Özet: Sözleşmeli aile hekimine verilen 5 (beş) ihtar puanı ile tecziye edilmesine ilişkin işlem disiplin hukuku kurallarına tabi olup, cezanın ilgili yönetmelik gereğince vali yardımcısı yerine vali adına halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından verilmesi hukuka aykırı olduğundan, yerel İdare Mahkemesinin davayı red kararı bozulmuştur.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/15144
Karar No : 2020/673

TEMYİZ EDEN (DAVACI):
VEKİLİ                                  :
KARŞI TARAF (DAVALI)  : … Valiliği
VEKİLİ                                   :

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; … ili, … ilçesi, … Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından; 14/06/2014 tarihinde … Devlet Hastanesindeki nöbetine gitmediği gerekçesiyle, “Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak” fiiline karşılık 5 (beş) ihtar puanı ile tecziye edilmesine ilişkin … Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 09/04/2015 günlü, 9563830 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının verilen göreve gelmediğinin sabit olduğu, buna ilişkin herhangi bir mazereti vs. olmadığı, acil servisle ilgili herhangi bir eğitimi olmadığından bu görevi ifa edemeyeceği yönündeki iddiaların yerinde olmadığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı vekili tarafından; müvekkil hakkında tesis edilen aynı usul hatalarına havi başka bir disiplin cezası hakkında … İdare Mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiş olmasına karşın bu davada farklı karar verilmesinin Anayasaya aykırı olduğu; kamu görevlisi olan müvekkilin savunması alınmadan hakkında disiplin cezası verilemeyeceği; hakkındaki iddialarla ilgili savunma yapabilmek için disiplin dosyasının bir örneğinin istenmesine karşın davalı idarece talebinin reddedildiği ve bu şekilde savunma hakkının ihlal edildiği; disiplin soruşturmasının mevzuatta öngörülen 2 aylık süre içerisinde başlatılmadığı ve 6 ay içerisinde sonuçlandırılmadığı; disiplin cezasının yetkili amir tarafından verilmediği; müvekkile tebliğ edilmeyen bir görevlendirmeye icap edilmediğinden bahisle disiplin cezası verilebilmesinin hukuken olanaklı olmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından; davacıya savunmasını hazırlaması için süre verildiği; soruşturmaya ilişkin belgelerinin kendisine verilmesi talebinin Bilgi Edinme Kanunu’nun 19. maddesi gereğince yerine getirilemediği ; yazılı ifadesini verdikten sonra halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından soruşturma konusunun ne olduğu belirtilerek yeniden savunmasının istendiği; dava konusu işleme yaptığı itirazın … Valiliğince reddedildiği; davacıya verilen ihtar puanı cezası vali adına imzalanmış olup, bu yetkinin … Valiliğince verilen bir yetki olduğu, söz konusu yetki devrinin mevzuata uygun olduğu; disiplin soruşturmasının, soruşturmaya konu fiilin öğrenilmesi üzerine mevzuatta öngörülen süre içerisinde başlatılarak sonuçlandırıldığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

… ili, … ilçesi, … Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 14/06/2014 tarihinde … Devlet Hastanesindeki nöbetine gitmediğinin tespiti üzerine başlatılan disiplin soruşturması neticesinde, nöbet görevini yerine getirmemesine ilişkin herhangi bir mazeret bildirmediği için kendisine isnat edilen suçlamayı kabul ettiği gerekçesiyle ihtar puanı ile tecziye edilmesi yolunda getirilen teklif doğrultusunda, “Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak” fiiline karşılık 5 (beş) ihtar puanı ile tecziye edilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14. maddesinin, ihtar puanının verilmesine dayanak oluşturan fiilin işlendiği tarih itibarıyla yürürlükte olan halinde;

“(1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.
(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde valiye, Bakanlığın verdiği ihtarlara karşı ise müsteşara itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.
(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.
(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.
(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.
(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.” hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Aile hekimlerine verilen ihtar puanlarının anılan Yönetmelik ile belirlenen fiillere karşılık gelen yaptırımlar olması ve sözleşmenin feshine neden olduğu gözönüne alındığında, bunun disiplin yaptırımı niteliğinde bir işlem olması ve bu işlemin de Anayasal ve yasal düzenlemelerde disiplin yaptırımları için belirlenen ilke ve usullere uygun olarak tesis edilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, … ili, … ilçesi, … Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 14/06/2014 tarihinde … Devlet Hastanesindeki nöbetine gitmediği gerekçesiyle, vali adına halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Ek-2 sayılı Cetvelinde yer alan “Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak” fiiline karşılık 5 (beş) ihtar puanı tecziye edildiği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuata ve hukuka aykırı olarak, dava konusu işlemin, vali yardımcısı yerine vali adına halk sağlığı müdür yardımcısı tarafından tesis edildiği anlaşılmış olup, yetkisiz kişi tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA;
3. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesinin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine;
4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.