“Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek” fiilini işlediği gerekçesiyle müvekkile verilen 6 ay kısa süreli durdurma cezası  Bölge İdare Mahkemesince “Yetki” unsuru bakımından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulunca,  7068 sayılı Kanun’un 8/5-(ç)-8 maddesinde belirtilen ‘Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek’ fiilini işlediğinden bahisle 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un8/7-a maddesi uyarınca cezanın brüt aylığından 1/5 oranında kesinti yapılmak suretiyle infazına yönelik tesis edilen idari işlemin iptali istemiyle takip ettiğimiz davada Yerel İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar üzerine yaptığımız istinaf başvurusu neticesinde ; Bölge İdare Mahkemesince, 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 20.maddesi gereğince İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan astsubaylar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının il jandarma disiplin kurulunca verilebileceği, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nca verilen dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında yetki yönünden hukuka uygunluk, işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen istinafa konu kararda ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak, istinaf başvurumuz kabul  edilmiş, Yerel İdare Mahkemesinin  kararı kaldırılmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.