) 10 uncu madde kapsamında hazırlandığında son cezanın kesinleştiği tarihten itibaren,

bir ay içinde yetkili komutanlığa gönderilir. Yüksek disiplin kurulu dosyasının gönderilmesine ilişkin engel hallerin bulunması durumunda bu süre engel hallerin ortadan kalkmasıyla başlar. Savunma için verilen süreler bir aylık süreye dahil edilmez.

(10) Yetkili komutanlığa gelen dosyalar; yetkili komutanlığın personel başkanlıklarınca adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak karargâhta bulunan bilgi, belge ve dosyalar ile karşılaştırılarak, kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, ekli belgelerin yeterliliği ve geçerliliği, Ek-2 ve Ek-3’deki bilgi ve belgeleri ihtiva edip etmediği açısından incelenir. Eksik bilgi veya belgeler yetkili komutanlığın personel başkanlıkları vasıtasıyla tamamlanır.

(11) Yüksek disiplin kurulu dosyası, personel başkanlığına gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre kurul başkanı tarafından bir katına kadar uzatılabilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının yüksek disiplin kurulları tarafından resen verilmesine ilişkin işlemlerin başlatılması

MADDE 14 – (1) Yetkili komutanlıkların personel başkanlıkları tarafından;

a) Disiplin amirlerince teklif edilmesi gerektiği halde Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası teklifi yapılmayanların,

b) Adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda eldeki bilgi ve belgelere göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi gerektiği değerlendirilenlerin,

dosyaları Ek-2 sayılı örneğe uygun olarak hazırlanır ve görüşülmek üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

(2) Ayırma cezasının yüksek disiplin kurulları tarafından resen verilmesi kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalar, yetkili komutanlıklar tarafından görevlendirilecek birimler tarafından yapılır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin Genelkurmay Başkanı tarafından başlatılması

MADDE 15 – (1) Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre, hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personele ilişkin soruşturma dosyası yetkili komutanlığa gönderilir.

(2) Yetkili komutanlığın personel başkanlığınca Ek-2 sayılı örneğe uygun olarak hazırlanan yüksek disiplin kurulu dosyası, Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen soruşturma dosyasının personel başkanlığına ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Yüksek disiplin kurulu dosyalarında kullanılacak belgeler

MADDE 16 – (1) Yüksek disiplin kurulu dosyalarının hazırlanmasında kullanılacak belge örnekleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından personel bilgi sistemlerinde elektronik olarak bulundurulur.

(2) Söz konusu belgelerin doldurulmasında hataları ve zaman kaybını engellemek maksadıyla, personel bilgi sistemindeki kimlik bilgileri, ceza durumu gibi mevcut bilgilerin doğrudan bu belgelere aktarılmasını sağlayacak tedbirler alınır.

Yüksek disiplin kurullarının toplanması, görüşme usulü ve oylama

MADDE 17 – (1) Yüksek disiplin kurulları, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır.

(2) Yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin; garnizon dışı görev, izin veya istirahat gibi sebeplerle karargâhta bulunmadığı durumlarda yerine vekilleri toplantıya katılır.

(3) Yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri; kendileri, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşleri, kendileri veya eşlerinin altsoy ve üstsoyları, kendileri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlıları hakkındaki kurul toplantılarına katılamazlar.

(4) Başkan veya üyelerden birinin yerine toplantıya vekil olarak katılacak kişi, aynı zamanda kurulun doğal üyesi ise veya üçüncü fıkradaki hallerin oluşması durumunda kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması kaydıyla eksik toplanabilir.

(5) Toplantı gündeminin düzenlenip üyelere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması kurul başkanı tarafından sağlanır.

(6) Kurul başkanının toplantıya katılamaması halinde, başkanlık görevi toplantıya katılan en kıdemli üye tarafından yürütülür.

(7) Yüksek disiplin kurulunda, önceden belirlenen gündeme uygun olarak dosyalar sırayla görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Yüksek disiplin kurulu kararını verirken, gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili birlik, kurum ve karargâhlardan bilgi almaya, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yaptırmaya, tanık ve bilirkişi dinlemeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya, ihtiyaç halinde veya hakkında karar verilecek şahsın talebi üzerine şahsın yazılı veya sözlü ifadesini almaya yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği esaslarına göre ödenir.

(9) Görüşülen dosyalar hakkında konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır.

(10) Yüksek disiplin kurullarında oylama açık olarak yapılır. Oylamaya en kıdemsiz personelden başlanır ve en son kurul başkanı oyunu kullanır. Oylamada çekimser kalınamaz. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar dağılırsa, hakkında karar verilecek personelin en çok aleyhinde olan oy, çokluk elde edilinceye kadar kendisine daha yakın olan oya tabi olur. Başkan veya başka bir üyeye vekâlet eden kurulun doğal üyesinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

(11) Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesine ilişkin yapılan kurul görüşmelerinde, ayırma işlemine esas teşkil eden ve disiplin amirleri ya da disiplin kurulları tarafından verilmiş cezaların usulüne uygun olarak verilip verilmediği incelenir. Ancak usulüne uygun olarak verilmiş olan cezaların nicelik ve niteliğine ya da personelin disiplinsizliği alışkanlık hâline getirip getirmediğine ilişkin değerlendirme yapılmaz. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartlar gerçekleşmiş ise bu personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası kararı verilir.

Yüksek disiplin kurulu kararı

MADDE 18 – (1) Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında;

a) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi,

b) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı,

kararlarından biri verilir.

(2) Karar özeti başkan ve üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

(3) Yüksek disiplin kurulu kararı, karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde Ek-4’teki örneğe göre gerekçeli olarak yetkili komutanlığın personel başkanlıklarınca, adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak hazırlanır. Gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren hususlar ile kararın oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi ve Sonuçları

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi kararının yerine getirilmesi ve sonuçları

MADDE 19 – (1) General ve amiraller hakkında verilen kararlar, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmesini müteakip yerine getirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren general ve amiraller dışındaki diğer personel hakkında verilen ayırma cezası kararları, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayı ile tekemmül eder ve yerine getirilir.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alanlar, seferberlik ve savaş hâlleri haricinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamazlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası alan yedek subaylar, ilgili Kanunlara göre belirlenecek kalan askerlik hizmetlerini er rütbesi ile tamamlarlar.

(4) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilenlerin yüksek disiplin kurulu kararlarının bir nüshası, işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere gönderilir. Bu birimler tarafından;

a) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilen yedek subayların kalan askerlik hizmetlerinin er rütbesi ile tamamlatılmasına yönelik işlemler,

b) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilen diğer personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya sözleşmesinin feshi işlemleri,

tabi oldukları mevzuata uygun olarak yerine getirilir.

(5) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin karar; Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesine, sözleşmesinin feshine veya yedek subayların askerliğini er olarak tamamlamasına ilişkin işlemlerin sonuçlandırılmasını müteakip personele tebliğ edilir.

(6) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi kararlarının yerine getirilmesinin sonraya bırakılmasına karar verilemez.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararının sonuçları

MADDE 20 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararı ilgililere tebliğ edilir.

(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlemleri disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılan personel hakkında, zamana bağlı kalınmaksızın, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunan disiplin amirleri değişecek şekilde atama işlemi yapılır.

(3) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı kararı sonrasında;

a) Yüksek disiplin kuruluna sevkini gerektiren disiplinsizlikle ilgili yeni bilgi ve belgelerin elde edilmesi,

b) Kişi hakkındaki adli soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlanması ve bu kapsamda Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren bir disiplinsizliğin tespit edilmesi,

c) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren başka bir disiplinsizliğin işlenmesi,

hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda hakkında karar verilen kişiye ilişkin yeni bir yüksek disiplin kurulu dosyası hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin soruşturması veya tahkikatın adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızlığı

MADDE 21 – (1) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında ayırma cezası gerektiren disiplinsizliğin oluştuğunun şüpheye mahal vermeyecek bilgi ve belgelerle tespit edilmesi durumunda;

a) Personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması,

b) Disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza kanunlarına göre mahkûm olması ya da olmaması,

personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı

MADDE 22 – (1) Savunma alınmadan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilemez. Ancak, firar ve izin tecavüzü gibi ilgilinin bulunamaması nedeniyle savunma almayı imkânsız hale getiren zorunlu hallerde savunma alınmaz.

(2) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasının verilmesine ilişkin sürecin disiplin amirlerinin teklifi ile başlatılması halinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından; diğer durumlarda ise yetkili komutanlıklar vasıtası ile yüksek disiplin kurulları tarafından hakkında karar verilecek personelin savunması alınır.

(3) Disiplin soruşturması kapsamında alınan ifade, bu madde kapsamında savunma yerine geçmez. Personelin disiplin soruşturması esnasında ifadesi alınmış olsa dahi ayrıca savunması alınır.

(4) (Değişik:RG-15/1/2016-29594) Yazılı savunmalarda, isnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir. İstirahat, hava değişimi, izin gibi nedenlerle görevde bulunmayan personele 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır. Yüksek disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla olamaz. Savunması istenen kişinin talebi hâlinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş iş gününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(5) Yazılı savunma haricinde, yüksek disiplin kurulu tarafından gerek görülmesi veya personelin talepte bulunması halinde personel sözlü olarak da ifade vermeye çağrılabilir. Bu kapsamda:

a) Kurulda durumu görüşülecek personele toplantı tarihinden en az on iş günü önce tebligat yapılır.

b) Durumu görüşülecek personel, kurul toplantısından en az üç iş günü önce sözlü ifade vermek isteyip istemediğini bir dilekçe ile kurula bildirir. Bu dilekçe kurul dosyasında muhafaza edilir. Bu süre içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunmayanların, dilekçe ile başvuruda bulunmasına veya kurul tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyenlerin bu hakkından vazgeçtiği kabul edilir.

Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve görev yerini değiştirme tedbiri

MADDE 23 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizlik nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erlerin görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasına veya görev yerinin değiştirilmesine ilişkin işlemler 6413 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi esaslarına göre yürütülür.

Yargı denetimi

MADDE 24 – (1) Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına karşı Askerî Yüksek İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir.

(2) Dava açma süresi; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından verilen kararın; bu Yönetmelik kapsamına giren diğer personel hakkında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başlar. Ancak Türk karasuları dışındaki gemilerde bulunan personel için verilen cezalarda, dava açma süresi karasuları dışında işlemez.

Zamanaşımı

MADDE 25 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Disiplin cezalarının Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine etkisi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında verilecek Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarında göz önünde bulundurulur.

Özel hükümler

MADDE 27 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli statü ile görev yapan personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin özel Kanun ve Yönetmeliklerindeki hükümler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma ve çıkarmaya ilişkin diğer Kanun ve Yönetmeliklerde düzenlenmiş hükümler saklıdır.

(2) Sözleşmeli statü ile görev yapan personelin disiplinsizlik teşkil eden eylemlerinin, hem 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında, hem de özel Kanunlarında düzenlenen sözleşmenin feshini gerektiren eylem ve durumlar kapsamında yer alması durumunda öncelikli olarak özel Kanun hükümleri uygulanır.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ile 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre ayırma sicili düzenlenmek suretiyle başlatılmış olan disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma işlemleri kapsamındaki dosyalar; ayırma sicil belgelerine ekli bulunan ayırma işlemine esas bilgi ve belgeler, yetkili komutanlığın personel başkanlığınca varsa eksikleri tamamlanarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden tanzim edilir. Bu dosyalar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yüksek disiplin kurulları tarafından karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2014

28970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

15/1/2016

29594

2

3