Karar Özeti: Uzman Çavuş müvekkil hakkında 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenen sicil notlarının iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesi üzerine; bu karara karşı yaptığımız istinaf başvurusu neticesinde Konya Bölge İdare Mahkemesince; müvekkilin 2013 yılı sicil notunun 73 olarak düzenlendiği; sicil notuna dayanak gösterilen disiplin cezalarının niteliği dikkate alındığında düşük sicil verilmesini gerektirecek mahiyette olmadığı, 2014 yılı sicil notunun 67 olarak düzenlendiği ve bu notun dayanağını teşkil edebilecek herhangi bir verinin dosyaya sunulmadığı gerekçesi ile Mahkeme kararı kaldırılmış ve dava konusu hukuka aykırı sicil verme işlemi iptal edilmiştir. 

 

T.C

KONYA

BÖLGE IDARE MAHKEMESI

4.IDARI DAVA DAIRESI

ESAS NO : 2019/…..

KARAR NO : 2021/…..

 

ISTINAF ISTEMINDE BULUNAN (DAVACI) :

VEKILI : AV. YALÇIN TORUN

KARSI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI

 

ISTEMIN KONUSU : ……. Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından 2013 ve 2014 yılı sicil notlarının iptali istemiyle açılmıştır.

ISTINAF DILEKÇESI ÖZETI :Davacı vekili tarafından; davacıya verilen disiplin cezalarının incelenmesinden konuya ilişkin iki adet disiplin cezasıyla ilgili olayların iftira nitelikli olduğunun açıkça KYOK kararı ile anlaşılmış olmasına rağmen bu durumun mahkemece gözardı edildiği, davacıya verilen disiplin cezalarına neden olan eylemlerin sicil puanında bu derece düşüşü gerektirecek nitelikte olmadığı, sicil notunda böyle ani düşüş olmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğu, ölçülü bir değerlendirme yapılmadığı, davacıya verilen şerit rozetler ile takdir belgelerinin dikkate alınmadığı, idare işlemleri ile mahkeme kararının usul ve esas bakımından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI :Usul ve esas bakımından hukuka uygun mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce isin gereği görüşüldü:

HUKUKI DEGERLENDIRME :

Dava, …… Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından 2013 ve 2014 yılı sicil notlarının düşük takdir edildiğinden bahisle iptali istemiyle açılmıştır.

Aralarında maddi, hukuki ve fiili bir bağ bulunmayan her iki sicil notuna karsı ayrı dava açılması gerekmekte ise de usul ekonomisi dikkate alınarak isin esasına geçilip gereği görüşüldü.

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin ”Sicil işlemleri, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi” başlıklı 10. maddesinde; ”Uzman erbaşlar, aşağıda belirtilen esaslara göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yaparlar. a) Kademe ilerlemesi yapılabilmesi için; 1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, 2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması, 3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması, şarttır. …Uzman erbaş hakkında sözleşmenin imzalanıp göreve alınmalarını takip eden ilk “2 Mayıs” tarihi itibarıyla, (EK-C) de örneğine yer verilen sicil belgesi tanzim edilir. Eğer göreve alınma tarihi ile takip eden “2 Mayıs” tarihi arasında geçen süre üç aydan kısa ise, ilk sicil belgeleri üç ayın doldurulduğu tarihte, müteakip sicil belgeleri her yılın “2 Mayıs” tarihi itibarıyla düzenlenir. Sicil belgesinde her niteliğe on üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Sicil tam notu 100 dür. Sicil üstleri bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorundadır. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması, o yılın sicil notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. …Sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha yukarısı olması gerekir. Kademe ilerlemesi işlemleri asgarî üçüncü sicil amirliği seviyesinde, derece yükselmesi işlemleri sözleşme yapmaya yetkili komutanlık veya kurum amirleri tarafından yapılır ve ilgili komutanlıklara bildirilir” hükmü yer almaktadır.

JGY 51-3 (C) sayılı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Uzman Erbaş Yönergesinin 3. kısmının “Sicil İşlemleri” başlıklı 2. maddesinde; uzman çavuşlar hakkında her yılın 2 Mayıs tarihi itibarı ile sicil belgeleri düzenleneceği ve sicilin olumlu olabilmesi için sicil notunun yüzde altmış ( % 60) ve daha yukarısı olması gerektiği, sicil belgesinde her niteliğe 10 üzerinden not verileceği, denetleme ve değerlendirme başkanlıkları ile sıralı amirlerce yapılan sınav sonuçlarının personel değerlendirmesinde dikkate alınacağı, notların tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verileceği, sicil tam notunun ise yüz (100) olacağı, sicil üstlerinin bütün niteliklere ayrı ayrı not vermek zorunda olduğu, sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalamasının o yılın sicil notunu teşkil edeceği, sicil belgelerindeki her bir niteliğe verilen beş (5) ve daha aşağı notlar için belge eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2017 yılı Mart ayında astsubaylık için müracaat şartlarının uygun olup olmadığını araştırırken resmi olmayan kanallardan sicillerinin düşük olduğunu öğrendiği ve 2013 ve 2014 yıllarında …….. ilinde görev yaparken 2013 sicil yılında üç adet takdir belgesi ile iki adet disiplin cezasının 2014 sicil yılında ise iki adet takdir ile iki adet disiplin cezasının bulunması nedeniyle sicillerinin düşük olduğu yılların 2013 ve 2014 yılları olduğunu değerlendirerek bu yıllara ilişkin sicil notlarının iptali istemiyle işbu davayı açtığı görülmüş olup davalı idarece sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde ise davacının 2013 yılına ait sicil belgesinde 1’inci Sicil Üstü Notunun 73, 2’nci Sicil Üstü Notu ve 3’üncü Sicil Üstü Notunun 69 olduğu, davacıya verilen en düşük sicil notunun 2’nci Sicil Üstü ve 3’üncü Sicil Üstü tarafından verilen (6) oldugu;2014 yılına ait sicil belgesinde 1’inci Sicil Üstü Notunun 67, 2’nci Sicil Üstü Notunun ise 64 olduğu, davacıya verilen en düşük sicil notunun 2’nci Sicil Üstü tarafından verilen (5) olduğu; 2013 sicil yılına denk gelen 02/05/2012-02/05/2013 tarihleri arasında bir adet “Terörizmle Müc. Hizm. Şerit Rozeti”, bir adet “Komando Hizmet Şerit Rozet Beratı”, bir adet “Takdirname” ile ödüllendirilirken “disiplin tecavüzleri” nedeniyle bir kez aylıktan kesme, bir kez de uyarma disiplin cezası ile cezalandırıldığı, 2014 sicil yılına denk gelen 02/05/2013-02/05/2014 tarihleri arasında iki adet “Takdirname” ile ödüllendirilirken” Amire Saygısızlık”tan kaynaklanan “disiplin tecavüzleri” nedeniyle bir kez aylıktan kesme, “Usulsüz müracaat”tan kaynaklanan “Hizmet Haricinde Yalan Söylemek” nedeniyle ise bir kez uyarma disiplin cezası ile cezalandırıldığı, davacının(5) not aldığı 2014 yılı sicil dosyasına 18/06/2013 tarihinde “Amire Saygısızlık” nedeni ile aldığı 1/20 oranında aylıktan kesme disiplin cezasına ilişkin evrak ile 25/12/2013 tarihinde “Hizmet Haricinde Yalan Söylemek” nedeniyle aldığı uyarma disiplin cezasına ilişkin evrakın eklenmiş olduğu görülmüştür.

Askerlik mesleğinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicillerinin büyük önem arzettiği, bu nedenle sicil üstlerinin, üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken objektif olmalarının gerektiği, her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve Anayasanın 125/4 ve 2577 sayılı Kanunun 2/2 maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, burada denetlenemeyecek olan hususun hukuka uygun kullanıldığı tespit edilen takdir yetkisi olup, bu yetkinin hukuka aykırı veya yanlı kullanıldığının anlaşılması halinde idarenin sicil tanzimi konusundaki takdir yetkisinin de hukuka uygunluğu yönünden denetlenebileceği açıktır.

Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte, ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul ve somut nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile değerlendirilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır.

Açıklanan tüm bu mevzuat hükümlerinin ışığında, bir personele yetkili sicil üstlerince sicil düzenlenmesinde, objektif ölçüt ve kriterlerin esas alınması, sicil yılı boyunca vaki başarı ya da başarısızlığın, görev zafiyeti hallerinin, disiplin bozucu tutum ve davranışların yargı denetimine elverişli somut neden ve gerekçelerinin ortaya konması gerektiği, tam bir tarafsızlık, adalet ve objektif vicdani kanaatle hareket etme halinin ise ancak bu halleri somut bir şekilde ortaya koyan yazılı bilgi ve belgelerin mevcudiyeti durumunda gözlenebileceği, salt “takdir yetkisi”ne dayanılarak verilmiş, hiçbir belgeye dayanmayan bir olumsuz sicilin, subjektif bir sicil takdirinden öteye gidemeyeceği, kaldı ki kamu yararına kullanılması zorunluluğu olan takdir yetkisinin “objektif” ölçütlere göre kullanıldığının kanıtlanmasında başkaca bir hukuki olanağın da mevcut olmadığı, belirtilen bu esaslara aykırı şekilde düzenlenen sicillerinin ise hukuka aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

Uyuşmazlıkta, dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, davacının 2013 yılı sicil notunun 73 olarak düzenlendiği; sicil notuna dayanak gösterilen “üste karsı saygısızlık suçu” nedeniyle yapılan yargılama sonucunda beraatine karar verildiği, Bu haliyle 2013 yılına ilişkin sicil notunun düşük takdir edilmesinin dayanağını teşkil edebilecek bir durum söz konusu olmadığı tespit edildiğinden, 2013 yılında “Hizmet harici yalan söylemek” fiili nedeniyle “uyarma” cezası ile tecziye edildiği aynı olay kapsamında yapılan adli soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, davacının ilgili dönemde hakkında sadece bir disiplin cezası bulunduğu, disiplin cezasına konu fiilin niteliği dikkate alındığında sicildeki 10 hanenin tamamını olumsuz (düşük not ile) değerlendirilmesini gerektiren bir durum olmadığı, “67” not takdiri ile değerlendirilen 2014 yılı sicil notunun dayanağını teşkil edebilecek herhangi bir verinin dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin sicil notlarında hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

SONUÇ :Açıklanan nedenlerle;

1-) İstinaf isteminin kabulüne,

2-) Ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline,

3-) Aşağıda dökümü yapılan toplam 508,55-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

4-) Artan posta ücretinin istemi halinde Mahkemesince taraflara iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca ……. tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.