Özet: Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunca “Amirin usulüne göre verdiği emri yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle davacıya verilen “24 Ay Uzun Süreli Durdurma” cezasının iptali talebiyle açılan davanın İdare Mahkemesince; uygun soruşturma açılmadan, bağımsız bir soruşturmacı tayin edilmeden ve isnat edilen fiili her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya koyan soruşturmadan sonra hazırlanacak soruşturma raporu düzenlenmeden, tesis edilen dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yönünde verilen karara karşı davalı idarenin yaptığı istinaf başvurusu, Bölge İdare Mahkemesince söz konusu mahkeme kararının hukuka uygun olması nedeniyle reddedilmiştir.

 

T.C.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

2.İDARE DAVA DAİRESİ

Esas No.: 2018/3152

Karar No.: 2019/572

Karar tarihi: 21.03.2019

 

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) :İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı)

VEKİLİ                                                                       :Av.

KARŞI TARAF (DAVACI)                                     :…

 

İSTEMİN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Astsb. … olarak görev yapan davacı tarafından, 682 sayılı Genel Kolluk Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/5/ç-4 maddesi uyarınca 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılarak bu cezanın brüt aylığının 1/3’ünün kesilmesi suretiyle infaz edilmesine dair Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun 17/08/20.. tarih ve 20../.. karar numaralı kararının iptali ile yoksun kalınan mali hakların yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılmasının zorunlu olduğu gibi, soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılmasının da isnada maruz kalanların hukuki güvencesi olduğu, disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişiler hakkında soruşturma emri verilmesi, bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, hatta teknik konularda bilirkişilere inceleme yaptırılmak suretiyle, soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlukları ile suçun oluş biçimi irdelenerek fiilin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması ve raporun disiplin cezası vermeye yetkili amire veya kurula sunulması üzerine yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olması, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek kişinin savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi, hukuki güvenlik ilkesinin de gereği olduğu, dava dosyasının incelenmesinden; J.Astsb. … rütbesinde olan davacının, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 17/02/20.. tarihli “kadro değişikliği, birlik teklifi ve çeşitli nedenlerle yapılan personel atamaları” konulu emri ile J….Bl.K.lığına atandığı ve 22/02/20.. tarihinde anılan Komutanlıkta göreve başladığı, kendisine sayım ve devir-teslim işlemlerine başlamasıyla ilgili emir verildiği, ancak davacının sağlığının yerinde olmadığını, hastane işlemlerinin devam ettiğini, atamayla ilgili dilekçe yazdığını ve zimmeti alamayacağını, sayım ve devir-teslim işlemlerine başlamayacağını beyan ettiği yönünde tutanak tutularak disiplin amiri tarafından savunmasının istenildiği, davacının savunma isteme yazısını tebliğ etmediği ve savunmasını da vermediği, daha sonra 20../.. sayılı karar ile davacının Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve akabinde Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun 17/08/20.. tarih 20../.. sayılı kararı ile davaya konu disiplin cezası işleminin tesis edildiği, uyuşmazlıkta, dava dosyasında bulunan tüm bilgi ve belgeler birlikte incelendiğinde, davacıya isnad edilen eylemin araştırılıp soruşturulması için bağımsız bir soruşturmacı/muhakkik atanmadığı ve herhangi bir soruşturma raporu düzenlenmeden davaya konu disiplin cezası verme işleminin tesis edildiği görülmekle, dosyada bulunan vaka kanaat raporunun da disiplin soruşturma raporu olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varıldığı, bu durumda; usulüne uygun soruşturma açılmadan, bağımsız bir soruşturmacı tayin edilmeden ve isnat edilen fiili her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya koyan soruşturmadan sonra hazırlanacak soruşturma raporu düzenlenmeden, tesis edilen dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yönünde …… ...İdare Mahkemesi‘nce verilen 13/07/2018 gün ve E:2017/3432, K:2018/1555 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

…….  İdare Mahkemesi‘nce verilen 13/07/2018 gün ve E:2017/3432, K:2018/1555 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde BIRAKILMASINA, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana İADESİNE, 2577 sayılı Kanunun değişik 45.maddesinin 6.fıkrası uyarınca KESİN olarak 21/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.