Özet: Valilik İl Polis Disiplin Kurulunca “Görev sırasında uyumak” fiilini işlediğinden bahisle davacıya verilen “10 Ay Kısa Süreli Durdurma” cezasının iptali talebiyle açılan davanın İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine yapılan istinaf incelemesinde; davacının görev başında uyuduğunun, diğer polis memurlarıyla birlikte düzenlenebilecek bir tutanakla tespit ve ispatı objektif olarak mümkün iken, disiplin amirinin tek başına düzenlediği subjektif tespite dayanılarak tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararı kaldırılmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

T.C.

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

3.İDARE DAVA DAİRESİ

Esas No.: 2017/1506

Karar No.: 2017/1310

Karar tarihi: 18.10.2017

 

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) :…

KARŞI TARAF (DAVALI)                                       :… Valiliği

VEKİLİ                                                                           :Av.

 

İSTEMİN ÖZETİ :…. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, …… İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken hakkında yapılan soruşturma sonucu isnat olunan fiilin sübuta erdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-1 ve 15. maddesi uyarınca ”10 Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 12.05.20.. tarih ve …. sayılı …….. Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın; olayda, davacının görevi başında uyuduğu İlçe Emniyet Müdürü’nce yapılan ani denetim sonucu tespit edildiği, her ne kadar davacının uyumadığı aynı yerde görevli diğer polis memurlarınca ifade edilmiş olsa da, yine aynı kişilerin alınan ifadelerinde farklı odalarda bulunduklarının ifade edildiği, bu nedenle de davacıyla farklı yerlerde bulunan kişilerin davacının uyumadığını tespit edemeyeceğinden davacının görevi başında uyumadığı yönündeki bu ifadelere itibar edilemeyeceğinden davacı hakkında isnat olunan eylemin İlçe Emniyet Müdürü’nce yapılan denetim sonucu tespiti sonucu sübuta erdiği, sübuta eren eylemin karşılığı olarak davacıya bir alt cezanın uygulandığı ve “10 Ay Kısa Süreli Durdurma” disiplin cezası ile tecziye edildiği görülmekte olup dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici madde 1’de, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin cezaları bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmiş sayılacağı düzenlemesine yer verildiği görülmekte olup, işbu madde hükmü gereği Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’ne dayalı olarak verilen kararların geçerliliğinin devam edeceği açık olup davacının Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün dayanağı hükmündeki Kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğinden bahisle dava konusu işlemin iptali gerektiği iddiasına itibar edilmediği gerekçesiyle reddine ilişkin ….. 2. İdare Mahkemesince verilen 24/02/2017 tarih ve E: 2016/129 K; 2017/657 sayılı kararın; isnadın objektif delillerle ortaya konulmadığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin gözetilmediği, işlemin iptali gerektiğinden bahisle istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacının istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava; …… İl Emniyet Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, ……. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken hakkında yapılan soruşturma sonucu isnat olunan fiilin sübuta erdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-1 ve 15. maddesi uyarınca ”10 Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 12.05.20.. tarih ve …. sayılı …..Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün; 7/D-1 maddesinde; “Görev sırasında uyumak” fiilinin 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği kurala bağlanmış olup, anılan Tüzüğün 15. maddesinde de “kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısının uygulanabileceği” hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, …. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının ….l İl Emniyet Müdürlüğü’nde göreve yaptığı dönemde 17.11.20.. günü saat 03.20’de ….. İlçe Emniyet Müdürlüğü ……. Polis Merkezi Amirliği’nde görevini ifa ederken, İlçe Emniyet Müdürü tarafından yapılan denetlemede görev başında uyuduğunun tespit edildiği, bu durumun denetleme defterine işlendiği, davacının bu eylemine ilişkin olarak yürütülen disiplin soruşturmasını sonucu isnat olunan fiil sübuta erdiğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-1 ve 15. maddesi uyarınca ”10 Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesine üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacının görevi başında uyuduğu İlçe Emniyet Müdürü’nce yapılan ani denetim sonucu tespit edildiği, her ne kadar davacının uyumadığı aynı yerde görevli diğer polis memurlarınca ifade edilmiş olsa da, yine aynı kişilerin alınan ifadelerinde farklı odalarda bulunduklarının ifade edildiği, bu nedenle de davacıyla farklı yerlerde bulunan kişilerin davacının uyumadığının tespit edemeyeceğinden davacının görevi başında uyumadığı yönündeki bu ifadelere itibar edilemeyeceğinden davacı hakkında isnat olunan eylemin İlçe Emniyet Müdürü’nce yapılan denetim sonucu tespiti sonucu sübuta erdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; somut olayda, isnat edilen eylemin karşılığı cezai yaptırımının ağırlığı da gözetildiğinde, denetim yapan amirin olay mahallinde bulunan diğer polis memurlarıyla birlikte düzenleyeceği bir tutanak ile davacının uyuyup uyamadığını tespit etmesi, bu suretle somut durumu kesin ve objektif bir delil vasıtasıyla ortaya koyması mümkünken bu yola başvurulmayarak tek başına düzenlediği subjektif mahiyetteki tespite dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile, ….. 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 24/02/2017 gün ve E:2016/129, K:2017/657 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan toplam 96,45.-TL yargılama ve 153,60.-TL istinaf gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 990.00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yargılama ve istinaf başvuru gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmının ilgilisine iade edilmesine, 18/10/2017 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.