Özet: Hakkında verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasına dayanak teşkil eden mahkumiyet kararının ağır ceza mahkemesince zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılması üzerine davacı tarafından yargılanmanın yenilenmesi talebiyle açılan davada İdare Mahkemesi, sözkonusu cezayı iptal etmiş, Danıştay 16.Dairesi temyizen onaylamıştır. İdarenin karar düzeltmeye başvurması üzerine 12.Dairece verilen kararda Ceza yargılamasında davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması kararının, eylemin davacı tarafından gerçekleştirilmediğini ortaya koymayacağı gerekçesiyle İdare Mahkemesi iptal kararını bozmuştur.

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2399
Karar No : 2019/5060

 

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) :

VEKİLİ                                                                                           :

KARŞI TARAF (DAVACI)                                                          :

VEKİLİ                                                                                           :

 

İSTEMİN KONUSU : …  İdare Mahkemesi’nin … tarih ve  E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onaltıncı Dairesinin 23/02/2016 tarih ve E:2015/8506  K:2016/620 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Dava, davacının … Belediyesinde Zabıta Komiseri olarak görev yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11/04/2002 tarihli ve 19 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin nin … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararının kesinleşmesinden sonra; anılan karara dayanak teşkil eden … Ağır Ceza Mahkemesi’nin davacı hakkında mahkumiyet verilmesine ilişkin kararının Yargıtayca bozulması üzerine, aynı Mahkemenin … gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği ve bu kararın da Yargıtayca düzeltilerek onanıp kesinleşmiş olduğu belirtilerek, yargılanmanın yenilenmesi yoluyla Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11/04/2002 tarihli ve 19 sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacıya isnat edilen fiilerin sübuta erdiğinden bahisle davanın reddine karar verildiği, kararda bahsi geçen … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının Yargıtay … Ceza Dairesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla bozulduğu, bozma kararı üzerine … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla davacı hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın ise Yargıtay … Ceza Dairesinin …gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla düzeltilerek onandığı ve kesinleştiği, davanın reddi kararına esas alınmış olan ilam hükmünün (… Ağır Ceza Mahkemesi’nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının) kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalktığı anlaşıldığından davacı tarafından talep edilen yargılamanın yenilenmesi istemi kabul edilerek işin esasına geçildiği, devlet memurluğundan çıkarma gibi çok ağır bir cezanın, hiçbir somut bilgi ve belge olmadan, sanılara dayanılarak verilmesinin kabul edilme imkanı bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onaltıncı Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, temyiz aşamasında ileri sürülen iddiaların değerlendirilmediği, … Ağır Ceza Mahkemesinin davacı hakkında tesis ettiği hükmün beraat kararı olmadığı, “sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına” karar verildiği, aynı kararda diğer sanıkların eylemlerinin sübut bulduğundan cezalandırılmalarına karar verildiği ileri sürülerek Danıştay Onaltıncı Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onaltıncı Dairesinin 23/02/2016 tarih ve E:2015/8506 K:2016/620 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : … Belediyesinde Zabıta Komiseri olarak görev yapan davacının geçirdiği disiplin soruşturması sonucu hazırlanan raporda; Gönen-Denizkent arası çalışan otobüslerde kullanılmak üzere, encümen kararı olmadan, Belediyenin anlaşması olmayan matbaada 300.000.-TL’lik 30 cilt ve 500.000.-TL’lik 50 cilt otogar makbuzu bastırdığı, bunlardan 50 cilt 500.000.-TL’lik otogar makbuzunun ücretini zimmetine geçirdiği tespit edilerek devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiği önerilmiş, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır. Davacının işlediği bu suçtan dolayı yargılandığı davada, … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararı ile basit zimmet suçundan cezalandırıldığı, Yargıtay … Ceza Dairesi’nin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararı ile bu kararın, suçun niteliğinin farklılık arzettiği gerekçesiyle bozulması üzerine … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın Yargıtay …Ceza Dairesinin kararı ile düzeltilerek onanarak kesinleşmesi üzerine, karara esas alınmış olan ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalktığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi ve 11/04/2002 tarih ve 19 sayılı işlemin iptali amacıyla bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT: 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) maddesinde; “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Ayrıca aynı Kanun’un 131. maddesinin ikinci. fıkrasında; ” Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.” hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden; yapılan disiplin soruşturması sonucunda davacının, encümen kararı olmadan, Belediyenin anlaşması olmayan matbaada 300.000.-TL’lik 30 cilt ve 500.-TL’lik 50 cilt otogar makbuzu bastırdığı, bunlardan 50 cilt 500.-TL’lik otogar makbuzunun ücretini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiği, ceza davasında da bu fillerin sübut bulduğu anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 131. maddesinde memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin ayrıca disiplin cezası uygulamasına engel olmayacağı belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca disiplin cezasına ilişkin işlemlerin ceza yargılamasından bağımsız düşünülmesi gerektiği, ceza yargılamasında davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması kararının, eylemin davacı tarafından gerçekleştirilmediğini ortaya koymadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin, … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:…sayılı kararının 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 19/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.