T.C

                SAMSUN

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

  1. İDARİ DAVA DAİRESİ

 

ESAS NO: 2020/..

KARAR NO: 2021/146

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN (DAVACI)     :

VEKİLİ                               : AV. YALÇIN TORUN

KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

VEKİLİ                               :

 

İSTEMİN ÖZETİ              : Dava, …. İli, …. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde görev yapan davacı tarafından, 7068 sayılı Kanun’un 8/5-(ç)-8 maddesinde belirtilen ‘Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek’ fiilini işlediğinden bahisle  6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un  8/7-a maddesi uyarınca cezanın  brüt aylığından 1/5 oranında kesinti yapılmak suretiyle infazına yönelik tesis edilen Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/.. dosya numaralı, 2019/.. karar numaralı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Trabzon İdare Mahkemesi’nin ../../2020 gün ve E:2020/…, K:2020/… sayılı kararıyla; davacının, ../../2019 tarihinde İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay B.A. tarafından .. İlçe Jandarma Komutanlığı yemekhanesinde yapılan ve tüm personelin katıldığı toplantıda jandarma teğmen T.T.’ye yönelik tüm maiyeti ve amiri huzurunda, daha önce gerekli müracaatlarda bulunmayarak, nezaket kurallarına uymadan ve yüksek bir ses tonuyla küçük düşürücü şekilde “Komutanım İlçe Jandarma Komutanımız bize kanunsuz emir veriyor, ben onun yaptığı kanunsuzlukları bugün Cumhuriyet Savcısına anlatsam kendisine kelepçeyi vurur göz altına alır. Komutanım KOM ve diğer olayların azalma nedeni nöbet planlamasındaki yanlışlıklar değil T.T.’dir. Çünkü T.T. biz yol kontrolüne çıktığımızda kaçakçılara haber verdiği için yakalama yapamıyoruz, bu nedenle T.T’ye güvenmiyoruz ve önemli olayları kendisine söylemeyerek gizliyoruz. Komutanım T.T. bizim yaptığımız ve sonuç olarak olumsuz yazdığımız silah ruhsat başvuru araştırma tutanağını olumlu olarak değiştirmemiz için bana ve Ş.U.’ya baskı yapıyor, çünkü bu silah ruhsatı alacak kişiden T.T. şahsi menfaat elde ediyor.” şeklinde sözlü beyanda bulunduğu ve bu suretle üzerine atılı fiilin sübuta erdiği görülmekle, davacının anılan eylemine uyan disiplin cezası ile tecziyesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Davacı tarafından; Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu, isnat edilen disiplin suçunun unsurlarının oluşmadığı, hiç bir şekilde amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek kastıyla hareket etmediği, disiplin cezasının keyfi olarak verildiği, soruşturma heyetinin hukuka aykırı olarak oluşturulduğu ileri sürülerek mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ      : Davacının istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmuştur.

 

 

KARARIN ÖZETİ               : 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un ‘Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve yetkileri’ başlıklı 20. maddesinde: “(1) Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. a) İl jandarma disiplin kurulu il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki; 1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını verebileceği belirtilmiştir. Bu durumda, dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yönünden değerlendirme yapıldığında; anılan mevzuat hükümlerine göre İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan astsubaylar hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının il jandarma disiplin kurulunca verilebileceği açık olup, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nca verilen dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında yetki yönünden hukuka uygunluk, İdare Mahkemesince işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen istinaf başvurusuna konu kararda ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmış, dava konusu işlem iptal edilmiştir.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce dava dosyası 2577 sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, … İli, … İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde görev yapan davacı tarafından, 7068 sayılı Kanun’un 8/5-(ç)-8 maddesinde belirtilen ‘Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek’ fiilini işlediğinden bahisle  6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’un  8/7-a maddesi uyarınca cezanın  brüt aylığından 1/5 oranında kesinti yapılmak suretiyle infazına yönelik tesis edilen Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/… dosya numaralı, 2019/… karar numaralı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un  8/5-(ç)-8 maddesinde; “Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.” Yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında  sayılmış; ‘Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve yetkileri’ başlıklı 20. maddesinde: “(1) Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. a) İl jandarma disiplin kurulu il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki; 1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, … ç) Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu; 1) Genel Komutanlık merkez teşkilatında görevli yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere ve diğer sınıflardaki memurlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan disiplin cezalarını, 2) Genel Komutanlık merkez teşkilatı ile asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subaylara meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezalarını, 3) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları, il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıkları, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarında bulunan yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma cezasını, … verebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; ….. İli, …. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay kıdemli başçavuş rütbesinde görev yapan davacının, ../../2019 tarihinde İl Jandarma Komutan Yardımcısı albay B.A. tarafından Of İlçe Jandarma Komutanlığı yemekhanesinde yapılan ve tüm personelin katıldığı toplantıda, jandarma teğmen T.T.’ye yönelik tüm maiyeti ve amiri huzurunda, daha önce gerekli müracaatlarda bulunmadan, nezaket kurallarına uymadan ve yüksek bir ses tonuyla küçük düşürücü şekilde “Komutanım İlçe Jandarma Komutanımız bize kanunsuz emir veriyor, ben onun yaptığı kanunsuzlukları bugün Cumhuriyet Savcısına anlatsam kendisine kelepçeyi vurur göz altına alır. Komutanım KOM ve diğer olayların azalma nedeni nöbet planlamasındaki yanlışlıklar değil T.T.’dir. Çünkü T.T. biz yol kontrolüne çıktığımızda kaçakçılara haber verdiği için yakalama yapamıyoruz, bu nedenle T.T’ye güvenmiyoruz ve önemli olayları kendisine söylemeyerek gizliyoruz. Komutanım T.T. bizim yaptığımız ve sonuç olarak olumsuz yazdığımız silah ruhsat başvuru araştırma tutanağını olumlu olarak değiştirmemiz için bana ve Ş.U.’ya baskı yapıyor, çünkü bu silah ruhsatı alacak kişiden T.T. şahsi menfaat elde ediyor.” şeklindeki beyanlarına ilişkin olarak 05/07/2019 tarihinde muhakkik görevlendirildiği,  İl Jandarma Komutanlığınca yapılan soruşturma neticesinde 7068 sayılı Kanun’un 8/5-ç-8. maddesinde belirtilen “Amir veya üstlerini söz, yazı, tutum veya davranışlarıyla küçümsemek.” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle  davacının 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması teklif edildiği, dosyanın gönderildiği Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu tarafından,  davacının anılan fiilinin sübuta erdiğinden bahisle 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziyesine, cezanın brüt aylıktan 1/5 oranında kesinti yapılması şeklinde infazına yönelik davaya konu ../../2019 tarih ve 2019/… dosya no, 2019/… karar nolu  işlemin  tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Olayda, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun davaya konu ../../2019 tarih ve 2019/… dosya numaralı, 2019/… karar numaralı işlemi incelendiğinde, anılan işlem ile davacı hakkında, aralarında meslekten çıkarma cezasının da bulunduğu 7068 sayılı Kanun’un 8/6-v,  8/5-(ç)-4, 8/5-(ç)-7 ve  (bakılan davaya konu)  8/5-(ç)-8 maddeleri uyarınca  getirilen 4 ayrı disiplin cezası teklifinin ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle sübuta eren fiiller yönünden ayrı ayrı disiplin cezası verildiği, bununla birlikte anılan disiplin cezasına konu fiillerin farklı fiiller olduğu, aynı olay kapsamında işlenmediği, birbiriyle bağlantılı olmadığı ve farklı tarihlerde işlendiğinin anlaşılması karşısında, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulunun da her bir fiil yönünden ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Bu durumda, dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yönünden değerlendirme yapıldığında; yukarıda alınan mevzuat hükümlerine göre İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan astsubaylar hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının il jandarma disiplin kurulunca verilebileceği açık olup, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nca verilen dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında yetki yönünden hukuka uygunluk, işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen istinafa konu kararda ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; yetkili makam tarafından, yeniden bir değerlendirme yapılarak isnat edilen fiilin sübuta erdiği kanaatine varılması halinde davacı hakkında yeni bir işlem tesis edilebileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesi’nin ../..//2020 gün ve E:2020/…, K:2020/… sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, dava ve istinaf aşamasına ait aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta avansının re’sen davacıya iadesine, tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.