T.C

             MARDİN

  1. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO: 2019/.

KARAR NO: 2021/43

DAVACI :

 

VEKİLİ  : AV. YALÇIN TORUN

 

DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

VEKİLİ  :

 

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, …. İl Jandarma Komutanlığı … Kışlası Lojman Yönetim Kurulunda mutemet olarak görev yaptığı dönemde hakkında başlatılan soruşturma sonucu “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” ve “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiillerini işlediğinden bahisle 7068 sayılı Kanunun 8/6-(ç) ve (h) maddeleri uyarınca “meslekten çıkarma” disiplin cezası ile tecziyesine

ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nca tesis edilen ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu, …. yılında lojman yönetimine aday olduğu ve sonrasında yönetime seçildiği, diğer personellerin görev yoğunluğu sebebiyle evrak ve ödeme işlemlerinin kendisine verildiği, yönetimde olduğu dönemde asgari ücret miktarının değişmesi, kış dönemi içerisinde kömürün erken bitmesi ve lojman içerisinde beklenmedik arızaların yaşanması sebebiyle toplanan aidat miktarında artış olduğu, toplanan aidatların yatırılması için “… yılı lojman yönetimi” adıyla hesap açtığı, böyle bir hesap açmasının amacının …. yılında toplanan aidatların tek bir yerde toplanarak diğer hesaplarla karışıklığın önlenmesine ilişkin olduğu, toplanan paraları kömürcüye vererek lojmanın ihtiyaçları doğrultusunda yeteri kadar kömür alınmasını sağladığı, bankaya borcu olduğu ve çeşitli giderleri olduğu için aşırı borçlanma sebebiyle meslekten ihraç edilmekten çekindiği için kömürcüden borç para istediği, kömürcüden aldığı borç paranın sanki lojman yönetiminden alınmış gibi yansıtıldığı, lojman yönetiminden borç para almadığı ve kendi çıkarları için kullanmadığı, hiçbir zaman devletten ek bir ödeme almadığı, gerçeğe aykırı dekont düzenlemediği, gizli ve hukuka aykırı hiçbir eylem yapmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Dava konusu işlemde usul ve mevzuata aykırılık bulunmadığı öne

sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

KARARIN ÖZETİ         : Disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarının veya itiraz üzerine verilecek kararların sağlıklı ve objektif olmasının, disiplin amirleri ve disiplin kurulları üyelerinin olayı tarafsız değerlendirmesiyle mümkün olacağı açıktır. Bu bağlamda, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 26/6.madde hükmünde açıkça, disiplin kurulu üyelerinin, boşanmış olsalar dahi esleri, birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları olan veya disiplin cezası verdikleri ya da disiplin soruşturmasını yaptıkları personelin durumlarının görüşüleceği toplantılara katılamayacakları kural olarak belirlenmiştir. Davacı hakkında meslekten çıkarma cezası tesis edilen kurul toplantısında üye olarak yer alan Jandarma Albay ……..’ün Kanunun amir hükmü gereğince bu cezanın görüşüldüğü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılamayacağı, aksi düşüncenin objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine aykırılık

 

oluşturacağı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiş, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Mardin 2. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, …. İl Jandarma Komutanlığı …… Kışlası Lojman Yönetim

Kurulunda mutemet olarak görev yaptığı dönemde hakkında başlatılan soruşturma sonucu

“Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” ve “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiillerini islediğinden bahisle 7068 sayılı Kanun’unun 8/6-(ç) ve (h) maddeleri uyarınca “meslekten çıkarma” disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin

 

Kurulu’nca tesis edilen ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun “Disiplin cezaları” başlıklı 7/1-e bendinde meslekten çıkarma cezası, “Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.” seklinde tanımlanmış, “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8/6-(ç) maddesinde “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” fiili ile 8/6-(h) maddesinde “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” fiili, meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında gösterilmiş, “Jandarma teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinleşmesi” başlıklı 21/1-b maddesinde “Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, komando alay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları disiplin kurulu, Genel Komutanlık Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurullarının meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görüsü ve Bakanın onayıyla …kesinleşir.” hükmü yer almış, “Disiplin amirlerinin ve kurullarının belirlenmesi

ve çalışmasına dair esaslar” başlıklı 26.maddesinin 6. fıkrasında ise “Disiplin kurulu üyeleri; boşanmış olsalar dahi esleri, birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları olan veya disiplin cezası verdikleri ya da disiplin soruşturmasını yaptıkları personelin durumlarının görüşüleceği toplantılara katılamazlar. Bu durumda geri kalan üyeleri ile toplanan kurul eksiksiz toplanmış kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, …. Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken

….. il Jandarma Komutanlığı emrine atanan davacı hakkında, “…  yılında …. İl Jandarma Komutanlığı ….. Kışlası Lojman Yönetim Kurulunda mutemet olarak görev yaparken kış ayı yakacağı kömür parasını yüklenici firmaya eksik olarak gönderdiği, ancak aylık bilanço dosyasına daha fazla gönderdiğine dair sahte dekontlar eklediği, mutemet olarak görev yaptığı süre içerisinde lojman yönetimine ait …….. şubesinde açılmış olan iki hesaptan lojman yönetimi adına ancak yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde olmaksızın kendisi tarafından açılan ……. şubesindeki iki farklı hesaba yaklaşık …….. TL gönderdiği, bu

 

hesaplardan da kendisi adına ve kendisi tarafından açılan …… şubesindeki ve …….. şubesindeki hesaplara muhtelif zamanlarda nakit aktardığı” iddialarıyla ilgili olarak ….. İl Jandarma Komutanlığının ../../2018 tarihli yazısı ile disiplin soruşturmasının başlatıldığı, yapılan soruşturma sonunda düzenlenen ../../2018 onay tarihli soruşturma raporu ile davacının eylemleri sabit görülerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-g maddesi gereğince Devlet Memurluğundan çıkarılması, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8/6-(ç) ve (h) maddeleri gereğince de meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, teklifin değerlendirildiği Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile davacının eylemleri “Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak” ve “Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek” olarak kabul edilerek 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8/6-(ç) ve (h) maddeleri gereğince davacının meslekten çıkarılmasına karar

 

verildiği, alınan kararın uygun görüş için Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunu sevk edildiği, Yüksek Disiplin Kurulunun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile de Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilen meslekten çıkarma cezasının uygun bulunarak Bakan onayına sunulduğu, ../../2019 tarihinde de İçişleri Bakanı tarafından onaylandığı, bunun üzerine de görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa

etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar dogurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme de sahiptirler. Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurallar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

 

Disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarının veya itiraz üzerine verilecek

kararların sağlıklı ve objektif olmasının, disiplin amirleri ve disiplin kurulları üyelerinin olayı

tarafsız değerlendirmesiyle mümkün olacağı açıktır. Bu bağlamda, 7068 sayılı Genel Kolluk

Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun yukarıda yer verilen 26/6.madde hükmünde açıkça, disiplin kurulu üyelerinin, boşanmış olsalar dahi esleri, birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları olan veya disiplin cezası verdikleri ya da disiplin soruşturmasını yaptıkları personelin durumlarının görüşüleceği toplantılara katılamayacakları kural olarak belirlenmiştir.

 

Bakılan davada, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’nun ../../2019

tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile davacıya meslekten çıkarma cezasının verildiği, onay için kararın Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, Yüksek Disiplin Kurulunun ../../2019 tarih ve 2019/.. sayılı kararı ile de Merkez Disiplin Kurulu

 

tarafından verilen meslekten çıkarma cezasının uygun bulunduğu görülmekle birlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak yer alan Jandarma Maliye Albay ……. Aynı zamanda bu cezanın uygunluğunun görüşüldüğü Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına da üye olarak katıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda; davacı hakkında meslekten çıkarma cezası tesis edilen kurul toplantısında üye olarak yer alan Jandarma Maliye Albay ……..’ün Kanunun amir hükmü gereğince bu cezanın görüşüldüğü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılamayacağı, aksi düşüncenin objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine aykırılık oluşturacağı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.