İdare Mahkemesi; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde jandarma üsteğmen olarak
görev yapmakta iken hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde başka bir
soruşturma kapsamında olup da davacı hakkında ek veya yeni bir soruşturma oluru
alınmaksızın … Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararı ile
verilen üç gün aylıktan kesme disiplin cezasının hukuka uygun olmadığı kararını vermiştir.

T.C.
… 2. İDARE MAHKEMESİ

DAVACI : …
VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN

DAVALI : … VALİLİĞİ
VEKİLİ : AV…
… İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası

DAVANIN ÖZETİ : … ili, … ilçesinde jandarma …..olarak görev yapan davacı
tarafından, hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde … Valiliği İl Jandarma
Disiplin Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararı ile verilen üç gün aylıktan kesme disiplin
cezasının; disiplin soruşturmasının tarafsız yapılmadığı, herhangi bir gerekçeye
dayanmadan genel geçer ifadelerle ceza verildiği, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek
iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Disiplin soruşturmasının objektif ve tarafsız olarak somut bilgi
belge ile sonuçlandırıldığı, davacının iddialarının asılsız olduğu,Emrinde çalışanları
veya devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel

işlerinde kullanmak disiplinsizliğini gerçekleştirdiği, dava konusu işlemde hukuka
aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği
savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren … 2. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği
görüşüldü:
Dava, … ili, Ereğli ilçesinde jandarma üsteğmen olarak görev yapan davacı tarafından,
hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde … Valiliği İl Jandarma Disiplin
Kurulunun … tarihli ve … sayılı kararı ile verilen üç gün aylıktan kesme disiplin cezasının
iptali istemiyle açılmıştır.
7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabul Edilmesine Dair Kanunun Disiplin cezası verilecek fiiller başlıklı 8. maddesinin
üç günlüğe kadar atlıktan kesme cezasını gerektiren fiiller başlıklı 3. fıkrasının a
bendinin 9 numaralı alt bendinde Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini
idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak fiili, üç günlüğe
kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu
görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları
ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan
yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar
doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği
gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme
sahiptirler.
Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek
fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte,
doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.
Buna göre, disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra belli süreler
içinde ilgili memur hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin
soruşturması açılması, söz konusu soruşturmada memurun lehine ve aleyhine olan tüm
delillerin toplanarak ekleriyle birlikte soruşturma raporunun oluşturulması ve bu şekilde
memurun hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde işlediğinin somut, hukuken
kabul edilebilir ve delilllerle şüpheleye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konularak yetkili
disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda; disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak
soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde
yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Soruşturma emri verilmesi;
bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı atanması, olayla ilgili tanık ve
soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma
konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin
araştırılması, soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporda; olayın
değerlendirilmesi soruşturmacının kanaat ve teklifini belirtmesi ve raporun ilgili makama
sunulması, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek
kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek
sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu
gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir.
Dava dosyasının incelenmesinden, … ili, … ilçesinde jandarma üsteğmen olarak görev
yapan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinden düzenlenen …
tarihli soruşturma raporu ile, …Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini
idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullandığından 7068 sayılı
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 8/3-a-9 maddesi uyarınca cezalandırılması, yönünden teklifte
bulunulduğu, bu teklife istinaden, … Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulunun … tarihli ve
… sayılı kararı ile, davacının üç gün aylıktan kesme cezası ile tecziyesine karar verildiği,
bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davacının …… … hakkında söylediği iddia olunan, … ….. kastederek benim
paramı vermeyecek galiba, ben anlamam, gerekirse arabasını satsın, gerekirse karısını
satsın, ben deliyim, şeklindeki sözler hakkında açıklık getirmesi için … tarihinde
Harekat Merkezi Brifing Salonuna çağrılması üzerine yaşanan olaylar hakkında tutulan
aynı tarihli tutanak ile bu toplantının ertesi gün davacı tarafından … …. odasında
gerçekleştirilen toplantıda, aynı kişiye hitaben, yavşak, şerefsiz, pezevenk beni sattı
şeklinde sözler söylediğine dair tutulan … tarihli tutanağa istinaden, davacı hakkında İl
Jandarma Komutanlığının … tarihli ve … sayılı oluruna istinaden soruşturmaya
başlanıldığı, bu soruşturma kapsamında davacının soruşturma olurunda yer almayan
disiplin cezasına konu eylemi -.. … tarafından, davacı hakkında verilen … tarihli şikayet
dilekçesinde belirtilen, emrinde çalışanları ve Devletin araç ve gereçlerini özel işlerinde
kullandığı iddiası- nedeniyle davacı hakkında ek veya yeni bir soruşturma oluru
alınmaksızın dayanak soruşturma raporu ile 3 güne kadar aylıktan kesme cezası teklif
edildiği ve akabinde davacının dava konusu işlem ile 3 gün aylıktan kesme cezası ile
tecziye edilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, soruşturma olurunda bulunmayan fiille ilgili olarak disiplin amirinin
bilgilendirilmesi, disiplin amiri tarafından, davacı hakkında, dayanak eylemleri
kapsayacak şekilde verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın, davacının anılan
fiilini de kapsar şekilde yürütülmesi ve soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre
öneride bulunulması gerekirken, davacı ile … arasında yaşanan ve … ile … tarihli
tutanaklara konu edilen olay hakkında verilen soruşturma olurunda yer almayan, J.. …
tarafından, davacı hakkında verilen … tarihli şikayet dilekçesinde belirtilen, emrinde
çalışanları ve Devletin araç ve gereçlerini özel işlerinde kullandığı iddiası hakkında ek veya yeni bir disiplin soruşturma oluru alınmaksızın konunun incelenerek ceza teklifinde
bulunulması üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan …-TL
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen …-TL avukatlık
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin daha önce
talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde ise kararın kesinleşmesinden
sonra resen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün
içerisinde … Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, … tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.